•  

Preludium

Preludium


Przejdź do działu AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje, w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, projekt:

 

„Preludium do współpracy nauki i biznesu”

 

Projekt zakłada wzmocnienie/nawiązanie współpracy pomiędzy sferą nauki, a pomorskimi mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami. Głównym celem jest zwiększenie transferu wiedzy do poziomu przygotowania strategii rozwoju (lub jej elementów) i możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają wsparcie w budowaniu przewagi konkurencyjnej co pozwoli im osiągnąć znaczącą pozycję rynkową w danej branży.

 

Jeśli jesteś:

 • właścicielem/partnerem/pracownikiem w firmie z sektora MŚP,

 • twoja firma ma jednostkę organizacyjną w woj. pomorskim,

 • stanowisz kadrę zarządzającą lub jesteś osobą odpowiedzialną za rozwój/zmianę w firmie,

 • chcesz podwyższyć/uzupełnić swoje kompetencje dot. wdrażania rozwiązań innowacyjnych związanych z rozwojem firmy,

dołącz do nas!

 

Projekt oferuje trzy proste kroki do sukcesu Twojej firmy:

Warsztaty inicjujące współpracę nauki i biznesu (24 godz.) – zdiagnozowanie firmy w kontekście budowania strategii rozwoju uwzględniającej wdrożenie innowacji. Przygotowany zostanie wstępny scenariusz działań wynikających z diagnozy. Program warsztatów obejmuje kluczowe zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorstwa: formułowanie misji i wizji oraz celów długoterminowych, stosowanie technik analizy strategicznej (SWOT) pod kątem możliwości wdrażania innowacji, zarządzanie projektem innowacyjnym.

 

Program warsztatów dostępny tutaj.

Rezultatem końcowym warsztatów będzie wypracowanie, pod kierunkiem trenera, pisemnej diagnozy określonego problemu. Na podstawie tych danych uczestnicy będą kierowani na szkolenia dedykowane, „szyte na miarę”, odpowiadające na indywidualne potrzeby pracowników. Pozwolą one na uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Szkolenia dedykowane (24 godz.) – do wyboru jeden z czterech bloków tematycznych:

 • zarządzanie strategiczne - opracowanie wstępnej koncepcji strategii organizacji, konkretyzacja celów długoterminowych firmy;

 • zarządzanie innowacjami - kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej, wypracowanie metody wdrażania innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej:

 • zarządzanie finansami - strategiczne i operacyjne zarządzanie finansami, budżetowanie i planowanie przepływów pieniężnych, rachunkowość zarządcza a finansowanie innowacji;

 • zarządzanie marketingowe - innowacyjność w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, przedsięwzięcia innowacyjne w strategii i planach marketingowych.

 

Programy szkoleń dostępne tutaj.

 

Indywidualne doradztwo (20 godz.) – realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych pomorskich uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych. Doradztwo ma na celu opracowanie metod rozwiązania problemu określonego na etapie warsztatów, wsparcie Państwa działu badań i rozwoju i/lub opracowaniu nowego rozwiązania wdrożeniowego. W projekcie przewidzianych jest 20 godzin doradztwa/firmę.

Doradztwo nie musi angażować osób oddelegowanych do udziału w warsztatach i szkoleniach, jako że dotyczyć będą całej firmy.

Zarówno warsztaty jak i szkolenia dedykowane będą prowadzone przez trenerów oraz pracowników nauko-dydaktycznych legitymujących się wysokimi kwalifikacjami, wieloletnim doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym. W trakcie zajęć zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

 

W celu zagwarantowania wysokiej efektywności warsztatów i szkoleń sugerujemy aby w Projekcie uczestniczyły:

 • 4 osoby z każdej średniej firmy,

 • 3 osoby z każdej małej firmy,

 • 2 osoby z każdej mikro firmy.

 

 Co zyska Państwa firma biorąc udział w projekcie:

 • rozwiązanie konkretnego problemu / wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w firmie,

 • nawiązanie współpracy z wiodącymi naukowcami woj. Pomorskiego,

 • kontakt z innymi przedsiębiorcami (networking),

 • poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

 • zbudowanie/zaktualizowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Szczególnie zapraszamy firmy o małej dotychczasowej współpracy ze sferą nauki oraz przedsiębiorstwa z branż wysokich technologii: samolotów i statków kosmicznych; środków farmaceutycznych; maszyn biurowych, księgujących i informatyki; urządzeń radiowych, telewizyjnych i łączności, urządzeń medycznych, precyzyjnych i optycznych.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy-uczestnik

Deklaracja uczestnictwa-uczestnik

Delegowanie pracownika-uczestnik

Oświadczenie-dane osobowe-uczestnik

Oświadczenie-pomoc publiczna-przedsiębiorstwo

Pomoc publiczna-zestawienie-przedsiębiorstwo

Pomoc publiczna-formularz informacji-przedsiębiorstwo

 

Ulotka informacyjna dostępna tutaj

Regulamin dostępny tutaj.

Wypełnione i podpisane dokumenty można składać osobiście w siedzibie RIGP, ul. Dyrekcyjna 7, 80-852 Gdańsk, wysyłać pocztą na ww. adres bądź przesłać w postaci skanu pocztą e-mail na adres: a.szpiganowicz@rigp.pl

Zapytania dot. projektu:

Anna Szpiganowicz - Koordynator Projektów

tel. (58) 305 23 25

e-mail: a.szpiganowicz@rigp.pl

 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 

03.10.2013

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Projekt ”Preludium do współpracy nauki i biznesu” realizowany jest w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w związku z realizacją projektu ”Preludium do współpracy nauki i biznesu”  zaprasza do współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych. Kandydaci spełniający powyższe kryteria będą świadczyć usługi indywidualnego doradztwa biznesowego dla pomorskich firm  w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania finansowego, zarzadzania marketingowego, zarządzania innowacjami oraz w pokrewnych. 

Zainteresowane współpracą osoby zapraszamy do kontaktu:

Anna Szpiganowicz

Koordynator projektu

e-mail: a.szpiganowicz@rigp.pl

nr tel.: 58 305 23 25

CV wraz z ofertą można przesyłać droga elektroniczną bądź też składać w biurze Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza mieszczącym się przy ul. Dyrekcyjnej 7, 80-852 Gdańsk.

Propozycja współpracy


12.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej (w ramach projektu POKL 8.2.1. Preludium do współpracy nauki i biznesu) ogłoszone w dniu 12.03.2013 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: