Zapraszamy na spotkanie w ramach Klubu Eksportera — Skuteczna sprzedaż na rynkach zagranicznych

Zapraszamy na spotkanie w ramach Klubu Eksportera — Skuteczna sprzedaż na rynkach zagranicznych

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza na kolej­ne spo­tka­nie Klubu Eksportera. Celem spo­tka­nia będzie wymia­na doświad­czeń w sprze­da­ży pro­duk­tów i usług na ryn­kach zagra­nicz­nych. Omówienie dobrych mar­ke­tin­go­wo-sprze­da­żo­wych oraz waż­nych aspek­tów kom­pe­ten­cji osób bez­po­śred­nio odpo­wie­dzial­nych za dzia­ła­nia eks­por­to­we w przed­się­bior­stwie.

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA:

10:00 Rejestracja uczest­ni­ków
10:30 Przywitanie uczest­ni­ków oraz pre­zen­ta­cja pro­jek­tu i naj­bliż­szych wyda­rzeń, w tym kon­kur­su Grantowego — Piotr Maksyś, Broker Eksportowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Część I 10:45
1.Ważne aspek­ty biz­ne­so­we w roz­wo­ju eks­por­tu;
2.Elementy mar­ke­tin­go­we wspie­ra­ją­ce sprze­daż na ryn­kach zagra­nicz­nych;
3.Istotne kom­pe­ten­cje spe­cja­li­stów ds sprze­da­ży na ryn­kach zagra­nicz­nych

Dominika Czechowska, Design and Business Sp. z o.o.

Część II 12:30
1.Panel dys­ku­syj­ny
Sprzedaż na ryn­kach zagra­nicz­nych – wymia­na doświad­czeń

Cześć III 13:30
Networking i kawa

GDZIEKIEDY?

30 paź­dzier­ni­ka 2018 r. o godz. 10:00

Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

Informacje doty­czą­ce zapi­sów i for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go:

Karolina Musielewicz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Tel. 665 771 277

E-mail: k.musielewicz@rigp.pl