Ukraina i Kazachstan jako szansa eksportowa dla polskich firm

Ukraina i Kazachstan jako szansa eksportowa dla polskich firm

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych tema­ty­ką pro­wa­dze­nia biz­ne­su, budo­wa­nia rela­cji za wschod­nią gra­ni­cą i roz­mo­wy z eks­per­ta­mi obec­ny­mi na tym ryn­ku zapra­sza­my na spo­tka­nie Klubu Eksportera.
W jego trak­cie będzie moż­na nawią­zać rela­cje han­dlo­we, wymie­nić doświad­cze­nia i zgłę­bić wie­dzę doty­czą­cą ryn­ków Ukrainy I Kazachstanu.

Gościem i eks­per­tem wyda­rze­nia będzie Prezes Zarządu fir­my GEO International Polska Sp. z o.o. Stanisław Gliwiński — sku­tecz­ny mene­dżer, dorad­ca eks­por­to­wy, spe­cja­li­sta w zakre­sie han­dlu zagra­nicz­ne­go i sek­to­ra out­so­ur­cin­gu eks­por­to­we­go.

Podczas spo­tka­nia połą­czy­my się też komu­ni­ka­to­rem wideo z przed­się­bior­com i dorad­cą biz­ne­so­wym z Ukrainy, któ­ry posia­da peł­ną wie­dzę nt. tego ryn­ku, jago realiów biz­ne­so­wych, kul­tu­ro­wych i kon­tek­stu poli­tycz­ne­go. Poruszony zosta­nie też temat pra­cow­ni­ków ze wscho­du i ryn­ków pra­cy.  Całość wideo-kon­fe­ren­cji będzie tłu­ma­czo­na.

28 listo­pa­da, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

Agenda:

9.30–10.00 reje­stra­cja i poczę­stu­nek

10.00 – Pomorski Broker Eksportowy – moż­li­wo­ścią wspar­cia eks­por­tu dla pomor­skich MŚP
Piotr Maksyś – Broker Eksportowy

10.15 – Sposoby wej­ścia na ryn­ki zagra­nicz­ne i wyko­rzy­sta­nie out­so­ur­cin­gu eks­por­to­we­go
Stanisław Gliwiński —  GEO International Polska Sp. z o.o.

11.15–12.15 – Wideo kon­fe­ren­cja z ukra­iń­skim eks­per­tem han­dlo­wym, przed­się­bior­cą dzia­ła­ją­cym na wie­lu ryn­kach

12.15 – 13.00 Networking i poczę­stu­nek

Wstęp bez­płat­ny!
Ilość miejsc ogra­ni­czo­na.

Kontakt:

Karolina Musielewicz
e-mail: k.musielewicz@rigp.pl
tel: 665 771 277