Wydarzenie gospodarcze do Oslo, 15 listopad – 17 listopad 2018 r.

Wydarzenie gospodarcze do Oslo, 15 listopad – 17 listopad 2018 r.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza fir­my z bran­ży meblar­skiej, a tak­że pro­du­cen­tów ele­men­tów wykoń­cze­nio­wych, do wzię­cia udzia­łu w Wydarzeniu Gospodarczym do Oslo w Norwergii.

Wydarzenie odbę­dzie się w ter­mi­nie 15.11.2018 — 17.11.2018. Celem wyjaz­du jest stwo­rze­nie pomor­skim przed­się­bior­stwom warun­ków do współ­pra­cy z part­ne­ra­mi zagra­nicz­ny­mi oraz nawią­za­nie lub roz­sze­rze­nie kon­tak­tów han­dlo­wo — gospo­dar­czych. Dodatkowo, spo­tka­nia orga­ni­zo­wa­ne w trak­cie wyda­rze­nia zosta­ną poprze­dzo­ne szko­le­niem z zakre­su kul­tu­ry oraz zwy­cza­jów towa­rzy­szą­cych pro­wa­dze­niu roz­mów biz­ne­so­wych w Skandynawii.

W trak­cie wyjaz­du, orga­ni­za­tor zapew­ni przed­się­bior­com moż­li­wość pozna­nia poten­cjal­nych odbior­ców ich pro­duk­tów i usług, z branż: remon­to­wej, budow­la­nej, dewe­lo­per­skiej, IT, ener­ge­tycz­nej, sprze­da­ży deta­licz­nej, a tak­że inwe­sto­rów na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Dodatkowo, po spo­tka­niach zapra­sza­my do udzia­łu w ban­kie­cie orga­ni­zo­wa­nym przez Norwesko-Polską Izbę Gospodarczą.

Podczas wyda­rze­nia gospo­dar­cze­go, odbę­dzie się tak­że spo­tka­nie z lokal­ny­mi, a tak­że mię­dzy­na­ro­do­wy­mi insty­tu­cja­mi wspie­ra­ją­cy­mi roz­wój biz­ne­su, taki­mi jak: Oslo Science Park, Polsko — Norweską Izbą Gospodarczą w Oslo, a tak­że Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Norwegii.
Udział w wyda­rze­niu będzie w 85% dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej, w for­mie pomo­cy de mini­mis.

Rekrutacja na eks­por­to­we Wydarzenie gospo­dar­cze do Oslo potrwa do 18 paź­dzier­ni­ka 2018 r. do godzi­ny 12:00.
Aby wziąć udział pro­ce­sie rekru­ta­cyj­nym, nale­ży wypeł­nić do 18 paź­dzier­ni­ka 2018 r. do godzi­ny 12:00 for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na stro­nie www.brokereksportowy.pl (poni­żej) oraz do dnia 18 paź­dzier­ni­ka 2018 r. do godz. 13:00 prze­słać na adres k.musielewicz@rigp.pl ska­ny Załączników nr: 2, 4, 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu pod adre­sem:

http://www.brokereksportowy.pl/pl/

W spra­wie udzia­łu w semi­na­rium i zgło­szeń moż­na kon­tak­to­wać się z:
Karolina Musielewicz, tel. 665 771 277, mail: k.musielewicz@rigp.pl

Zgłoszenie wnio­sku o udział w Wydarzeniu wyma­ga poda­nia danych oso­bo­wych. Administratorem danych oso­bo­wych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z sie­dzi­bą w Gdańsku. Szczegółowe zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych są okre­ślo­ne w załącz­ni­ku nr 12 do regu­la­mi­nu.

Więcej na:

http://www.brokereksportowy.pl/pl/oferta/45-misje-gospodarcze/misje-planowane/238-rekrutacja-na-eksportowe-wydarzenie-gospodarcze-do-oslo-06-listopad-08-listopad-2018-r-rozpoczeta.html