Pełna sala i głowy pełne wiedzy. Otworzyliśmy rok w “Brokerze”

Pełna sala i głowy pełne wiedzy. Otworzyliśmy rok w “Brokerze”

Dziękujemy wszyst­kim uczest­ni­kom i pre­le­gen­tom “Seminarium Pomorski Broker Eksportowy — nowe per­spek­ty­wy”, któ­re mia­ło miej­sce dnia 30 stycz­nia 2019, w hote­lu Scandic, w Gdańsku. Organizatorem Seminarium była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w ramach Projektu Pomorski Broker Eksportowy.

Podczas tego wyda­rze­nia mie­li­śmy oka­zję zapre­zen­to­wać zak­tu­ali­zo­wa­ną ofer­tę nasze­go Projektu. Otwierając Seminarium, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Sławomir Halbryt, przy­wi­tał wszyst­kich uczest­ni­ków, wpro­wa­dza­jąc słu­cha­czy w tema­ty kolej­nych pre­lek­cji.

O ogól­nej ofer­cie pro­jek­tu i jego celach opo­wie­dział Paweł Mieczan (Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza), nato­miast o zmia­nach i posze­rze­niu ofer­ty Projektu opo­wia­da­ła Pani Aleksandra Harasiuk (Agencja Rozwoju Pomorza).

Na ten rok pla­no­wa­ne są bar­dzo atrak­cyj­ne mecha­ni­zmy wspar­cia i zasa­dy, na któ­rych udzie­la­ne będą gran­ty. W tym roku przed­się­bior­cy mogą sko­rzy­stać ze wspar­cia na zasa­dach 50/50, nawet do 3 wnio­sków po maks. 60 tyś zł. (kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia).

Dodatkową korzy­ścią i nowym obsza­rem ofer­ty jest wspar­cie pro­fe­sjo­na­li­sty, w ana­li­zie ryn­ków eks­por­to­wych (Broker Zagraniczny). Wszystkie infor­ma­cje dostęp­ne są w pre­zen­ta­cjach ze spo­tka­nia.

Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, omó­wił inne instru­men­ty wspar­cia oraz stra­te­gicz­ne obsza­ry roz­wo­ju, dla firm z nasze­go woje­wódz­twa.

Polskie Mosty Technologiczne naj­lep­szą per­spek­ty­wą stra­te­gii eks­pan­sji”, to tytuł pre­zen­ta­cji Elżbiety Krzyżanowskiej, z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jest to pro­jekt bar­dzo atrak­cyj­ne­go wspar­cia firm z całej Polski, w eks­pan­sji mię­dzy­na­ro­do­wej i przy­go­to­wa­niu do wej­ścia na ryn­ki. Ponadto uczest­ni­cy mie­li oka­zję zapo­znać się z ofer­tą Zagranicznych Biur Handlowych, gdzie przed­się­bior­cy mogą uzy­skać infor­ma­cje o ryn­kach i kon­tak­ty B2B.

Renata Taczalska, repre­zen­tu­ją­ca Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przed­sta­wi­ła „Wsparcie roz­wo­ju przed­się­biorstw z sek­to­ra MŚP w for­mie poży­czek z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020 oraz z Programu finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Województwa Pomorskiego”. Jest to rów­nież bar­dzo atrak­cyj­na ofer­ta dla firm, szu­ka­ją­cych spo­so­bu wspar­cia roz­wo­ju i pro­wa­dzo­nych inwe­sty­cji.

Liczymy na Państwa zain­te­re­so­wa­nie naszą ofer­tą i już dziś zapra­sza­my na kolej­ne nasze spo­tka­nia dla eks­por­te­rów i firm myślą­cych o eks­pan­sji zagra­nicz­nej.

Fotografie: Bartek Cudnoch

Prezentacje z Seminarium dostęp­ne są poniż­szy­mi lin­ka­mi:

1. Renata Taczalska — „Wsparcie roz­wo­ju przed­się­biorstw z sek­to­ra MŚP w for­mie poży­czek z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020 oraz z Programu finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Województwa Pomorskiego”

2. Paweł Mieczan — ogól­na ofer­ta pro­jek­tu i jego cele

3. Adam Mikołajczyk — instru­men­ty wspar­cia oraz stra­te­gicz­ne obsza­ry roz­wo­ju dla firm

4. Elżbieta Krzyżanowska — „Polskie Mosty Technologiczne naj­lep­szą per­spek­ty­wą stra­te­gii eks­pan­sji”