Warsztaty Razem do Zawodu

Warsztaty Razem do Zawodu

Już 22. stycz­nia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku odbę­dą się warsz­ta­ty w ramach kon­kur­su „Razem do Zawodu”. Uczniowie bio­rą­cy udział w kon­kur­sach będą mie­li moż­li­wość zapo­zna­nia się z czę­ścią naszej kapi­tu­ły kon­kur­so­wej i szcze­gó­ła­mi na temat pro­jek­tu „Programy moty­wa­cyj­ne dla uczniów pomor­skich szkół zawo­do­wych”, ale przede wszyst­kim będzie to oka­zja do roz­wo­ju umie­jęt­no­ści uczest­ni­ków. Prelegenci opo­wie­dzą mię­dzy inny­mi o sztu­ce wystą­pień publicz­nych i auto­pre­zen­ta­cji. Natomiast eks­per­ci z bran­ży przy­bli­żą uczniom ocze­ki­wa­nia biz­ne­su wzglę­dem pro­jek­tów inno­wa­cyj­nych. Uczestnicy kon­kur­sów rów­nież posze­rzą swo­ją wie­dzę o dobre prak­ty­ki nie­zbęd­ne w pro­ce­sie two­rze­nia pro­jek­tów. Prelekcje mają na celu wspo­móc uczest­ni­ków w przy­go­to­wa­niach pro­jek­tów i w fina­ło­wej pre­zen­ta­cji.

Wraz z koń­cem 2018 roku przy­szedł czas pod­su­mo­wań naszych dzia­łań w II edy­cji staży/praktyk orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu „Programy moty­wa­cyj­ne dla uczniów pomor­skich szkół zawo­do­wych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż:

  • zawar­li­śmy ponad 600 umów36 pomor­ski­mi szko­ła­mi i pra­wie 400 pra­co­daw­ca­mi;
  • nawią­za­li­śmy kon­takt z ponad 700 ucznia­mi o bli­sko 40 pro­fi­lach kształ­ce­nia;
  • roz­li­czy­li­śmy i wysta­wi­li­śmy zaświad­cze­nia dla 280 uczniów.

Cieszymy się, że może­my pośred­ni­czyć w zdo­by­wa­niu doświad­cze­nia zawo­do­we­go przez uczniów woje­wódz­twa pomor­skie­go. Wraz z Urzędem Marszałkowskim dzię­ku­je­my za duże zain­te­re­so­wa­nie i z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je­my kolej­nych zre­ali­zo­wa­nych sta­ży w 2019 roku. Przypominamy, że staże/praktyki pokry­wa­ją się z kie­run­kiem kształcenia/zawodem, w któ­rym kształ­ci się zgło­szo­ny uczeń.