•  

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim


Pomorski Broker Eksportowy Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

 

Działanie 2.3. Aktywność eksportowa

Czas trwania projektu: lipiec 2016 - czerwiec 2023

Budżet projektu: 84,08 mln zł

Pomorski Broker Eksportowy to projekt partnerski realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Inkubator STARTER, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość o/ terenowy w Gdańsku, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału eksportowego pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach projektu zostanie stworzony kompleksowy system wsparcia ekspansji międzynarodowej oparty na trzech filarach:

 1. WSTĘP DO EKSPORTU – działania kierowane do MŚP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami. 
 2. ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH - dedykowany program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach.
 3. GRANTY DLA MŚP – działanie kierowane do MŚP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MŚP.

Projekt zakłada:

 • 1800 firm otrzyma wsparcie w ogóle
 • 1300 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie niefinansowe
 • 600 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie w zakresie internacjonalizacji działalności
 • 475 przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakerze międzynarodowym
 • 10 000 firm uczestniczących w przedsiewzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym
 • 200 firm, które wprowadzą zmiany organizacyjno procesowe

Więcej informacji udziela: Magdalena Raczyńska, Kierownik Projektu 

e-mail: m.raczynska@rigp.pl, tel. 58 305 23 25

 

27.02.2018

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 15.02.2018. wygrał podmiot:

GESTION Paweł Mieczan

Ul. Władysława Szafera 100/10

71-254 Szczecin

NIP: 852 234 94 73

Kwota oferty: 4000,00 zł brutto brutto

Oferta wpłynęła w dniu 23.02.2018r.

15.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE

ZAANGAŻOWANIA BROKERA EKSPORTOWEGO

w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

 

II.                  INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

 

1)      Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, zwanym dalej Projektem.

2)      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eksportowa”.

3)      Nr Projektu: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00.

4)      Okres realizacji Projektu: lipiec 2016 – czerwiec 2023

5)      Głównym celem Projektu jest wzrost - do 2023 r. – aktywności eksportowej 1800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) z woj. Pomorskiego w efekcie utworzenia kompleksowego, skoordynowanego, systemu wsparcia eksportu w regionie.

 

III.                TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

IV.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1)      Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wybór i zaangażowanie w Projekcie 1 Brokera Eksportowego (Brokera Lokalnego) w ramach personelu Projektu.

2)      W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego Broker Eksportowy  to kompetentny specjalista, który bada i analizuje potencjał eksportowy przedsiębiorstwa, wskazuje potencjalne rynki eksportowe, wskazuje obszary do udoskonalenia, wspiera nawiązywanie realizacji eksportowych, pomaga stworzyć ofertę eksportową firmy, posiada szeroką wiedzę rynkową i szuka dla firmy możliwości do rozwoju eksportu.

3)      Podstawowym zadaniem Brokera Eksportowego jest przeprowadzanie badań potencjału eksportowego przedsiębiorców z województwa pomorskiego (MŚP) w wymiarze średnio 18 badań/rok, tj. średnio 3 badania/2 miesiące. Dodatkowe zadania Brokera Eksportowego opisane są poniżej w pkt. IV.A, z tym że w okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 5 badań. W ramach umowy Broker może być także zobowiązany do dokończenia określonej przez Zamawiającego liczby badań, które już zostały rozpoczęte.

4)      Broker Eksportowy zostanie zaangażowany do Projektu na umowy podstawie umowy zlecenia.

5)      Broker Eksportowy zobowiązany jest do osobistego wykonywania zadań objętych Zamówieniem.

6)      Broker Eksportowy może wykonywać zadania objęte Zamówieniem w ramach działalności gospodarczej.

 

IV.A. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ BROKERA EKSPORTOWEGO

 

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:

·         dotarcie do przedsiębiorców (MŚP) z woj. Pomorskiego – tych, którzy są/mogą być zainteresowani eksportem, lecz potrzebują wsparcia w tym zakresie i tych, którzy już eksportują, ale są zainteresowani  rozszerzeniem działalności w tym zakresie,

·         badanie i analizowanie potencjału eksportowego przedsiębiorców (MŚP) - przeprowadzanie badań potencjału eksportowego przedsiębiorców z wykorzystaniem udostępnionych przez Zamawiającego narzędzi, których produktem będzie raport potencjału eksportowego (Badanie Pro Eksport),

·         opracowanie dla przedsiębiorcy, który wykonał badanie Pro Eksport, rekomendacji w zakresie dalszych działań w celu rozpoczęcia lub rozwoju aktywności eksportowej,

·         prowadzenie badań ilościowych/jakościowych firm zainteresowanych eksportem,

·         systematyczne wprowadzanie danych o firmach, ich potencjale rynkowym, usługach, itp. do systemu informatycznego udostępnionego przez Zamawiającego,

·         przedstawianie przedsiębiorcom systemu wsparcia w Projekcie,

·         udział w budowaniu bazy pomorskich MŚP,

·         stała opieka nad podlegającymi mu przedsiębiorcami na całym etapie korzystania przez nich z systemu wsparcia w  Projekcie – systematyczne kontaktowanie się z przedsiębiorcami, budowanie relacji, obserwacja i doradztwo zmian wprowadzanych przez przedsiębiorców w zakresie działalności eksportowej,

·         informowanie przedsiębiorców o działaniach prowadzonych w ramach Projektu i możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców,

·         łączenie przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami biznesowymi do prowadzenia eksportu,

·         promocja Projektu,

·         uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Brokerów Eksportowych (średnio 1/kwartał).

.

V.                  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1)      Terenem działania Brokera Eksportowego jest województwo pomorskie.

2)      Badania potencjału eksportowego przedsiębiorców będą wykonywane w miejscach dogodnych dla przedsiębiorców, np. w siedzibach przedsiębiorców.

3)      Zamówienie jest udzielane na okres 3 miesięcy (okres próbny) z opcją przedłużenia do grudnia 2022. Jeżeli przed upływem ww. terminu żadna ze  Stron nie powiadomi drugiej Strony o rezygnacji z Umowy, ulega on  przedłużeniu na okres do 31.12.2022 r. Umowa przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem.

 

VI.                CPV

 

CPV 71620000-0: Usługi analizy

CPV 79300000-7: Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

 

VII.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1)      Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w związku z czym oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.       posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,

b.       biegle władają językiem angielskim w mowie i piśmie,

c.       Posiadają prawo jazdy kat. B i dysponują samochodem,

d.       biegle obsługują MS Office,

e.       Posiadają doświadczenie zawodowe: min. 5 lat doświadczenia w obszarze usług rozwojowych dla przedsiębiorców, w tym np. doradztwa gospodarczego lub biznesowego i/lub doradztwa dla firm w zakresie budowania relacji biznesowo-handlowych i/lub zarządzania i/lub wprowadzania nowych rozwiązań/produktów i/lub marketingu i/lub tworzenia biznesplanów i strategii rozwojowych, współpracy z przedsiębiorstwami – w razie świadczenia usług na podstawie umowy o pracę, umowy o stałej współpracy, umowy stałego zlecenia, itp. ALBO:

f.        Posiadają doświadczenie zawodowe polegające na tym, że zrealizowali min. 50 usług w ww. zakresie – w razie świadczenia usług na podstawie jednorazowych zleceń.  

 

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia.

 

VIII.            SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

1)      Złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)      Złoży w ofercie oświadczenie o:

·         biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie – na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.b.

·         posiadaniu prawa jazdy kat. B (ze wskazaniem numeru dokumentu) i dysponowaniu samochodem – na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.c,

·         znajomości i obsłudze MS Office – na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.d,

3)      Załączy do oferty:

a)       Poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w systemie bolońskim albo studiów magisterskich sprzed systemu bolońskiego)  – na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.a,

b)      Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopie referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu lub umów o pracę wraz ze świadectwem pracy, umów cywilnoprawnych wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, itp. – na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.e.; z ww. dokumentów będzie przedmiot świadczonych usług oraz okres ich świadczenia, tj.  świadczenie usług rozwojowych dla przedsiębiorców przez łączny okres min. 5 lat,

c)       Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopie referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych, faktur, itp. – na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.f; z ww. dokumentów będzie przedmiot świadczonych usług, tj. świadczenie usług rozwojowych dla przedsiębiorców, i wymiar doświadczenia w tym zakresie, tj. min. 50 zrealizowanych usług.

 

IX.                KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający ustanawia trzy kryteria oceny ofert:

1)      Cena, tj. kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto za wykonywanie Zamówienia, tj. przeprowadzanie badań potencjału eksportowego przedsiębiorców (MŚP) w wymiarze średnio 18 badań/rok (tj. średnio 3 badania/2 miesiące) wraz z bieżącym wykonywaniem czynności dodatkowych określonych w pkt. IV.A zapytania ofertowego: 50%

2)      Kwalifikacje: 25%

3)      Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: 25%

 

X.                  OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

a)       za zaoferowaną cenę brutto – max. 50 pkt. (50%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: W = 50 x (NC/OC), gdzie:

·         NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców (niepodlegających odrzuceniu)

·         OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie.

b)      za kwalifikacje – max. 25 pkt. (25%), w tym:

 • za wykształcenie magisterskie w zakresie ekonomii: 10 pkt.
 • za wykształcenie magisterskie w zakresie zarządzania: 10 pkt.
 • za wykształcenie magisterskie w zakresie handlu zagranicznego: 10 pkt.
 • za wykształcenie podyplomowe w zakresie ekonomii: 5 pkt.
 • za wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania: 5 pkt.
 • za wykształcenie podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego 5 pkt.
 • za biegłą znajomość innego języka obcego niż język angielski: 5 pkt.

 

W ramach niniejszego kryterium („za kwalifikacje”) punkty podlegają sumowaniu. Jeżeli suma punktów przekracza 25, Wykonawca otrzymuje w tym kryterium 25 pkt.

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów, o których mowa powyżej,
 • certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (innych niż język angielski) w stopniu biegłym, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie sposoby przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,

c)       za wynik rozmowy kwalifikacyjnej – max 25 pkt. (25%)

Wszyscy Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które podlegają ocenie w zakresie:

1)      znajomości tematyki związanej z działalnością eksportowej, w tym wynikającą z własnego doświadczenia – max. 10 pkt.

2)      kompetencji miękkich, umiejętności interpersonalnych, komunikacji – max. 10 pkt.

3)      pomysłów i założeń związanych z realizacją Zamówienia – max. 5 pkt.

XI.                TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10:00
 2. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

 

XII.              SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być składane:

 1. w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na stanowisko Brokera Eksportowego” w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

(Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, 13 piętro,

sekretariat RIGP w części Olivia Connect),

 1. w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: przetargi@rigp.pl, wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na stanowisko Brokera Eksportowego”.

XIII.            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić:

a)       na piśmie,

b)      w języku polskim,

c)       na formularzu, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego,

d)      składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

 1. Do oferty należy dołączyć:

a)       dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

b)      dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa w pkt. X.b niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Składając ofertę Wykonawca aplikuje o zaangażowanie do Projektu w wymiarze obejmującym wykonanie średnio 18 badań potencjału eksportowego przedsiębiorców/rok, tj. średnio 3 badania/2 miesiące oraz realizację pozostałych zadań objętych umową.
 2. Oferowana cena (tj. wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto) obejmuje stałą i bieżącą realizację wszystkich zadań określonych w pkt. IV.A.
 3. W ofercie Wykonawca określi wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto (brutto brutto) tj.: 

a)       Jeżeli Wykonawca będzie realizować Zamówienia na podstawie umowy nie związanej z działalnością gospodarczą Wykonawcy, wynagrodzenie to obejmuje wszelkie należne świadczenia publicznoprawne, do których zapłaty lub potrącenia zobowiązany jest Zamawiający, 

b)      Jeżeli Wykonawca będzie świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, cena ta zawiera podatek VAT.

 1. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.
 2. Wykonawcy może przysługiwać częściowy zwrot kosztów przejazdu w wysokości 100-200 zł brutto miesięcznie, ustalony każdorazowo przez Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym w oparciu o zaangażowanie Wykonawcy w danym miesiącu. W pozostałym zakresie Wykonawca pokrywa koszty przejazdów we własnym zakresie.
 3. W ofercie Wykonawca zaznaczy, czy prowadzi działalność gospodarczą. W razie zmiany okoliczności w tym zakresie, wskazanie to nie jest wiążące.  

XIV.            ODRZUCENIE OFERT:

Odrzuceniu podlegają oferty:

a)       złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

b)      niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,

c)       niekompletne,

d)      zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego.

XV.              WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała najwyższą pozycję w rankingu ofert.
 2. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.
 4. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.
 5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Wykonawca może sprawdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie biegłej znajomości języka angielskiego, obsługi MS Office oraz posiadania prawa jazdy. W razie stwierdzenia niespełnienia tych warunków, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
 6. Umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą:

a)       Który jest jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, lub

b)      Którego obciążenie wynikające z zaangażowania w projektach wyklucza możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych osobie, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.

 1. W razie niemożności zawarcia Umowy z wybranym Wykonawcą z uwagi na okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 7, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą według rankingu ofert.

XVI.            UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

1)      Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,

2)      Wszystkie oferty zostały odrzucone,

3)      jeżeli ceny określone we wszystkich ofertach przekraczają kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Zamówienia,

4)      jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy,

5)      jeżeli z powodów organizacyjnych/wewnętrznych nie będzie zainteresowany wyborem oferty i zawarciem umowy.

XVII.          ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:

 1. zmiany terminu realizacji usługi/obowiązywania umowy (w szczególności w razie przedłużenia okresu rekrutacji do Projektu),
 2. zmiany wymiaru zaangażowania czasowego i w związku z tym wysokości wynagrodzenia,
 3. zmian wynikających ze zmiany założeń Projektu, wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
 4. rezygnacji Wykonawcy z realizacji Zamówienia w ramach działalności gospodarczej na rzecz umowy zlecenia niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub odwrotnie,
 5. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

 

Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy w wypadkach określonych w umowie lub przepisach prawa.

 

XVIII.        UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

XIX.            ZASADY WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzielone:

1)      podmiotom powiązanym z RIGP osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między RIGP lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu RIGP lub osobami wykonującymi w imieniu RIGP czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) pracownikom Partnerów Projektu (Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia – Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni).

 

Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie w ww. przedmiocie.

 

XX.              SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.rigp.pl.

 

XXI.            ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 - wzór oferty,
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy.

XXII.          KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z Magdaleną Raczyńską – tel. 58-305-23-25, e-mail: m.raczynska@rigp.pl.

 

 

 

 
13.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE

ZAANGAŻOWANIA EKSPERTA DS. PLATFORMY EKSPORTOWEJ

w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

 

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

II. INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

1)      Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, zwanym dalej Projektem.

2)      Projekt i wynagrodzenie za realizację Zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eksportowa”.

3)      Nr Projektu: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00.

4)      Okres realizacji Projektu: lipiec 2016 r. – czerwiec 2023 r.

5)      Głównym celem Projektu jest wzrost - do 2023 r. – aktywności eksportowej 1800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) z woj. Pomorskiego w efekcie utworzenia kompleksowego, skoordynowanego, systemu wsparcia eksportu w regionie.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1)      Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wybór i zaangażowanie w Projekcie Eksperta ds. platformy eksportowej.

2)      Podstawowym zadaniem Eksperta ds. platformy eksportowej jest obsługa Platformy Eksportowej, w tym strony internetowej Projektu.

3)      Ekspert ds. platformy eksportowej zobowiązany jest do osobistego wykonywania zadań objętych Zamówieniem.

4)      Ekspert ds. platformy eksportowej zaangażowany zostanie do Projektu na podstawie umowy  zlecenia.

5)      Ekspert ds. platformy eksportowej może wykonywać zadania objęte Zamówieniem w ramach działalności gospodarczej.

IV.A. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ EKSPERT DS. PLATORMY EKSPORTOWEJ

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:

a)      bieżące zarządzanie treściami zawartymi na Platformie Eksportowej, w tym na stronie internetowej Projektu,

b)      zbieranie informacji do zamieszczenia na Platformie Eksportowej, w tym na stronie internetowej Projektu,

c)       redagowanie i wprowadzenie treści na Platformę Eksportową, w tym na stronę internetową Projektu, bieżąca aktualizacja i kontrola tych treści (w j. polskim, angielskim lub ewentualnie w innych językach),

d)      stały kontakt z Koordynatorami Partnerów Projektu w celu aktualizacji informacji od Partnerów Projektu związanej z organizacją wydarzeń promujących, uzupełnianiem baz danych dot. MŚP, itp.,

e)      tworzenie i prowadzenie baz danych na potrzeby Projektu,

f)       agregacja danych do baz danych,

g)      zbieranie informacji do kalendarza Projektu, wprowadzanie danych i bieżąca aktualizacja kalendarza wydarzeń

h)      wsparcie osób korzystających z Platformy Eksportowej i przeprowadzanie szkoleń w zakresie zasad jej obsługi,

i)        publiczne prezentowanie Platformy Eksportowej i jej treści,

j)        monitorowanie informacji dotyczących Projektu zamieszczanych w Internecie,

k)      monitorowanie sposobu korzystania z Platformy Eksportowej, zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania Platformy Eksportowej oraz informacji dotyczących Projektu

l)        zakładanie i prowadzenie kont dot. Projektu na portalach społecznościowych, wprowadzanie informacji,

m)    promocja Projektu.

V. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      W razie świadczenia, na żądanie Zamawiającego, usług w terenie Wykonawcy może przysługiwać ryczałt tytułem zwrotu  kosztów (części kosztów) na zasadach określonych przez Zamawiającego.

2)      Termin realizacji Usług: do 31 grudnia 2022r.

3)      Minimalny wymiar czasu wykonywania usług: średnio 20 godzin tygodniowo w miesięcznym rozliczeniu.

VI. CPV

72400000-4: Usługi internetowe

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)      Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w związku z czym oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne.

2)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.       posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,

b.      znają biegle język angielski w mowie i piśmie,

c.       biegle obsługują komputer, w tym MS Office,

d.      posiadają min. 2 letnie doświadczenie związane z obsługą/redagowaniem treści portali internetowych.

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia.

VIII. SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

1)      Złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)      Złoży w ofercie oświadczenie o:

·         biegłej znajomości języka angielskiego i biegłej obsłudze komputera, w tym MS Office – na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.b ic,

3)      Załączy do oferty:

a)      na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.a  - poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

b)      na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.d - poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopie referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu lub umów o pracę wraz ze świadectwem pracy, umów cywilnoprawnych wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, itp. Z ww. dokumentów powinno wynikać min. 2 letnie doświadczenie związane z obsługą/redagowaniem treści portali internetowych.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający ustanawia dwa kryteria oceny ofert:

1)      Cena, tj. kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto za wykonywanie Zamówienia,

tj. redagowanie treściami portalu internetowego www.brokereksportowy.pl oraz administrację platformą eksportową, w związku z wykonaniem czynności  określonych w pkt. IV.A zapytania ofertowego: 70%,

2)      Kwalifikacje: 30%

X. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

a)      za zaoferowaną cenę brutto – max. 70 pkt. (70%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: W = 70 x (NC/OC), gdzie:

·         NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców (niepodlegających odrzuceniu)

·         OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie.

b)      za kwalifikacje – max. 30 pkt. (30%), w tym:

 • za wykształcenie wyższe w zakresie informatyki: 15 pkt.
 • za 1 kurs/szkolenie w zakresie informatyki, IT, marketingu w Internecie, social mediów: 10 pkt.
 • za biegłą znajomość innego języka obcego niż język angielski: 10 pkt.

Punkty podlegają sumowaniu. Jeżeli suma puntków przekracza 30, Wykonawca otrzymuje 30 pkt.

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów, kursów lub szkoleń, o których mowa powyżej,
 • certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (innych niż język angielski) w stopniu biegłym, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie sposoby przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)      Oferty należy składać w terminie do dnia 14.06.2017r.  do godz. 15:00.

2)      Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

XII. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być składane:

1)      w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na stanowisko Eksperta ds. platformy eksportowej” w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

(Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, 13 piętro,

sekretariat RIGP w części Olivia Connect),

2)      w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: przetargi@rigp.pl, wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na stanowisko Eksperta ds. platformy eksportowej”.

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)      Ofertę należy sporządzić:

a)      na piśmie,

b)      w języku polskim,

c)       na formularzu, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego,

d)      składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

2)      Do oferty należy dołączyć:

a)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

b)      dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa w pkt. X.b niniejszego zapytania ofertowego.

3)      Oferowana cena (tj. wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto) obejmuje stałą i bieżącą realizację wszystkich zadań określonych w pkt. IV.A.

4)      Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) jest wynagrodzeniem ryczałtowym (brutto-brutto) i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usług oraz obciążenia publicznoprawne, z zastrzeżeniem wyjątków dookreślonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w umowie.

5)      W ofercie Wykonawca zaznaczy, czy prowadzi działalność gospodarczą. W razie zmiany okoliczności w tym zakresie, wskazanie to nie jest wiążące.  

XIV. ODRZUCENIE OFERT:

Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

b)      niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,

c)       niekompletne,

d)      zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego.

XV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

1)      W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała największą liczbę punktów.

2)      Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3)      Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.

4)      Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

5)      Umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą:

a)      Który jest jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, lub

b)      Którego obciążenie wynikające z zaangażowania w projektach wyklucza możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych osobie, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.

6)      W razie niemożności zawarcia Umowy z wybranym Wykonawcą z uwagi na okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą według rankingu ofert.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

1)      Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,

2)      Wszystkie oferty zostały odrzucone,

3)      jeżeli ceny określone we wszystkich ofertach przekraczają kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Zamówienia,

4)      jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

XVII. ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:

 1. zmiany terminu realizacji usługi (w szczególności w razie przedłużenia okresu realizacji zadań w Projekcie),
 2. zmian wynikających ze zmiany założeń Projektu, wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
 3. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy w wypadkach określonych w umowie lub przepisach prawa.

XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

XIX. ZASADY WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzielone:

1)      podmiotom powiązanym z RIGP osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między RIGP lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu RIGP lub osobami wykonującymi w imieniu RIGP czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) pracownikom Partnerów Projektu (Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia – Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni).

Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie w ww. przedmiocie.

XX. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.rigp.pl.

XXI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 - wzór oferty,
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy.

XXII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z Magdaleną Raczyńską – tel. 58-305-23-25, e-mail: m.raczynska@rigp.pl.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

zaprasza na seminarium z cyklu Eksportowy Prolog pt.

„Rynek amerykański: perspektywy i możliwości handlowe dla polskich przedsiębiorców”

Biorąc udział w seminarium dowiesz się:

Ø  Dlaczego warto wybrać rynek amerykański?

Ø  Gdzie i w jaki sposób rozpocząć ekspansję na ten rynek?

Ø  Praktyczne metody wejście na rynek amerykański

Ø  Najczęściej spotykane bariery handlowe związane z wejściem na rynek USA

Ø  Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w USA

PROGRAM

10.00 – 10.15

Przywitanie uczestników oraz prezentacja projektu, kawa powitalna

Magdalena Raczyńska Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

10.15 – 12.00

Ogólny obraz rynku amerykańskiego

Agnieszka Pawełkowska, Virginia Economic Development Partnership (VEDP)

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 14.30

Perspektywy rozwoju współpracy Polska-USA w kontekście obecnych przeobrażeń politycznych i gospodarczych, oraz etykieta biznesowa w USA

Agnieszka Pawełkowska, Virginia Economic Development Partnership (VEDP)

14.30 – 15.00

Podsumowanie spotkania, networking

 

GDZIE I KIEDY?

Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia

Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Budynek IV, sala F.017

DATA: 16.03.2017r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ NA: https://519565-4.evenea.pl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności

07.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące

świadczenia usług Brokera Eksportowego

w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania  eksportu w województwie pomorskim"

BROKER OFERTA

BROKER OGŁOSZENIE

BROKER UMOWA

Nazwa oferenta:

„Gestion” Paweł Mieczan

Ul. Władysława Szafera 100/10

71-245 Szczecin

Oferta wpłynęła: 15.02.2017r.

Pełna Lista podmiotów:

Małgorzata Tobiszewska

Oferta wpłynęła 14.02.2017r.

25.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące

świadczenia usług Brokera Eksportowego

w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

BROKER OFERTA 

BROKER OGŁOSZENIE

BROKER UMOWA

Nazwa i adres oferenta

Dominika Czechowska

oferta wpłyneła dnia: 02.02.2017r.

Pełna lista podmiotów:

nie wpłynęły inne oferty.

 

02.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące

opracowania i udostępnienia systemu informatycznego

pn. „Platforma Eksportowa”

w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy.

Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

 

Nazwa i adres oferenta

Easy Access Technology Sp. z o.o.

ul. Jabłońskiego 18/4

80-766 Gdańsk

Pełna lista podmiotów:

nie wpłynęły inne oferty.

 

I.ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

 

II.INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

 

1)      Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” zwanym dalej Projektem.

2)      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eksportowa.

3)      Nr Projektu: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00.

4)      Okres realizacji Projektu: lipiec 2016 – czerwiec 2023 r.

5)      Głównym celem Projektu jest wzrost – do 2023 r. – aktywności eksportowej 1800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) z woj. Pomorskiego w efekcie utworzenia kompleksowego, skoordynowanego, systemu wsparcia eksportu w regionie.

 

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie, wdrożenie, udostępnienie w modelu SaaS i utrzymanie systemu informatycznego pn. „Platforma Eksportowa”, który obejmuje:

a)      narzędzia informatyczne – procesowe do obsługi i kontroli działań w Projekcie na zasadach działania systemu CRM, `

b)      narzędzie do diagnozy przedsiębiorców w zakresie ich potencjału eksportowego „Self-Assessment”,

c)       narzędzie do diagnozy przedsiębiorców w zakresie ich potencjału eksportowego „Panel diagnostyczny ProEksport”,

d)      stronę internetową.

Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich lub licencji do utworów powstałych/udostępnionych w ramach realizacji Zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w dwóch Etapach:

1)      Etap I – opracowanie i wdrożenie Platformy Eksportowej do 30.12.2016 r.

2)      Etap II – utrzymywanie i udostępnianie Platformy Eksportowej w okresie 1.1.2017 r. – 31.12.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, założenia, funkcje i cele Platformy Eksportowej opisane są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

V.CPV

72420000-0: Usługi w zakresie rozwijania internetu

48000000-8: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.       W ramach prowadzonej działalności świadczą usługi udostępniania oprogramowania w modelu SaaS, tj. co najmniej w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego (tj. w listopadzie 2016 r.) świadczyli usługi udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS na rzecz min. 10 odbiorców,

b.      W ciągu ostatnich 24 miesięcy (a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie) wykonali należycie min. 2 rozwiązania dedykowane w zakresie systemów informatycznych,

c.       Dysponują osobą zdolną do merytorycznego opracowania narzędzi do diagnozy przedsiębiorców w zakresie potencjału eksportowego, tj. osobą, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do dnia złożenia oferty) wykonała minimum 1 narzędzie do diagnozy/badania potencjału przedsiębiorców w określonej dziedzinie o wartości min. 18.000 zł brutto.

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia.

 

VII.              SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

1)      Złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)      Załączy do oferty:

a)      W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VI.a:

·         Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające należyte świadczenie usług udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS co najmniej w listopadzie 2016 r. na rzecz min. 10 odbiorców, tj. referencje lub protokoły zdawczo-odbiorcze, z których wynikać będzie rodzaj świadczonych usług, okres ich świadczenia oraz należyte wykonanie usługi przez Wykonawcę,

b)      W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VI.b:

·         Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające należyte wykonanie należycie min. 2 rozwiązań dedykowanych w zakresie systemów informatycznych,

c)       W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VI.c:

·         Oryginał pisemnego oświadczenie osoby, o której mowa w pkt. VI.c., o gotowości wykonania na rzecz Wykonawcy 2 narzędzi do diagnozy przedsiębiorców (złożonego na formularzu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz

·         Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające wykonanie przez osobę, o której mowa powyżej, należyte wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do dnia złożenia oferty) minimum 1 narzędzia do diagnozy potencjału przedsiębiorców w określonej dziedzinie o wartości min. 18.000 zł brutto, z którego wynikać będzie przedmiot wykonanego narzędzia, jego należyte wykonanie oraz wysokość wynagrodzenia.

VIII.   KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

 

Zamawiający ustanawia trzy kryteria oceny ofert:

1)      Cena netto:  50%

2)      Termin realizacji zamówienia w zakresie Etapu I: 30%

3)      Koncepcja Platformy Eksportowej: 20%

IX.  OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

a)      za zaoferowaną cenę netto – max. 50 pkt. (60%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: W = 50 x (NC/OC), gdzie:

·         NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców

·         OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie

Przedmiotem oceny jest cena netto (bez VAT), stanowiąca sumę dwóch składników:

a)      wynagrodzenia netto za Etap I oraz

b)      łącznej wartości wynagrodzenia netto za usługi związane z utrzymaniem i serwisowaniem Platformy Eksportowej (ETAP II) za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2022 r. – tj. iloczyn rocznego wynagrodzenia netto i 6 lat,

obliczana wg wzoru:

cena = wynagrodzenie netto za Etap I + (6 x roczne wynagrodzenie netto w ramach Etapu II)

b)      Za termin realizacji Etapu I  - max. 30 pkt. (30%)

Zamawiający przewiduje wykonanie Etapu I do dnia 30.12.2016 r. Skrócenie tego terminu o każdy 1 dzień jest punktowane 2 pkt. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 pkt. Skrócenie terminu realizacji Etapu I o więcej niż 10 dni skutkuje niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym.

c)       Koncepcja realizacji Platformy Eksportowej – max. 20 pkt. (20%)

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w załączeniu do oferty wstępnej koncepcji realizacji Platformy Eksportowej opracowanej na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Koncepcja powinna zawierać (pod rygorem niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym):

a)      propozycję opracowania poszczególnych elementów Platformy Eksportowej wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z określeniem ich funkcjonalności, w tym dodatkowych funkcjonalności nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem celowości ich wprowadzenia,

b)      uszczegółowiony opis narzędzia do diagnozy przedsiębiorców „Panel diagnostyczny Proeksport”, tj. wskazanie obszarów podlegających badaniu oraz metodologii badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich potencjału eksportowego.

 

Koncepcja podlega ocenie wg następujących kryteriów:

1)      Realizacja celów Platformy Eksportowej: spełnia – 6 pkt., nie spełnia 0 pkt.

2)      Realizacja celów narzędzia „Panel Proeksport: spełnia – 6 pkt., nie spełnia: 0 pkt.

3)      Zaproponowane przez Wykonawcę dodatkowe funkcjonalności w zakresie Platformy: po 2 pkt. za każdą dodatkową funkcjonalność, które celowość została uzasadniona przez Wykonawcę, max. 8 pkt.

Łącznie: 20 pkt.

X.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.12.2016 r. do godz. 8:00.
 2. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

XI.   SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie pisemnej – w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta dot. Platformy Eksportowej” osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

(Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, 13 piętro,

sekretariat Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w części Olivia Connect)

 

XII.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Ofertę należy sporządzić:

a)      na piśmie,

b)      w języku polskim,

c)       na formularzu, który stanowi załącznik nr 2  do niniejszego zapytania ofertowego, wypełniając odpowiednie pola i składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

 1. Do oferty należy dołączyć:

a)      oświadczenie osoby zdolnej do wykonania narzędzi do badania potencjału eksportowego przedsiębiorców, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

b)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

c)       wstępną koncepcję Platformy Eksportowej,

d)      oryginał pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik (ze szczegółowym określeniem zakresu umocowania).

 1. Wykonawca określi w ofercie wynagrodzenie (cenę):

a)      Za Etap I, tj. za opracowanie i wdrożenia Platformy Eksportowej, w tym 2 narzędzi do diagnozy potencjału eksportowego przedsiębiorców – przez podanie całkowitej kwoty wynagrodzenia z tego tytułu,

b)      Za Etap II, tj. za udostępnianie i utrzymywanie Platformy – przez podanie kwoty rocznego wynagrodzenia z tego tytułu

oraz ewentualne skrócenie terminu realizacji Zamówienia.

XIII.  ODRZUCENIE OFERT

Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

b)      niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym lub przepisami prawa,

c)       niekompletne,

d)      zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego na realizację Zamówienia.

XIV.  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i otrzymała największą liczbę punktów.
 2. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie postępowania zostanie dokonane w dniu 9.12.2016 r. Umowa może zostać zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
 4. Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.
 5. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

XV.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

1)      Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,

2)      Wszystkie oferty zostały odrzucone,

3)      jeżeli ceny określone we wszystkich ofertach przekraczają kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Zamówienia,

4)      jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

XVI.   ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:

 1. zmiany terminu obowiązywania Umowy, terminów wypłaty wynagrodzenia,
 2. zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
 3. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy w wypadkach określonych w umowie lub przepisach prawa.

XVII.   UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH

Dopuszcza się możliwość udzielania zamówień dodatkowych w zakresie dodania dodatkowych funkcjonalności Platformy Eksportowej, wprowadzania zmian i modyfikacji Platformy Eksportowej w zakresie nieobjętym Umową, zwiększenia zakresu usługi udostępniania, utrzymywania i serwisowania Platformy Eksportowej, w szczególności w związku ze zmianą terminu obowiązywania Umowy – do wysokości 50% wynagrodzenia.

XVIII.  ZASADY WYKLUCZENIA

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIX.   SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.rigp.pl. Dodatkowo Zapytanie Oferta podlega wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

XX.  ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Platformy Eksportowej
 2. Załącznik nr 2 – wzór oferty
 3. Załącznik nr 3 – oświadczenie osoby zdolnej do wykonania narzędzi do badania potencjału eksportowego przedsiębiorców

XXI.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z p. Magdaleną Raczyńską – tel. 58-305-23-25, e-mail: m.raczynska@rigp.pl.

15.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE

ZAANGAŻOWANIA EKSPERTA DS. PLATFORMY EKSPORTOWEJ

w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Joanna Deptuła - Dagis

oferta wypłynęła w dniu 24.11.2016r.Pełna lista podmiotów:

nie wpłynęły inne oferty

 

I.   ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

II.  INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

1)      Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, zwanym dalej Projektem.

2)      Projekt i wynagrodzenie za realizację Zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eksportowa”.

3)      Nr Projektu: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00.

4)      Okres realizacji Projektu: lipiec 2016 r. – czerwiec 2023 r.

5)      Głównym celem Projektu jest wzrost - do 2023 r. – aktywności eksportowej 1800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) z woj. Pomorskiego w efekcie utworzenia kompleksowego, skoordynowanego, systemu wsparcia eksportu w regionie.

III.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1)      Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wybór i zaangażowanie w Projekcie Eksperta ds. platformy eksportowej.

2)      Podstawowym zadaniem Eksperta ds. platformy eksportowej jest obsługa Platformy Eksportowej, w tym strony internetowej Projektu.

3)      Ekspert ds. platformy eksportowej zobowiązany jest do osobistego wykonywania zadań objętych Zamówieniem.

4)      Ekspert ds. platformy eksportowej zaangażowany zostanie do Projektu na podstawie umowy  zlecenia.

5)      Ekspert ds. platformy eksportowej może wykonywać zadania objęte Zamówieniem w ramach działalności gospodarczej.

 

IV.A. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ EKSPERT DS. PLATORMY EKSPORTOWEJ

 

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:

a)      bieżące zarządzanie treściami zawartymi na Platformie Eksportowej, w tym na stronie internetowej Projektu,

b)      zbieranie informacji do zamieszczenia na Platformie Eksportowej, w tym na stronie internetowej Projektu,

c)       redagowanie i wprowadzenie treści na Platformę Eksportową, w tym na stronę internetową Projektu, bieżąca aktualizacja i kontrola tych treści (w j. polskim, angielskim lub ewentualnie w innych językach),

d)      stały kontakt z Koordynatorami Partnerów Projektu w celu aktualizacji informacji od Partnerów Projektu związanej z organizacją wydarzeń promujących, uzupełnianiem baz danych dot. MŚP, itp.,

e)      tworzenie i prowadzenie baz danych na potrzeby Projektu,

f)       agregacja danych do baz danych,

g)      zbieranie informacji do kalendarza Projektu, wprowadzanie danych i bieżąca aktualizacja kalendarza wydarzeń

h)      wsparcie osób korzystających z Platformy Eksportowej i przeprowadzanie szkoleń w zakresie zasad jej obsługi,

i)        publiczne prezentowanie Platformy Eksportowej i jej treści,

j)        monitorowanie informacji dotyczących Projektu zamieszczanych w Internecie,

k)      monitorowanie sposobu korzystania z Platformy Eksportowej, zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania Platformy Eksportowej oraz informacji dotyczących Projektu

l)        zakładanie i prowadzenie kont dot. Projektu na portalach społecznościowych, wprowadzanie informacji,

m)    promocja Projektu.

 

V.                  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1)      W razie świadczenia, na żądanie Zamawiającego, usług w terenie Wykonawcy może przysługiwać ryczałt tytułem zwrotu  kosztów (części kosztów) na zasadach określonych przez Zamawiającego.

2)      Termin realizacji Usług: do 31 grudnia 2022r.

3)      Minimalny wymiar czasu wykonywania usług: średnio 20 godzin tygodniowo w miesięcznym rozliczeniu.

 

VI.                CPV

72400000-4: Usługi internetowe

 

VII.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1)      Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w związku z czym oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne.

2)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.       posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,

b.      znają biegle język angielski w mowie i piśmie,

c.       biegle obsługują komputer, w tym MS Office,

d.      posiadają min. 2 letnie doświadczenie związane z obsługą/redagowaniem treści portali internetowych.

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia.

 

 

VIII.  SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

1)      Złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)      Złoży w ofercie oświadczenie o:

·         biegłej znajomości języka angielskiego i biegłej obsłudze komputera, w tym MS Office – na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.b ic,

3)      Załączy do oferty:

a)      na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.a  - poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

b)      na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.d - poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopie referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu lub umów o pracę wraz ze świadectwem pracy, umów cywilnoprawnych wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, itp. Z ww. dokumentów powinno wynikać min. 2 letnie doświadczenie związane z obsługą/redagowaniem treści portali internetowych.

IX.  KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający ustanawia trzy kryteria oceny ofert:

1)      Cena, tj. kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto za wykonywanie Zamówienia, tj. redagowanie treściami portalu internetowej www.brokereksportowy.pl w związku z wykonaniem czynności  określonych w pkt. IV.A zapytania ofertowego: 70%,

2)      Kwalifikacje: 30%

 

X.   OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

 

a)      za zaoferowaną cenę brutto – max. 70 pkt. (70%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: W = 0,7 x (NC/OC), gdzie:

·         NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców (niepodlegających odrzuceniu)

·         OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie.

b)      za kwalifikacje – max. 30 pkt. (30%), w tym:

 • za wykształcenie wyższe w zakresie informatyki: 15 pkt.
 • za 1 kurs/szkolenie w zakresie informatyki, IT, marketingu w Internecie, social mediów: 10 pkt.
 • za biegłą znajomość innego języka obcego niż język angielski: 10 pkt.

Punkty podlegają sumowaniu. Jeżeli suma puntków przekracza 30, Wykonawca otrzymuje 30 pkt.

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów, kursów lub szkoleń, o których mowa powyżej,
 • certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (innych niż język angielski) w stopniu biegłym, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie sposoby przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

XI.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)      Oferty należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2016r. do godz. 9:00.

2)      Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

 

XII.  SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być składane:

1)      w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na stanowisko Eksperta ds. platformy eksportowej” w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

(Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, 13 piętro,

sekretariat RIGP w części Olivia Connect),

2)      w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: przetargi@rigp.pl, wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na stanowisko Eksperta ds. platformy eksportowej”.

XIII.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)      Ofertę należy sporządzić:

a)      na piśmie,

b)      w języku polskim,

c)       na formularzu, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego,

d)      składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

2)      Do oferty należy dołączyć:

a)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

b)      dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa w pkt. X.b niniejszego zapytania ofertowego.

3)      Oferowana cena (tj. wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto) obejmuje stałą i bieżącą realizację wszystkich zadań określonych w pkt. IV.A.

4)      Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usług, z zastrzeżeniem wyjątków ookreślonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w umowie.

5)      W ofercie Wykonawca zaznaczy, czy prowadzi działalność gospodarczą. W razie zmiany okoliczności w tym zakresie, wskazanie to nie jest wiążące.  

XIV.    ODRZUCENIE OFERT:

Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

b)      niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,

c)       niekompletne,

d)      zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego.

XV.     WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

1)      W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała największą liczbę punktów.

2)      Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3)      Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.

4)      Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

5)      Umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą:

a)      Który jest jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, lub

b)      Którego obciążenie wynikające z zaangażowania w projektach wyklucza możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych osobie, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.

6)      W razie niemożności zawarcia Umowy z wybranym Wykonawcą z uwagi na okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą według rankingu ofert.

XVI.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

1)      Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,

2)      Wszystkie oferty zostały odrzucone,

3)      jeżeli ceny określone we wszystkich ofertach przekraczają kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Zamówienia,

4)      jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

XVII.  ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:

 1. zmiany terminu realizacji usługi (w szczególności w razie przedłużenia okresu realizacji zadań w Projekcie),
 2. zmian wynikających ze zmiany założeń Projektu, wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
 3. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy w wypadkach określonych w umowie lub przepisach prawa.

 

XVIII.  UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

XIX.    ZASADY WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzielone:

1)      podmiotom powiązanym z RIGP osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między RIGP lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu RIGP lub osobami wykonującymi w imieniu RIGP czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) pracownikom Partnerów Projektu (Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia – Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni).

 

Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie w ww. przedmiocie.

 

XX.   SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.rigp.pl.

 

XXI.    ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 - wzór oferty,
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy.

XXII.    KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z Magdaleną Raczyńską – tel. 58-305-23-25, e-mail: m.raczynska@rigp.pl.

 Ekspert ds. platformy eksportowej

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 

8.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego pn. „Platforma Eksportowa” wraz z 2 narzędziami do diagnozy przedsiębiorców w zakresie ich potencjału eksportowego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy.  Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

 

Zapytanie nierozstrzygnięte.

 

 

 Opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 

 

8.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA BROKERÓW EKSPORTOWYCH


w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

 Ogłoszenie Broker Lokalny

 Oferta Broker Lokalny

 Wzór umowy dla Brokera Lokalnego

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Daniel Pietrzak

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

2. Piotr Maksyś

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

3. Piotr Tomczak

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

4. Agnieszka Czarnecka

oferta wpłynęła 12.11.2016r.

5. Marek Litka

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

 

Pełna lista ofert, które wpłynęły:

1. Daniel Pietrzak

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

2. Piotr Maksyś

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

3. Piotr Tomczak

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

4. Agnieszka Czarnecka

oferta wpłynęła 12.11.2016r.

5. Marek Litka

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

6. Dariusz Kijanka

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

7. Paweł Mieczan

oferta wpłynęła 15.11.2016r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO BROKER LOKALNY

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA poszukuje pracownika na stanowisko BROKER LOKALNY w związku z realizacją projektu pn. „Pomorski Broker Eksportowy”

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę; stanowisko pracy współfinansowane przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wymiar czasu pracy: pełen etat (40 tygodniowo) Liczba stanowisk: 1

Obowiązki:

 • identyfikacja przedsiębiorców z województwa pomorskiego zainteresowanych działalnością eksportową,
 • informowanie przedsiębiorców o celu i zasadach przeprowadzania badań w Projekcie „Pomorski Broker Eksportowy”, systemie wsparcia w Projekcie oraz promocja oferty Projektu,
 • przeprowadzanie badań określonych przez Pracodawcę, w tym badań potencjału eksportowego przedsiębiorców z wykorzystaniem udostępnionych przez Pracodawcę narzędzi,
 • analizowanie  wyników ww. badań,
 • udział w budowaniu bazy firm z określonym potencjałem rynkowym, produktami, usługami,
 • współpraca w ramach sieci Brokerów Lokalnych w regionie.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, handel zagraniczny)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
 • gotowość do wyjazdów w obrębie całego województwa pomorskiego
 • prawo jazdy kategorii B i własny samochód,
 • doświadczenie: min. 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze usług rozwojowych dla przedsiębiorców, w tym np. doradztwa gospodarczego lub biznesowego i/lub doradztwa dla firm w zakresie budowania relacji biznesowo-handlowych i/lub zarządzania i/lub wprowadzania nowych rozwiązań/produktów i/lub marketingu i/lub tworzenia biznesplanów i strategii rozwojowych, współpracy z przedsiębiorstwami,

lub realizacja min. 50 usług doradczych w ww. zakresie. 

Mile widziane:

 • znajomość innych niż język angielski języków obcych,
 • doświadczenie w zakresie działalności eksportowej,
 • doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu informacji, przeprowadzaniu analiz, przygotowywaniu raportów,
 • doświadczenie w realizacji wywiadów bezpośrednich z firmami.

Predyspozycje i umiejętności:

 • znajomość i umiejętność wykorzystania technik sprzedaży,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • umiejętność aktywnego słuchania,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • efektywna praca w zespole,
 • umiejętność analizy i syntezy danych,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • postawa zorientowana na działanie

Oferujemy:

Pracę w ciekawym projekcie związanym z rozwojem eksportu w regionie pomorskim w stabilnej instytucji.Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny, z których wynikać będzie potwierdzenie spełnienia wymagań koniecznych.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 29 października 2016 r. na adres: m.raczynska@rigp.pl Wybrane osoby spełniające wymagania konieczne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Aktualności 04.07.2016 

Zapytanie ofertowe 

w związku z realizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza projektem pt. "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" poszukujemy osoby/ podmiotu do obsługi księgowo - kadrowej projektu. Usługa świadczona będzie w terminie sierpień 2016 - grudzień 2022 w wymiarze 20 - 30 godzin miesięcznie. W przesłanych ofertach prosimy o podanie kwoty netto.
 
Oferty można składać za pośrednictwem poczty email na adres m.woldanska@rigp.pl do dnia 15.07.2016 do godziny 15.00 bądź pocztowo/ osobiście na adres Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk (piętro XIII).
 

 

Aktualności 03.07.2016 
 
Zapytanie ofertowe 
 
w związku z realizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza projektem pt. "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" poszukujemy osoby/ podmiotu do obsługi prawnej projektu. Usługa świadczona będzie w terminie sierpień 2016 - grudzień 2022 w wymiarze 5 - 10 godzin miesięcznie. W przesłanych ofertach prosimy o podanie kwoty netto.
 
Oferty można składać za pośrednictwem poczty email na adres m.woldanska@rigp.pl do dnia 15.07.2016 do godziny 15.00 bądź pocztowo/ osobiście na adres Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk (piętro XIII).
 
Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: