Własna działalność w Stanach Zjednoczonych? Wszystkie kwestie prawne, o których musisz wiedzieć. Seminarium

Własna działalność w Stanach Zjednoczonych? Wszystkie kwestie prawne, o których musisz wiedzieć. Seminarium

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza na orga­ni­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu Pomorski Broker Eksportowy semi­na­rium doty­czą­ce ryn­ku Stanów Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone to rynek bar­dzo zróż­ni­co­wa­ny, obszer­ny, ale też sta­bil­ny. To tak­że natu­ral­ne miej­sce dla roz­wo­ju inno­wa­cji. Na ryn­ku USA sku­pia się więk­szość świa­to­wych zaso­bów. Działalność na ryn­ku Stanów Zjednoczonych zwięk­sza wia­ry­god­ność przed­się­bior­ców przed jego przy­szły­mi part­ne­ra­mi. Na naszym semi­na­rium dowiesz się, jak w odpo­wied­ni spo­sób zacząć dzia­łal­ność na ryn­ku tak, by od same­go począt­ku zyski­wać, a nie tra­cić.

Spotykamy się 14 mar­ca w hote­lu Scandic w Gdańsku.

Agenda:

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczest­ni­ków

10.00 – 10.30 – Powitanie uczest­ni­ków oraz przed­sta­wie­nie ofer­ty pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy

10.30 – 11.00 – Przepisy pra­wa kor­po­ra­cyj­ne­go oraz popu­lar­ne for­my pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej

11.00 – 11.30 – Prawo imi­gra­cyj­ne

11.30 – 11.50 – prze­rwa kawo­wa

11.50 – 12.10 – Cła, tary­fy i barie­ry gospo­dar­cze w mię­dzy­na­ro­do­wej wymia­nie dóbr oraz usług

12.10 – 12.30 – Ochrona wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej / intel­lec­tu­al pro­per­ty: tra­de­marks, part­ners, tra­de secrets, copy­ri­ghts

12.30 – 13.00 – Panel dys­ku­syj­ny

13.00 – 14.00 —  Lunch i networ­king

 

Prelegent 

Michał Baumert jest licen­cjo­no­wa­nym praw­ni­kiem w sta­nie Illinois spe­cja­li­zu­ją­cym się w pra­wie kor­po­ra­cyj­nym i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Ukończył stu­dia praw­ni­cze na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie oraz stu­dia infor­ma­tycz­ne na Uniwersytecie Roosevelta w Chicago. Michał Baumenrt pra­cu­je na co dzień w 600-oso­bo­wej Amerykańskiej kan­ce­la­rii praw­ni­czej Barnes & Thornburg, któ­ra udzie­la porad praw­nych i repre­zen­tu­je klien­tów Amerykańskich i mię­dzy­na­ro­do­wych na tere­nie Stanów Zjednoczonych. Michał uro­dził i wycho­wał się w Gdańsku.