Rozwiń biznes za oceanem — Klub Eksportera

Rozwiń biznes za oceanem — Klub Eksportera

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, reali­zu­jąc pro­jekt Pomorski Broker Eksportowy, zapra­sza do udzia­łu w pane­lach dys­ku­syj­nych i inte­rak­tyw­nych sesjach oraz networ­kin­gu z eks­per­ta­mi. Spotkanie poświę­co­ne jest tema­ty­ce ryn­ku USA.

Omówione będą zasa­dy biz­ne­so­we, róż­ni­ce kul­tu­ro­we i naj­lep­sze stra­te­gii wej­ścia stra­te­gicz­ne­go za oce­an.

10.04.2019 w Hotelu Scandic, Gdańsk

 

Agenda:

10:00 — 10:15 — przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków

10:15 — 11:15 — Panel dys­ku­syj­ny nr 1: Charakterystyka ryn­ku Stanów Zjednoczonych

11:15 — 11:30 — prze­rwa kawo­wa

11:30 — 12:30 — Michał Kochański: Panel dys­ku­syj­ny nr 2: Rozwój dzia­łal­no­ści sprze­da­żo­wej na tere­nie USA, przy­go­to­wa­nie fir­my do eks­por­tu usług i pro­duk­tów

12:30 — 13:00 — Rozmowy kulu­aro­we, networ­king

 

Wydarzenie z udzia­łem:

  • Dominik Zimakowski, Portman Lights Sp. z o.o.
  • Michał Kochański, FORETO

Wstęp bez­płat­ny!

Zgłoszenia: https://bit.ly/2GbX1S1