Wybieramy Dyrektora Finansowego Roku

Wybieramy Dyrektora Finansowego Roku

W Sopocie 21 mar­ca zosta­nie zain­au­gu­ro­wa­ny kolej­ny cykl ogól­no­pol­skich kon­gre­sów dyrek­to­rów finan­so­wych, któ­ry w następ­nej kolej­no­ści zawi­ta w Poznaniu, Krakowie oraz Wrocławiu. Finałowy kon­gres odbę­dzie się 25 wrze­śnia w Warszawie, gdzie w trak­cie uro­czy­stej Gali pozna­my lau­re­atów XIV edy­cji kon­kur­su Dyrektor Finansowy Roku. Po raz dru­gi orga­ni­za­to­rzy wrę­czą rów­nież spe­cjal­ne wyróż­nie­nia Digital Finance Award. Tematem prze­wod­nim tego­rocz­nych spo­tkań jest cyfry­za­cja i robo­ty­za­cja biz­ne­su z punk­tu widze­nia CFO.

Ogólnopolski cykl Kongresów Dyrektorów Finansowych jest przed­się­wzię­ciem nie­ko­mer­cyj­nym, orga­ni­zo­wa­nym z ini­cja­ty­wy Grupy Euler Hermes we współ­pra­cy z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych. Nadrzędnym zało­że­niem naj­więk­sze­go w kra­ju pro­jek­tu dla dyrek­to­rów finan­so­wych jest two­rze­nie plat­for­my wymia­ny doświad­czeń oraz dys­ku­sji mery­to­rycz­nych.

Gościem spe­cjal­nym spo­tkań regio­nal­nych będzie Vadym MelnykCEO & Founder Cervi Robotics zaj­mu­ją­cej się two­rze­niem i pro­duk­cją robo­tów oraz dro­nów, m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, naj­więk­szych kor­po­ra­cji oraz star­tu­pów z całe­go świa­ta. W swo­im wystą­pie­niu „Will Robots Take My Job?” zapre­zen­tu­je mecha­ni­zmy inwe­sto­wa­nia w nowe tech­no­lo­gie oraz pod­po­wie, jak budo­wać prze­wa­gę kon­ku­ren­cyj­ną, m.in.: Digital Transformation, Blue Ocean i From Zero to One.

 

Udział w kon­gre­sach jest bez­płat­ny dla dyrek­to­rów finan­so­wych oraz osób nad­zo­ru­ją­cych finan­se firm. Rejestracji moż­na doko­nać na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej pro­jek­tu: www.dyrektorfinansowyroku.pl.

Sopot — 21 mar­ca, hotel Sheraton, ul. Powstańców Warszawy 10
Poznań — 28 mar­ca, hotel Andersia, Plac Andersa 3
Kraków — 11 kwiet­nia, hotel Sheraton, ul. Powiśle 7
Wrocław — 9 maja, hotel DoubleTree by Hilton, ul. Podwale 84
Warszawa — 25 wrze­śnia, hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49

 

KONKURS DFR

Tradycyjnie, rów­no­le­gle z cyklem kon­gre­sów zosta­ła zain­a­gu­ro­wa­na XIV edy­cja kon­kur­su Dyrektor Finansowy Roku. Aplikowanie – pre­zen­ta­cja swo­ich doko­nań za 2018 rok – roz­pocz­nie się 1 kwiet­nia i potrwa do 21 czerw­ca. Swój udział w kon­kur­sie moż­na zgło­sić poprzez ankie­tę, dostęp­ną na ofi­cjal­nej stro­nie pro­jek­tu www.dyrektorfinansowyroku.pl. Udział w kon­kur­sie jest bez­płat­ny i nie wią­że się z żad­ny­mi zobo­wią­za­nia­mi ze stro­ny uczest­ni­ków.