Podsumowujemy seminarium o Norwegii

Podsumowujemy seminarium o Norwegii

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w ramach reali­za­cji pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy, zor­ga­ni­zo­wa­ła poświę­co­ne ryn­ko­wi nor­we­skie­mu semi­na­rium Eksportowy Prolog. Spotkanie odby­ło się w gdań­skim Hotel Scandic 26 lute­go 2019 roku. Ekspertkami, któ­re wspar­ły Izbę mery­to­rycz­nie były Panie Magdalena Polakowska i Barbara Cecylia Liwo z Polish Connection.

Celem semi­na­rium było omó­wie­nie zagad­nień praw­nych i róż­nic w sys­te­mach fiskal­nych na ryn­ku pol­skim i nor­we­skim. Szczególną uwa­gę zwró­co­no na zapi­sy kon­trak­tów i wymo­gi ich zgod­no­ści z nor­we­skim pra­wem podat­ko­wym oraz koniecz­ność uni­ka­nia kon­trak­tów nie­jed­no­znacz­nych. Prelegentki z Polish Connection omó­wi­ły tak­że szcze­gó­ło­wo stro­nę kosz­tów pra­cy, umów, wyna­gro­dzeń i opo­dat­ko­wa­nia.

Poruszono tak­że temat zasad i regu­la­cji doty­czą­cych dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków oraz moż­li­wych kar nakła­da­nych przez orga­ny nor­we­skie. To nie­zwy­kle istot­na kwe­stia dla wszyst­kich firm, któ­re myślą o dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej w Norwegii.

Przedstawiono tak­że kwe­stie doty­czą­ce „podró­ży służ­bo­wej”, „zawo­do­wej” lub poby­tem poza miej­scem zamiesz­ka­nia, jako pod­sta­wy for­mal­ne­go okre­śle­nia zasad dele­ga­cji oraz zasad nali­cza­nia diet. Wskazano róż­ni­ce w dele­ga­cji a odde­le­go­wa­niu oraz wyszcze­gól­nio­no ich moż­li­we inter­pre­ta­cje.

Na zakoń­cze­nie semi­na­rium opi­sa­no nor­we­ską plat­for­mę zamó­wień publicz­nych. Umiejętne posłu­gi­wa­nie się tym narzę­dziem może pomóc fir­mom w pozy­ska­niu intrat­nych zle­ceń. Platforma dostęp­na jest tak­że w języ­ku angiel­skim (z wyłą­cze­niem szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji o prze­tar­gu oraz koniecz­no­ści reje­stra­cji w ser­wi­sach „uwia­ry­gad­nia­ją­cych”).

Prezentacje z semi­na­rium do pobra­nia: