<span class=PAIH -Targi Automechanika Shanghai 2018" />

PAIH -Targi Automechanika Shanghai 2018

Polska Agencja Handlu i Inwestycji w ramach reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu „Promocja gospo­dar­ki w opar­ciu o pol­skie mar­ki pro­duk­to­we – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” pod­dzia­ła­nie 3.3.2   jest orga­ni­za­to­rem sto­iska infor­ma­cyj­no  – pro­mo­cyj­ne­go bran­ży „Części samo­cho­do­wych i lot­ni­czych”  na tar­gach Automechnika Shanghai (Chiny), któ­re będą mia­ły miej­sce 28.11–1.12.

Wszystkich człon­ków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej for­my pro­mo­cji na tar­gach:

  1. Wyświetlenie fil­mu pro­mo­cyj­ne­go na sto­iskach naro­do­wych
  2. Dystrybucja fol­de­rów rekla­mo­wych na sto­isku naro­do­wym

Firmy zain­te­re­so­wa­ne dys­try­bu­cją fol­de­rów infor­ma­cyj­nych na tar­gach zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia mate­ria­łów na adres:

MPromotion
pl. Hallera 5/12a
03–433 Warszawa
z dopi­skiem „PAIH -Targi Automechanika Shanghai 2018 mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne” do 27 paź­dzier­ni­ka br.

Polska Agencja Handlu i Innowacji zastrze­ga sobie moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia mate­ria­łów na kolej­nych tar­gach w przy­pad­ku gdy­by nie zosta­ły w cało­ści roz­dy­stry­bu­owa­ne na danej impre­zie. Na każ­dą fir­mę przy­pa­da jed­na pacz­ka o wadze do 1 kg. Prosimy o wcze­śniej­szą infor­ma­cję o pla­no­wa­nej prze­sył­ce (wraz z wagą i wymia­ra­mi).

Firmy zain­te­re­so­wa­ne wyświe­tle­niem fil­mu pro­mo­cyj­ne­go na sto­isku naro­do­wym zapra­sza­my do wgry­wa­nia fil­mów (do 27.10) tutaj. Materiały moż­na dostar­czyć rów­nież bez­po­śred­nio na tar­gach.

Więcej infor­ma­cji