W Oslo na temat współpracy międzynarodowej

W Oslo na temat współpracy międzynarodowej

Za nami 3 inten­syw­ne dni pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w ramach pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy Wydarzenia Gospodarczego w Oslo dla bran­ży meblar­skiej.

Podczas wizy­ty w Oslo odby­ły się spo­tka­nia m.in. z nor­we­ski­mi fir­ma­mi, zarzą­dem NPCC oraz Panią Iwoną Woicka-Żuławska — Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Norwegii. Podczas spo­tkań poru­sza­ne były tema­ty doty­czą­ce moż­li­wo­ści współ­pra­cy pol­skich i nor­we­skich firm, moż­li­wo­ści biz­ne­so­we w Norwegii oraz pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści w Norwegii.

W wyda­rze­niu wzię­ło udział 6 firm z Polski:

  • Terma Sp. z o.o.
  • Edyta Barańska Design
  • Grupa Nautilo Piotr Błeński
  • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy “Wenta” Marian Wenta
  • Dubiński” Radosław Dubiński
  • GMG Meble Biurowe i Metalowe Katarzyna Sławska