Warsztaty “Razem do zawodu”: pełna sala i mnóstwo pytań

Warsztaty “Razem do zawodu”: pełna sala i mnóstwo pytań

Kolejne warsz­ta­ty w ramach kon­kur­su “Razem do zawo­du” za nami. 22 stycz­nia sala Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku była wypeł­nio­na pra­wie w cało­ści. Uczestnicy wysłu­cha­li kil­ku pre­zen­ta­cji:

  1. Przedstawienie infor­ma­cji o pro­jek­cie „Programy moty­wa­cyj­ne dla uczniów pomor­skich szkół zawo­do­wych”. Katarzyna Mykowska, Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Sportu
  2. Autoprezentacja, Sztuka Wystąpień Publicznych. Izabela Bednarska, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza/ Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
  3. Dobre prak­ty­ki. Jarosław Filipczak, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza / Koordynator pro­jek­tu „Razem do zawo­du
  4. Oczekiwania biz­ne­su wzglę­dem pro­jek­tów inno­wa­cyj­nych. Przemysław Sola, Business Link Trójmiasto

Dziękujemy za ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie tema­ty­ką wystą­pień i zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nych edy­cjach kon­kur­su. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że  zbli­ża się osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia pro­jek­tów (08.02.2019).

Kilka zdjęć z warsz­ta­tów: