Should I hire a robot? Wyjątkowe wydarzenie w Gdańsku

Should I hire a robot? Wyjątkowe wydarzenie w Gdańsku

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, jako com­mu­ni­ty part­ner zapra­sza 29 stycz­nia na wyjąt­ko­we wyda­rze­nie przy­szło­ści.

PLUGinGDANSK to trze­ci w Polsce i ósmy na świe­cie oddział glo­bal­nej spo­łecz­no­ści PLUGin — Polish Innovation Diaspora (http://weareplug.in/). Od ponad 4 lat budu­je­my mię­dzy­na­ro­do­wą spo­łecz­ność Polaków i osób utoż­sa­mia­ją­cych się z Polską w sek­to­rze tech­no­lo­gicz­nym.

Pierwsze spo­tka­nie w Gdańsku poświę­ci­my tema­to­wi Robotic Process Automation, czy­li auto­ma­ty­za­cji pro­stych i powta­rzal­nych czyn­no­ści ludz­kich z wyko­rzy­sta­niem robo­tów software’owych. Jest to wstęp do kolej­ne­go spo­tka­nia w mar­cu, któ­re poświę­ci­my Sztucznej Inteligencji. Ze wzglę­du na mię­dzy­na­ro­do­wy cha­rak­ter spo­łecz­no­ści, wszyst­kie nasze wyda­rze­nia pro­wa­dzo­ne są w języ­ku angiel­skim, nie ina­czej będzie w Gdańsku.

Owocuje to już nawią­za­ny­mi cie­ka­wy­mi rela­cja­mi biz­ne­so­wy­mi, zna­le­zio­ny­mi co-foun­de­ra­mi do star­tu­pu czy senior mana­ge­ra­mi w bar­dziej doj­rza­łych fir­mach. Naszym marze­niem jest spo­łecz­ność lokal­nych „wty­czek” (ang. plug-in), dzię­ki któ­rej pol­skie biz­ne­sy tech­no­lo­gicz­ne będą mia­ły udroż­nio­ną dro­gę do sta­wa­nia się glo­bal­ny­mi fir­ma­mi.

Podczas spo­tkań PLUGin dys­ku­tu­je­my o wyzwa­niach biz­ne­so­wych w dobie nowych tech­no­lo­gii, ich wpły­wie na nasze fir­my i dzia­łal­no­ści oraz skut­ki dla spo­łe­czeń­stwa.

Szczegóły i wyda­rze­nie na Facebooku.

Kup bilet!