— Izba daje swoim członkom poczucie bezpieczeństwa, tworzy więzi i spełnia potrzebę satysfakcji. — prezes Halbryt w wywiadzie dla Trójmiasto.pl

— Izba daje swoim członkom poczucie bezpieczeństwa, tworzy więzi i spełnia potrzebę satysfakcji. — prezes Halbryt w wywiadzie dla Trójmiasto.pl

Czy moż­na mieć satys­fak­cję z takich rela­cji, któ­re udo­stęp­nia Izba? Ja nie mam wąt­pli­wo­ści. W dużej czę­ści dzia­ła­nia Izby są sko­re­lo­wa­ne ze stra­te­gią roz­wo­ju gospo­dar­cze­go nasze­go woje­wódz­twa, ale też kore­spon­du­ją z wyzwa­nia­mi sta­wia­ny­mi przed­się­bior­com przez ryn­ki glo­bal­ne i poli­ty­kę pań­stwa.”

To frag­ment wywia­du z pre­ze­sem Izby, Sławomirem Halbrytem, któ­ry uka­zał się na por­ta­lu trojmiasto.pl.

Odsyłamy do całe­go tek­stu -> KLIKNIJ