•  

ROZWÓJ POMORZA – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

ROZWÓJ POMORZA – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców


Kolejne pieniądze z funduszy unijnych pomogą pomorskim przedsiębiorcom w rozwinięciu ich działalności. Sprawdź, czy możesz skorzystać z mikropożyczki lub pożyczki rozwojowej w ramach programu „Rozwój Pomorza”. Kwotę do 100 tysięcy złotych można otrzymać z oprocentowaniem poniżej 1% w skali roku bez żadnych opłat i prowizji. Szczególnie preferencyjne warunki przygotowano dla przedsiębiorców z obszarów o niskiej aktywności gospodarczej.

Program „Rozwój Pomorza” jest adresowany do mikro i małych przedsiębiorstw z woj. pomorskiego. Mogą z niego skorzystać zarówno firmy prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe, jak i rozpoczynające działalność start up-y.

- To jedna z najkorzystniejszych ofert dla pomorskich przedsiębiorców – mówi Adam Protasiuk, wiceprezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. – Przedsiębiorcy mogą skorzystać z mikropożyczki w wysokości do 100 tysięcy złotych, która może stanowić nawet całość nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia. W ramach programu dostępna jest także pożyczka rozwojowa w wysokości od 100 do 300 tysięcy złotych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pożyczki nasz pracownik skontaktuje się z Tobą, aby udzielić wszelkich informacji.

Możesz też zadzwonić na nr 600 966 208 lub 661 075 972.
 

Podstawowe warunki udzielenia pożyczki:

OKRES FINANSOWANIA

do 60 miesięcy (od momentu uruchomienia jakiejkolwiek kwoty), w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

KOSZTY FINANSOWANIA

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

→ 1,83% w skali roku (z pomocą de minimis) dla:

 • przedsiębiorstw będących w fazie start up (firmy działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące w dniu zawarcia umowy pożyczki) - niezależnie od miejsca siedziby firmy i lokalizacji przedsięwzięcia,
 • przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej (Załącznik 1) - decyduje lokalizacja przedsięwzięcia,

→ 0,92% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw będących w fazie start up i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej (Załącznik 1),

→ 2,83% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw,

→ w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone,

 1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA (CELE INWESTYCJI)

 1. poprawiające potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa,
 2. zwiększające zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
 3. zwiększające produktywność przedsiębiorstwa,

Powyższe cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 3. modernizacją środków produkcji,
 4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 5. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Dodatkowo:

Możliwość finansowaniem kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty Mikropożyczki lub Pożyczki Rozwojowej przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

INNE WARUNKI

 1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 3. dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15.000 zł,
 4. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
 • prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
 • brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe - suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
 • posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

O PROJEKCIE

– nazwa projektu: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”
– cel projektu: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
– wartość projektu: Dofinansowanie projektu z UE oraz budżetu państwa: 408 414 880,78 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA

dokumenty do pobrania
taryfa prowizji i opłat

KONTAKT

BIURO TISE W GDAŃSKU

JAŚKOWA DOLINA 9/6
80-252 GDAŃSK


Dagmara Kabat
tel. kom. 600 966 208

e-mail: dagmara.kabat@eprofi.com.pl

Julia Protasiuk
tel. kom. 661 075972
e-mail: julia.protasiuk@eprofi.com.pl

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: