O nas

Misja, pomysł, zaan­ga­żo­wa­nie. Dzięki tym trzem czyn­ni­kom jeste­śmy z przed­się­bior­ca­mi już 10 lat. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza powsta­ła 10 czerw­ca 2008r. z ini­cja­ty­wy 68 przed­się­bior­ców.

Dziś Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza to nowo­cze­sny samo­rząd gospo­dar­czy. Nasze dzia­ła­nia sku­pia­my na Pomorzu – wyjąt­ko­wym ze wzglę­du na swo­je poło­że­nie nad Bałtykiem regio­nie. To tutaj żyje­my, pro­wa­dzi­my nasze fir­my i tutaj chce­my się reali­zo­wać. Zależy nam nie tyl­ko, by inni odkry­li atu­ty i pięk­no Pomorza, ale rów­nież by region ten sta­le się roz­wi­jał.

Jesteśmy zde­ter­mi­no­wa­ni, by korzy­ści z naszych dzia­łań poczu­li wszy­scy regio­nal­ni przed­się­bior­cy oraz pra­cow­ni­cy i jed­nost­ki tery­to­rial­ne.

Nasza misja:

  • Stymulacja i ukie­run­ko­wa­nie roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści na Pomorzu
  • Akceleracja aktyw­no­ści eks­por­to­wej na Pomorzu i wzmoc­nie­nie mar­ki „Pomorskie” na świe­cie
  • Stworzenie powszech­ne­go samo­rzą­du gospo­dar­cze­go Pomorza
  • Bezpośredni wpływ na jakość pro­wa­dze­nia biz­ne­su w regio­nie dzię­ki obec­no­ści w orga­nach dorad­czych władz tery­to­rial­nych
  • Wypracowanie ście­żek współ­pra­cy dla człon­ków-przed­się­bior­ców
  • Stworzenie kul­tu­ry polu­bow­ne­go roz­wią­zy­wa­nia spo­rów

Zarząd:

Sławomir Halbryt

Prezes zarzą­du

Adam Protasiuk

Wiceprezes

Jarosław Filipczak

Wiceprezes

Leszek Miazga

Wiceprezes

Bogdan Ołdakowski

Ireneusz Pawłowski

Damian Mucha

Zespół:

Magdalena Raczyńska

Dyrektor Generalny

Donata Strycharczyk

Kierownik Projektów

Karolina Musielewicz

Specjalista ds. pro­jek­tów

Dorota Lewandowska

Specjalista ds. pro­jek­tów

Izabela Bednarska

Biuro Izby

Masz pomysł? Czujesz misję? Chcesz z nami kształ­to­wać Pomorze? Skontaktuj się z nami, by umó­wić współ­pra­cę lub po zapo­zna­niu się ze Statutem prze­ślij nam dekla­ra­cję człon­kow­ską.