Ogromne zainteresowanie eksportem na wschód. Podsumowujemy kolejne spotkanie Klubu Eksportera

Ogromne zainteresowanie eksportem na wschód. Podsumowujemy kolejne spotkanie Klubu Eksportera

Dziękujemy wszyst­kim uczest­ni­kom spo­tka­nia Klubu Eksportera „Litwa, Rosja, Rumunia – nowe kie­run­ki roz­wo­ju pomor­skich przed­się­biorstw”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w ramach pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy.

Podczas wyda­rze­nia goście mie­li moż­li­wość wysłu­cha­nia trzech wystą­pień. Jako pierw­sze, zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły moż­li­wo­ści wspar­cia pomor­skich przed­się­biorstw poprzez dzia­ła­nia reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy, któ­re przy­bli­ży­ła uczest­ni­kom Pani Dominika Czechowska, peł­nią­ca funk­cję Brokera Eksportowego.

Drugim wystą­pie­niem, była pre­lek­cja Pana Piotra Mazura – Wiceprezesa fir­my Software Development Academy. Pan Piotr przy­bli­żył uczest­ni­kom swo­je doświad­cze­nia z eks­pan­sji na ryn­ki litew­ski oraz rumuń­ski. Przedstawione zosta­ły róż­ni­ce pomię­dzy kul­tu­rą biz­ne­so­wą poten­cjal­nych part­ne­rów biz­ne­so­wych, ale tak­że róż­ni­ce w pro­ce­sie podej­mo­wa­nia decy­zji zaku­po­wych wśród kon­su­men­tów.

Trzecia pre­lek­cja, wygło­szo­na przez Pana Walerija Pryżkowa, doty­czy­ła eks­pan­sji przed­się­bior­stwa na rynek rosyj­ski. Pan Walerij przed­sta­wił dzia­łal­ność w Rosji z per­spek­ty­wy swo­je­go dzie­się­cio­let­nie­go doświad­cze­nia na tym ryn­ku. Prelegent sku­pił się na omó­wie­niu róż­nic kul­tu­ro­wych, a tak­że wyja­śnie­niem pocho­dze­nia kil­ku ste­reo­ty­pów na temat pro­wa­dze­nia inte­re­sów z Rosjanami.