Pożyczka na zatrudnienie

Pożyczka na zatrudnienie

Twoja firma potrzebuje wykwalifikowanych pracowników? Skorzystaj z pożyczki na zatrudnienie i już dzisiaj znajdź pracowników, którzy będą Twoim największym atutem. Pożyczki oprocentowane jedynie 0,925%!

Zapraszamy do skorzystania z pożyczki na zatrudnienie udzielanej ze środków publicznych pochodzących ze zwrotów z instrumentów inżynierii finansowej, wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, powierzonych przez Województwo Pomorskie na podstawie Umowy Powierzenia Zadań, na rzecz Wykonawcy w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców w procesie poszukiwania, pozyskania i podniesienia kwalifikacji Pracowników. Uruchomienie niniejszego Produktu Finansowego ma służyć przezwyciężeniu zwiększającego się braku odpowiednich kadr na rynku pracy  w województwie pomorskim.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI

 • Maksymalna wartość Pożyczki wynosi 300 000,00 PLN
 • Wykorzystanie Pożyczki na pokrycie wydatków na rzecz 1 Pracownika, o których mowa poniżej (Przeznaczenie finansowania), nie może przekroczyć 100 000,00 PLN
 • Maksymalny okres spłaty Pożyczki liczony od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat).
 • Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki, o którym mowa powyżej.
 • Oprocentowanie pożyczki (stałe): 0,925% tzn. z pomocą de minimis – na warunkach korzystniejszych niż rynkowe tj. 0,5 stopy bazowej PLN z dnia podpisania Umowy Pożyczki, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie  z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego).
 • Prowizja za udzielenie pożyczki: od 1%

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

 1. Środki z Pożyczki muszą być przeznaczone i wydatkowane przez Pożyczkobiorcę na poszukiwanie, pozyskanie lub podniesienie kwalifikacji Pracowników.
 2. Wsparcie udzielone Pożyczkobiorcy powinno przyczyniać się w szczególności do:
  1. pozyskania nowych Pracowników, zwłaszcza z terenu spoza woj. pomorskiego, w celu zwiększenia, utrzymania wielkości lub podniesienia jakości zatrudnienia,
  2. stworzenia nowych stanowisk pracy,
  3. podniesienia kwalifikacji Pracowników, – na terenie woj. pomorskiego, z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.
 3. Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków związanych w szczególności z:
  1.  poszukiwaniem i pozyskaniem Pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowania  i zamieszczenia ogłoszeń o pracę,
  2. zatrudnieniem nowych Pracowników1 i utworzeniem nowych stanowisk pracy,  w tym: koszty badań wstępnych, szkoleń, wynagrodzeń2 wraz z narzutami3, a także koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
  3. organizacją płatnych praktyk/staży dla uczniów/studentów/absolwentów4,
  4. podniesieniem kwalifikacji Pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych /podyplomowych4,
  5. organizacją kursów językowych dla Pracowników (m.in. języka polskiego), w tym kursów dedykowanych4,
  6. relokacją Pracowników, w tym: finansowanie w całości lub w części kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego, zapewnienia żłobka lub przedszkola dla dzieci Pracowników, czy też innych form opieki nad osobami zależnymi4,
  7. otrzymaniem przez zagranicznych Pracowników prawa stałego pobytu w Polsce,  w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców;
  8. finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z opieką nad dziećmi Pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola, punkty lub inne formy opieki4,
  9. finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z wypoczynkiem Pracowników i ich rodzin,
  10. pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi dla Pracowników, w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowych i innych
 1. Poprzez nowego pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie pierwszego stosunku pracy u Pożyczkobiorcy.
 2. Wynagrodzenia finansowane ze środków Jednostkowej Pożyczki nie mogą być niższe niż 120% wartości najniższego wynagrodzenia
  określonego ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847).
 3. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki na koszty wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników jest możliwe
  maksymalnie przez okres 12 miesięcy.
 4. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki na cele określone w pkt. IV.3 lit. c) – f), h) oraz j) jest możliwe maksymalnie przez
  okres 12 miesięcy.

  1. Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od daty jej uruchomienia.
  2. Udokumentowanie wydatkowania środków Pożyczki na koszty wynagrodzeń, o których mowa w pkt.3 lit. b), powinno następować sukcesywnie przez okres maksymalnie do 15 miesięcy od momentu zatrudnienia Pracownika (Pracowników).
  3. Za należyte udokumentowanie potwierdzające wydatkowanie środków Pożyczki zgodnie z celem, na jaki została udzielona, uznaje się przedłożenie przez Pożyczkobiorcę: faktur, list płac lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 

 1. mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ze zmianami,
 2. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym: podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą),
 3. prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,
 4. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
 5. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
 6. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 7. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Więcej informacji oraz dane zgłoszeniowe – http://www.pfr.pomorskie.eu/