Spotkanie nt. sztucznej inteligencji i nowych technologii

Spotkanie nt. sztucznej inteligencji i nowych technologii

PLUGinGDANSK to trze­ci w Polsce i ósmy na świe­cie oddział glo­bal­nej spo­łecz­no­ści PLUGin — Polish Innovation Diaspora (http://weareplug.in/). Od ponad 4 lat budu­je­my mię­dzy­na­ro­do­wą spo­łecz­ność Polaków i osób utoż­sa­mia­ją­cych się z Polską w sek­to­rze tech­no­lo­gicz­nym.

Pierwsze spo­tka­nie w Gdańsku poświę­co­ny było tema­to­wi Robotic Process Automation, czy­li auto­ma­ty­za­cji pro­stych i powta­rzal­nych czyn­no­ści ludz­kich z wyko­rzy­sta­niem robo­tów software’owych. Był to wstęp do kolej­ne­go spo­tka­nia w mar­cu, któ­re poświę­ci­my Sztucznej Inteligencji.

Zanim spo­tka­my się w mar­cu i poroz­ma­wia­my o Sztucznej Inteligencji, zapra­sza­my na nie­for­mal­ne spo­tka­nie spo­łecz­no­ści zain­te­re­so­wa­nej mię­dzy­na­ro­do­wy­mi tren­da­mi zwią­za­ny­mi z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi. Spotykamy się już 14 mar­ca w Maverick Gdańsk. 

Więcej infor­ma­cji i link do wyda­rze­nia.