Rekrutujemy! Zostań kierownikiem biura PCAiM

Rekrutujemy! Zostań kierownikiem biura PCAiM

Poszukujemy oso­by na sta­no­wi­sko:

Kierownik Biura

Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (www.pcaim.org.pl) jest czę­ścią Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (www.rigp.pl).

 

Zakres obo­wiąz­ków Kierownika Biura:

1) orga­ni­zo­wa­nie i kie­ro­wa­nie pra­ca­mi Biura Centrum; w tym:

a) pro­wa­dze­nie listy media­to­rów i ich doku­men­ta­cji;

b) pro­wa­dze­nie ksiąg i reper­to­riów oraz wyka­zów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Centrum;

c) prze­strze­ga­nie Regulaminu i Instrukcji kan­ce­la­ryj­nej;

2) orga­ni­zo­wa­nie admi­ni­stra­cyj­nej obsłu­gi posie­dzeń media­cyj­nych, w tym:

a) uzgad­nia­nie ter­mi­nów media­cji ze stro­na­mi i media­to­ra­mi;

b) pra­wi­dło­we zawia­da­mia­nie stron oraz media­to­ra o ter­mi­nach i miej­scu media­cji, a tak­że pro­wa­dze­nie kalen­da­rza postę­po­wań media­cyj­nych;

c) spo­rzą­dza­nie odpi­sów pro­to­ko­łów i archi­wi­zo­wa­nie doku­men­ta­cji postę­po­wań media­cyj­nych;

d) ter­mi­no­wa wymia­na kore­spon­den­cji mię­dzy Centrum, stro­na­mi i media­to­rem oraz sądem;

e) doku­men­to­wa­nie i moni­to­ro­wa­nie czyn­no­ści o cha­rak­te­rze finan­so­wym zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Centrum, w tym pobie­ra­nie opłat zgod­nie z Regulaminem i tary­fą opłat media­cyj­nych;

3) wyko­ny­wa­nie innych zadań zle­co­nych przez Prezesa Centrum zwią­za­nych z orga­ni­zo­wa­niem i zarzą­dza­niem postę­po­wa­nia­mi media­cyj­ny­mi, szko­le­nia­mi oraz kon­tak­ta­mi z pod­mio­ta­mi postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go.

 

Pracę Biura wspo­ma­ga elek­tro­nicz­ny sys­tem obie­gu doku­men­tów.

W swo­jej pra­cy w ramach Biura Centrum Kierownik Biura będzie bez­po­śred­nio współ­pra­co­wał z sekre­ta­ria­tem Izby oraz Prezesem Centrum.

 

Wymagania:

  • wykształ­ce­nie co naj­mniej śred­nie
  • odpo­wie­dzial­ność, dobra orga­ni­za­cja pra­cy, zaan­ga­żo­wa­nie,
  • roz­wi­nię­te umie­jęt­no­ści orga­ni­za­cyj­ne
  • umie­jęt­ność obsłu­gi pro­gra­mów z pakie­tu MS Office

Mile widzia­ne doświad­cze­nie w zakre­sie:

  • zarzą­dza­nia dokumentami/obsługi sekre­ta­ria­tu lub
  • doświad­cze­nie w pra­cy w kan­ce­la­rii prawnej/notarialnej lub w sądzie/prokuraturze.

 

Oferowane warun­ki:

  • zatrud­nie­nie na umo­wę o pra­cę na pełen etat
  • pra­ca sta­cjo­nar­na
  • sta­łe wyna­gro­dze­nie

 

Zgłoszenia z załą­czo­nym CV oraz listem moty­wa­cyj­nym pro­szę prze­sy­łać

na adres sekretariat@pcaim.org.pl do dnia 25 stycz­nia 2019 r.

 

Zastrzegamy sobie moż­li­wość kon­tak­tu jedy­nie z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.

 

W apli­ka­cji pro­si­my o doda­nie klau­zu­li:

Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO)).