Wydarzenie Gospodarcze w Tel Awiwie — wydłużamy termin rekrutacji!

Wydarzenie Gospodarcze w Tel Awiwie — wydłużamy termin rekrutacji!

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza fir­my z bran­ży IT oraz nowych tech­no­lo­gii do wzię­cia udzia­łu w Wydarzeniu Gospodarczym w Tel Awiwie

Wydarzenie odbę­dzie się w ter­mi­nie pod koniec lip­ca 2019 r. Głównym celem wyjaz­du jest uczest­nic­two firm w jed­nym dniu kon­fe­ren­cji TMTI (daw­niej Tau Innovation Conference), orga­ni­zo­wa­nej w dniach 23.07–24.07.2019 r.  Dodatkowo dla Uczestników prze­wi­dzia­ne są spo­tka­nia z czte­re­ma fir­ma­mi, doty­czą­ce: eko­sys­te­mu star­tu­po­we­go w Izraelu, praw­nych, finan­so­wych i podat­ko­wych aspek­tów pro­wa­dze­nia dzia­łań biz­ne­so­wych na tam­tej­szym ryn­ku.


Udział w wyda­rze­niu będzie w 85% dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej, w for­mie pomo­cy de mini­mis.

UWAGA! Wydłużeniu ule­gły ter­mi­ny zgło­szeń!

Przedsiębiorca ubie­ga­ją­cy się o udział w Wydarzeniu celem doko­na­nia zgło­sze­nia udzia­łu w Wydarzeniu zobo­wią­za­ny jest do: wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go dostęp­ne­go w wer­sji on-line na stro­nie www.brokereksportowy.pl w ter­mi­nie do dnia 14.06. 2019 r., do godz. 12.00 oraz prze­sła­nia na adres e-mail d.lewandowska@rigp.pl ; w załą­cze­niu do wia­do­mo­ści zaty­tu­ło­wa­nej: „Pomorski Broker Eksportowy – eks­por­to­we wyda­rze­nie gospo­dar­cze w Tel Awiwie” — wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go przez oso­bę upraw­nio­ną ska­nu Załącznika nr 2, Załącznika nr 4, Załącznika nr 9, Załącznika nr 10 oraz Załącznika nr 11, Załącznik nr 12 do Regulaminu w ter­mi­nie do dnia  14.06.2019 r., do godz. 13.00.

Formularz zgło­sze­nio­wy oraz załącz­ni­ki do pobra­nia dostęp­ne są na stro­nie www.brokereksportowy.pl  

W spra­wie udzia­łu w semi­na­rium i zgło­szeń moż­na kon­tak­to­wać się z:

Dorota Lewandowska, d.lewandowska@rigp.pl, tel. 665 770 331.

Zgłoszenie wnio­sku o udział w Wydarzeniu wyma­ga poda­nia danych oso­bo­wych. Administratorem danych oso­bo­wych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z sie­dzi­bą w Gdańsku. Szczegółowe zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych są okre­ślo­ne w załącz­ni­ku nr 12 do regu­la­mi­nu.

Więcej o wyda­rze­niu na : http://www.tmti.co.il/mainevent/