•  

ProLog

ProLog


PROLOG


„ProLog-wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego”

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby 7 pomorskich firm, prowadzących działalność w branży logistycznej oraz firmy produkcyjnej należącej do kluczowego klastra, w której funkcje logistyczne stanowią wsparcie w ich podstawowej działalności. Wnioskodawca - Regionalna Izba Gospodarcza w ramach projektu oferuje pomoc w zakresie zbadania i przezwyciężenia luk kompetencyjnych zatrudnionych w powyższych firmach pracowników, a przez to dostosowanie ich  wiedzy i kwalifikacji do zmieniających się realiów rynku.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji w grupie 260 pracowników  prowadzący do rozwoju 7 pomorskich przedsiębiorstw  realizujących działalność logistyczną zwiększając w ten sposób ich konkurencyjność gospodarczą.

Realizacja celu odbędzie się poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe kadr w zakresie:

   • kompetencji handlowych,

   • technologii ICT (MS Office, Adobe Photoshop: poziom podstawowy i zaawansowany)

   • kompetencji interpersonalnych lub osobistych (w tym; asertywność, zarządzanie czasem,

     trening antystresowy),

   • kompetencji językowych,

   • kompetencji menedżerskich (w tym m. in. budowanie zespołów, efektywne przywództwo,

     wystąpienia publiczne, zarządzanie projektami).

Organizacja szkoleń poprzedzona została badaniem luk kompetencyjnych personelu pod kątem strategii rozwoju firm w poszczególnych przedsiębiorstwach. Na bazie tych danych zorganizowane zostaną szkolenia „szyte na miarę”, odpowiadające na indywidualne potrzeby pracowników.

Proces nabywania wiedzy i doskonalenia kompetencji będzie odbywał się  w formie;

 • szkoleń stacjonarnych,
 • szkoleń mieszanych (blended-learning)  w przypadku szkoleń językowych,
 • w formie warsztatów.

Szkolenia zostaną wsparte udostępnionymi przez internet interaktywnymi materiałami wspomagającymi, komplementarnymi do realizowanej tematyki szkolenia. Realizacja projektu odbywa się w okresie 01.09.2012 – 31.08.2014.

 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Aktualności i Ogłoszenia

 

07.10.2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem końcowym realizacji projektu „ProLog-wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego”

 

Raport końcowy

 

 


 

 

Relacja zdjęciowa ze szkoleń realizowanych w dniach 11-12.01.2014r. w Centrum Wypoczynkowym " Wieżyca", oraz Centrum Rekreacyjnym " U Stolema" dla firmy Erontrans Sp z o.o.

Centrum Wypoczynkowe "Wieżyca" - Wieżyca 

Szkolenie "Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)"

Centrum Rekreacyjne "U Stolema" - Ostrzyce 

Szkolenie "Reklamacje - Obsługa reklamacji"


Informacje o realizacji projektu w 2013

W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2013 r.  w ramach projektu „ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego” zorganizowano 52 szkolenia oraz uruchomiono 10 kursów językowych (8 grup jęz. angielskiego oraz 2 grupy jęz. niemieckiego). W grudniu - zgodnie z planem – 3 grupy zakończyły kurs języka angielskiego (Wykres 1).

Wykres 1. Liczba szkoleń zorganizowanych w danym miesiącu oraz rozpoczętych i kontynuowanych kursów językowych w 2013 r.

 

W 2013 r. najwięcej szkoleń zorganizowano w kategoriach szkoleń interpersonalnych (15), szkoleń handlowych (15) oraz szkoleń ICT (14). Nieco mniej szkoleń zorganizowano w kategoriach szkoleń menedżerskich (5) oraz zarządzanie projektami (3) (Wykres 2).

Wykres 2. Kategorie szkoleń, w ramach których organizowane były szkolenia

W 2013 roku do projektu przystąpiło aż 259 nowych uczestników. Na zakończenie 2012 r. liczba uczestników wyniosła 19. Założono, że liczba osób objętych wsparciem projektowym wyniesie 260 osób, tymczasem w 2013 r. łącznie wyniosła ona 278, a więc przekroczono wartość planowaną wskaźnika (Wykres 3).

Wykres 3. Ogólna liczba uczestników projektu

Łącznie w 2013 r. wydano 554 zaświadczeń ukończenia szkolenia. Najwięcej zaświadczeń ukończenia szkolenia otrzymali uczestnicy szkoleń handlowych (157 zaświadczeń), szkoleń interpersonalnych (153) oraz szkoleń ICT (138). Uczestnicy szkoleń menedżerskich otrzymali 49 zaświadczeń, zaś uczestnicy szkoleń z zakresu zarządzania projektami – 34

Na zakończenie 2012 r. ogólna liczba wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia wyniosła 19. Na zakończenie 2013 r. liczba ta wzrosła do 573 zaświadczeń (Wykres 4), co stanowi 56% wartości planowanej (1022 wydanych zaświadczeń).

Wykres 4. Ogólna liczba wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia od początku projektu (w tym zaświadczenia dla osób, które w grudniu zakończyły kurs jęz. ang.)

Przeciętna liczba godzin pracy trenerów na szkoleniach stacjonarnych w 2013 r. wyniosła 93 godziny lekcyjne w ciągu miesiąca.

W 2012 r. ogólna liczba godzin pracy trenera na szkoleniach stacjonarnych wyniosła 40 godzin lekcyjnych (45 minut). Na zakończenie 2013 r. ogólna liczba godzin pracy trenerów wyniosła aż 1155. Stanowi to 63% zakładanej (we wniosku o dofinansowanie projektu) liczby 1824 godzin (Wykres 5).

 

Wykres 5. Ogólna liczba godzin pracy trenerów na szkoleniach stacjonarnych od początku projektu

Pierwsze szkolenia językowe w ramach projektu rozpoczęły się w czerwcu 2013 r. Na zakończenie 2013 r. w szkolenia językowe zaangażowane były 62 osoby, w tym 51 osób na kursie języka angielskiego i 11 osób na kursie języka niemieckiego (Wykres 6).

 

Wykres 6. Liczba osób zaangażowanych w szkolenia językowe

W 2013 r. uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili szkolenia, w których uczestniczyli. Średnia arytmetyczna z ogólnej oceny wszystkich szkoleń wynosi 4,30 w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa).  Najwyżej oceniano szkolenia menedżerskie (średnia 4,57). Niemal równie wysoko oceniono szkolenia ICT (4,37) oraz szkolenia handlowe (4,31). Nieznacznie niżej oceniono, chociaż również na wysokim poziomie, szkolenia interpersonalne (4,22) oraz zarządzanie projektami (4,00) (Wykres 7).

Wykres 7. Ocena szkoleń w poszczególnych kategoriach w 2013 r.

Zaledwie 5 osób spośród 278 uczestników (2% ogółu uczestników) projektu nie podniosło poziomu wiedzy na żadnym szkoleniu. Oznacza to, że 98% osób biorących udział w projekcie podniosło poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki szkoleniowej.

 Plik do pobrania z powyższą informacją

Opracowanie:

Bartosz Atroszko

Specjalista ds. oceny efektywności szkoleń

 


Informacja

nt.  przebiegu i dotychczas osiągniętych rezultatach projektu

 „ProLog-wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego” realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Celem ogólnym Projektu jest rozwój kompetencji w grupie 260 pracowników prowadzący do rozwoju 7 pomorskich przedsiębiorstw logistycznych. Projekt o charakterze szkoleniowym odpowiada na zbadane potrzeby i luki kompetencyjne pracowników firm - Beneficjentów Pomocy, wśród których znajdują się 2 mikroprzedsiębiorstwa, 2 małe oraz 3 średnie przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2012- 31.08.2014.

Od uruchomienia szkoleń tj. od XII.2012 do VII.2013 zorganizowano i przeprowadzono 40 szkoleń o łącznej liczbie 704 godzin zajęć szkoleniowych. Stanowi to 39% ogółu wszystkich zaplanowanych w projekcie godzin szkoleniowych.

Zrealizowane szkolenia związane były z 4 kategoriami tematycznymi:

Handlowe: Negocjacje handlowe, CRM, Obsługa klienta, Profesjonalny sprzedawca, Telemarketing,

   Windykacja należności.

Menadżerskie: Budowanie zespołu, Efektywne przywództwo, Motywowanie do efektywnej pracy.

ICT: Excel podstawowy, Excel zaawansowany, Excel średniozaawansowany, Photoshop podstawowy.

Interpersonalne: Zarządzanie czasem, Trening antystresowy, Asertywność na co dzień.

 

Wykres 1. Liczba uczestników poszczególnych kategorii szkoleń zrealizowanych dotychczas w ramach Projektu

N=427

 

Według staniu na dzień 31.07.2013 w projekcie uczestniczy 238 osób, w tym 127 kobiet (53% wszystkich uczestników) i 111 mężczyzn (47% ogółu).

Jednym z celów szczegółowych projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji pracowników. Miło nam poinformować, iż w wyniku dotychczas organizowanych szkoleń aż 95% uczestników szkoleń (227 osób na 238) podniosło poziom swojej wiedzy, co wykazały porównawcze testy wiedzy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości szkolenia do projektu wyłoniono i zaangażowano lidera wśród instytucji szkoleniowy - firmę Combidata Poland sp. z o.o.) zapewniającą wysoki standard szkolenia: doświadczonych trenerów, nowoczesne metody nauczania, w tym metodę blended learnig z wykorzystaniem specjalistycznej internetowej platformy edukacyjnej oraz odpowiednie warunki lokalowe i techniczne.

Uczestnicy projektu bardzo wysoko oceniają szkolenia w których brali udział. Średnia arytmetyczna z ogólnej oceny wszystkich szkoleń wynosi 4,34 w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa).  Zdecydowanie najwyżej oceniano szkolenia menedżerskie (średnia 4,61). Niemal równie wysoko oceniono szkolenia handlowe (4,35) oraz szkolenia ICT (4,35). Minimalnie niżej oceniono, chociaż również na wysokim poziomie, szkolenia interpersonalne (4,21).

 

Wykres 2. Ogólna ocena szkoleń wg. kategorii

N=427

W miesiącu czerwcu rozpoczęły się szkolenia z zakresu języka angielskiego. Dotychczas uruchomiono 4 grupy szkoleniowe w ramach których uczy się 28 osób: dwie grupy na poziomie A1, grupa na poziomie B1 oraz grupa na poziomie B2. W sumie odbyło się 10 spotkań szkoleniowych trwających 1,5 godziny każde. Kurs języka angielskiego będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.

Do końca III kwartału 2013 rozpocznie się realizacja szkoleń w kolejnych tematach:

 język niemiecki na 1  poziomie zaawansowania.

▪ w ramach kategorii Zarządzanie projektami: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner.

 

Opracowanie:

Katarzyna Rewers-Dawid

Kierownik projektu

Gdańsk 16.08.2013

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekt pt.

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

w związku z realizacją projektu w ramach PO KL, VIII Priorytetu Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt. „ProLog – wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje osób na następujące stanowisko pracy:

I. Specjalista/tka ds. oceny efektywności szkoleń

Zadania kluczowe dla stanowiska:

1. Opracowanie i bieżąca weryfikacja planu badania efektywności szkoleń.

2. Stała weryfikacja badania potrzeb szkoleniowych uczestników.

3. Gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących badania efektywności szkoleń we współpracy z podwykonawcą.

4. Opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących badania efektywności oraz osiąganych wskaźników efektywności zgodnie z założeniami projektu oraz dla potrzeb dokumentacji projektu.

Kluczowe umiejętności, wiedza, doświadczenie:

 • wykształcenie wyższe,

 • min. 1,5 letnie doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem monitoringu i badań efektywności szkoleń realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny,

 • umiejętności analityczne i wnioskowania

 • posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera w zakresie Microsoft Office

 • dobra organizacja pracy

Miejsce pracy:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 7

Forma i czas zatrudnienia: Umowa o pracę w okresie 01 lipca 2013 - 31 sierpień 2014 roku

Wymiar godzin pracy: 0,25 etatu

Aplikacje kandydatów (CV i list motywacyjny) prosimy przesłać w formie elektronicznej w plikach PDF lub JPG do dnia 28 czerwca 2013 roku na adres: e-mail: biuro@rigp.pl W tytule wiadomości prosimy napisać – ogłoszenie rekrutacyjne ProLog.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 305 23 25

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w uzgodnionym terminie.

Ogłoszenie

 

11.03.2013

Relacja zdjęciowa ze szkolenia z negocjacji handlowych w siedzibie firmy Erontrans Sp z o.o., zrealizowanego w ramach projektu "ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego":

 


 

31.01.2013

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

w związku z realizacją projektu w ramach PO KL, VIII Priorytetu Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt. „ProLog – wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje osób na następujące stanowisko pracy:

I. Specjalista/tka ds. oceny efektywności szkoleń

Zadania kluczowe dla stanowiska:

1. Opracowanie i bieżąca weryfikacja planu badania efektywności szkoleń.

2. Stała weryfikacja badania potrzeb szkoleniowych uczestników.

3. Gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących badania efektywności szkoleń we współpracy z podwykonawcą.

4. Opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących badania efektywności oraz osiąganych wskaźników efektywności zgodnie z założeniami projektu oraz dla potrzeb dokumentacji projektu.

Kluczowe umiejętności, wiedza, doświadczenie:

 • wykształcenie wyższe,

 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem monitoringu i badań efektywności szkoleń realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez

Europejski Fundusz Społeczny,

Miejsce pracy:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 7

Forma i czas zatrudnienia: Umowa o pracę w okresie 01 marca 2013 - 31 sierpień 2014 roku

Wymiar godzin pracy: 0,25 etatu

Aplikacje kandydatów (CV i list motywacyjny) prosimy przesłać w formie elektronicznej w plikach PDF lub JPG do dnia 14 lutego 2013 roku na adres: e-mail: biuro@rigp.pl W tytule wiadomości prosimy napisać – ogłoszenie rekrutacyjne ProLog.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 305 23 25

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w uzgodnionym terminie.

Ogłoszenie


 

07.11.2012

Ogłoszenie rekrutacyjne

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach PO KL, VIII. Priorytetu Regionalne Kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt.

"ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, poszukuje osób na następujące stanowiska pracy:

 • Specjalista/tka ds. oceny efektywności szkoleń

Szczegóły zapytania ofertowego:

Ogłoszenie


 

29.10.2012

Zapytanie ofertowe

dotyczące realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń rozwijających kompetencje z zakresu technologoo ICT, kompetencje interpersonalne i menedżerskie, kompetencje językowe oraz udostępnianie interaktywnych materiałów uzupełniających

ogłoszone w dniu 29.10.2012 w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: