Praca — Broker Lokalny

Praca — Broker Lokalny

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA
poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko
BROKER LOKALNY
w związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu pn. „Pomorski Broker Eksportowy”

Forma zatrud­nie­nia: Umowa o pra­cę; sta­no­wi­sko pra­cy współ­fi­nan­so­wa­ne przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wymiar cza­su pra­cy: etat
Liczba sta­no­wisk: 2

Obowiązki:

 1. iden­ty­fi­ka­cja przed­się­bior­ców z woje­wódz­twa pomor­skie­go zain­te­re­so­wa­nych dzia­łal­no­ścią eks­por­to­wą,
 2. infor­mo­wa­nie przed­się­bior­ców o celu i zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia badań w Projekcie „Pomorski Broker Eksportowy”, sys­te­mie wspar­cia w Projekcie oraz pro­mo­cja ofer­ty Projektu,
 3. prze­pro­wa­dza­nie badań okre­ślo­nych przez Pracodawcę, w tym badań poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców z wyko­rzy­sta­niem udo­stęp­nio­nych przez Pracodawcę narzę­dzi,
 4. ana­li­zo­wa­nie wyni­ków ww. badań,
 5. udział w budo­wa­niu bazy firm z okre­ślo­nym poten­cja­łem ryn­ko­wym, pro­duk­ta­mi, usłu­ga­mi,
 6. współ­pra­ca w ramach sie­ci Brokerów Lokalnych w regio­nie.

Wymagania koniecz­ne:

 1. wykształ­ce­nie: wyż­sze magi­ster­skie (pre­fe­ro­wa­ne kie­run­ki: eko­no­mia, zarzą­dza­nie, han­del zagra­nicz­ny)
 2. bie­gła zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w mowie i piśmie,
 3. bar­dzo dobra obsłu­ga pakie­tu MS Office,
 4. goto­wość do wyjaz­dów w obrę­bie całe­go woje­wódz­twa pomor­skie­go
 5. pra­wo jaz­dy kate­go­rii B i wła­sny samo­chód,
 6. doświad­cze­nie: min. 5 lat doświad­cze­nia zawo­do­we­go w obsza­rze usług roz­wo­jo­wych dla przed­się­bior­ców, w tym np. doradz­twa gospo­dar­cze­go lub biz­ne­so­we­go i/lub doradz­twa dla firm w zakre­sie budo­wa­nia rela­cji biz­ne­so­wo-han­dlo­wych i/lub zarzą­dza­nia i/lub wpro­wa­dza­nia nowych rozwiązań/produktów i/lub mar­ke­tin­gu i/lub two­rze­nia biz­ne­spla­nów i stra­te­gii roz­wo­jo­wych, współ­pra­cy z przed­się­bior­stwa­mi, lub reali­za­cja min. 50 usług dorad­czych w ww. zakre­sie.

Mile widzia­ne:

 • zna­jo­mość innych niż język angiel­ski języ­ków obcych,
 • doświad­cze­nie w zakre­sie dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej,
 • doświad­cze­nie w efek­tyw­nym pozy­ski­wa­niu infor­ma­cji, prze­pro­wa­dza­niu ana­liz, przy­go­to­wy­wa­niu rapor­tów,
 • doświad­cze­nie w reali­za­cji wywia­dów bez­po­śred­nich z fir­ma­mi.

Predyspozycje i umie­jęt­no­ści:

 • zna­jo­mość i umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia tech­nik sprze­da­ży,
 • wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta,
 • komu­ni­ka­tyw­ność,
 • umie­jęt­ność aktyw­ne­go słu­cha­nia,
 • umie­jęt­ność radze­nia sobie ze stre­sem i pre­sją cza­su,
 • bar­dzo dobra orga­ni­za­cja pra­cy wła­snej,
 • efek­tyw­na pra­ca w zespo­le,
 • umie­jęt­ność ana­li­zy i syn­te­zy danych,
 • umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia decy­zji,
 • posta­wa zorien­to­wa­na na dzia­ła­nie

Oferujemy:

Pracę w cie­ka­wym pro­jek­cie zwią­za­nym z roz­wo­jem eks­por­tu w regio­nie pomor­skim w sta­bil­nej insty­tu­cji.

Wymagane doku­men­ty:
CV oraz list moty­wa­cyj­ny, z któ­rych wyni­kać będzie potwier­dze­nie speł­nie­nia wyma­gań koniecz­nych.

Dokumenty nale­ży prze­sy­łać do dnia 30 listo­pa­da 2018 r. na adres: m.raczynska@rigp.pl

Wybrane oso­by speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia koniecz­ne zosta­ną zapro­szo­ne na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną.