Spotkanie świąteczne

Spotkanie świąteczne

Jak co roku ? Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ? zapra­sza swo­ich człon­ków i sym­pa­ty­ków do wspól­ne­go spę­dze­nia przed­świą­tecz­ne­go cza­su w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze, wypeł­nio­nej cie­ka­wy­mi dys­ku­sja­mi, networ­kin­giem i pre­zen­ta­mi ufun­do­wa­ny­mi przez fir­mę Ziaja.

? W pro­gra­mie: ?
• pre­zen­ta­cja pro­jek­tu Broker Eksportowy,
• spo­tka­nia z eks­per­ta­mi Izby,
• spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji,
• pre­zen­ta­cja pro­jek­tu Razem do zawo­du,
• aukcja cha­ry­ta­tyw­na na rzecz Hospicjum św. Wawrzyńca.

? Jeśli: ?
• poszu­ku­jesz nowych kon­tak­tów
• jesteś otwar­ty na nie­kon­wen­cjo­nal­ne spo­tka­nia
• chcesz zdo­być świą­tecz­ne pre­zen­ty dla sie­bie i bli­skich
• wspo­móc naj­młod­szych

➡ Dołącz do nas! ⬅

 

Spotykamy się już 18 grud­nia!

 

PROGRAM:

13:00 

Otwarcie spo­tka­nia i pod­su­mo­wa­nie roku 2018

13:30

Anna Jankowiak — GrywIT

            Zwiększanie efek­tyw­no­ści pra­cy — pro­gra­my moty­wa­cyj­ne z uży­ciem apli­ka­cji mobil­nych

14:00

Krzysztof Szulborski — Stowarzyszenie Kucharzy Polskich

            Współczesna pra­ca kucha­rza i zdro­wa żyw­ność w biz­ne­sie

15:00

Dawid Stefaniak

            Zwiększ efek­tyw­ność w Biznesie! — Jak roz­wi­jać kom­pe­ten­cje swo­je i swo­ich pra­cow­ni­ków?

15:30 

Licytacja na rzecz Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni

Każdy z naszych gości ma moż­li­wość wyli­cy­to­wa­nia vouche­ra o war­to­ści 1000 zł. na dowol­ne zabie­gi w salo­nie Abacosun w Gdyni. Całość zebra­nej kwo­ty zosta­nie prze­zna­czo­na na wspar­cie pod­opiecz­nych Hospicjum Św. Wawrzyńca z Gdyni.

15:45

 Konkurs wizy­tów­ko­wy

Zabierz ze sobą wizy­tów­ki i wygraj nagro­dy! Do wylo­so­wa­nia trzy vouche­ry na dowol­ne zabie­gi w Abacosun w Gdyni o war­to­ści 300 zł. oraz jeden voucher o war­to­ści 200 zł do Kashmir SPA w Gdańsku.

16:30

Monika Hinc — UP Foundation

            Najciekawsze pro­jek­ty Funduszu Inicjowania Rozwoju 2018

16:45

Ogłoszenie zwy­cięz­ców Funduszu Grantowego FIR 2018

17:00

Wspólne zdję­cie i zakoń­cze­nie