Seminarium Pomorski Broker Eksportowy — nowe perspekty

Seminarium Pomorski Broker Eksportowy — nowe perspekty

Odliczamy dni do wyda­rze­nia, któ­re ma szan­se posze­rzyć per­spek­ty­wy eks­por­to­we przed­się­bior­ców.

W ramach pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza na cały dzień solid­nej daw­ki wie­dzy o moż­li­wo­ściach pozy­ska­nia finan­so­wań, budo­wy stra­te­gii, bada­nia poten­cja­łu eks­por­to­we­go oraz tego, jak posze­rzyć swo­ją dzia­łal­no­ści o ryn­ki zagra­nicz­ne.

Widzimy się w śro­dę, 30 stycz­nia w Hotelu Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, 

Wstęp bez­płat­ny!

Agenda

 10:00

reje­stra­cja

10:30

Powitanie uczest­ni­ków

10:45 – 11:30

Rok 2019 pełen szans eks­por­to­wych dla przed­się­bior­ców. Oferta Pomorskiego Brokera Eksportowego. Paweł Mieczan, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

11:30 -12:15

Oferta woj. pomor­skie­go dla przed­się­bior­ców roz­wi­ja­ją­cych eks­port i inno­wa­cje — finan­so­wa­nie dla firm poprzez pożycz­ki i dota­cje.

Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski woje­wódz­twa Pomorskiego

12:15 – 12:30

prze­rwa kawo­wa

12:30 – 13:00

Polskie Mosty Technologiczne naj­lep­szą per­spek­ty­wą stra­te­gii eks­pan­sji.”. Elżbieta Krzyżanowska Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Przegląd infor­ma­cji o Zagranicznych Biurach Handlowych

13:00 – 13:30

Wsparcie roz­wo­ju przed­się­biorstw z sek­to­ra MŚP w for­mie poży­czek z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020 oraz z Programu finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Województwa Pomorskiego”.

Renata Taczalska, Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

13:30–14:00

lunch

14:00–15:00

networ­king

Prosimy o reje­stra­cję poprzez for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie — KLIKNIJ

Kontakt: 

Karolina Musielewicz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Tel. 665 771 277

E-mail: k.musielewicz@rigp.pl