•  

Nowy Zawód - Lepsza Praca

Nowy Zawód - Lepsza Praca


 

Nowy Zawód - Lepsza Praca

 

Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.  Czas trwania projektu 01.10.2016 do 30.09.2018.  Budżet projektu 4,33 mln

Nowy Zawód - Lepsza Praca to projekt partnerski współrealizowany przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział terenowy w Gdańsku, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, Fundację NOVA i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe POLKAR sp. z o.o.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia, zamieszkałych w województwie pomorskim, pozostających długotrwale bez pracy. Dzięki wsparciu projektowym w postaci stażów, szkoleń i doradztwa uczestnicy mają szansę wrócić na rynek pracy, również w formie samozatrudnienia.

Projekt zakłada udzielenie pomocy 350 osobom (193 kobiety, 157 mężczyzn), który pozostają bez pracy dłużej niż 3 miesiące. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnego Planu Działania.

Kontakt: Dorota Lewandowska, e-mail: d.lewandowska@rigp.pl, tel.: 665 770 331

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz Zgłoszeniowy 

Aktualności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.04.2018

DOTYCZĄCE

USŁUGI SZKOLENIOWEJ NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO NA TESTERA OPROGRAMOWANIA Z CERTYFIKATEM ISTQB

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

KRS: 0000311830, NIP: 9571003947

 

 

 1. INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

 

 1. Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Nowy Zawód – Lepsza Praca”, zwanym dalej Projektem.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.02.: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie: 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 3. Nr Projektu: RPPM.05.02.02.-22-0134/15
 4. Okres realizacji Projektu: 01.10.2016r. - 30.09.2018 r.
 5. Uczestnikami Projektu będzie 350 osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Głównym celem projektu jest ich aktywizacja zawodowa prowadząca do uzyskania zatrudnienia lub samozatrudnienia.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Usługa szkoleniowa w postaci organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego Testera Oprogramowania z certyfikatem ISTQB kończącego się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Ww. usługa obejmuje w szczególności:

 1. przeprowadzenie kursu zawodowego na testera oprogramowania trwającego 105 godzin zegarowych w podziale na część teoretyczną oraz część praktyczną. Kurs zawodowy powinien rozpocząć się w kwietniu 2018 roku i trwać co najmniej 14 dni, jednak nie dłużej niż do 08 czerwca 2018.
 2. wynajmu sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,  z dostępem do światłą dziennego, wyposażona w projektor multimedialny z ekranem oraz w stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika; sala szkoleniowa powinna być oznaczona odpowiednimi logami, przekazanymi przez Zamawiającego. Minimalne wymagania sprzętu komputerowego to: system operacyjny Windows 7, pamięć RAM 4 GB oraz procesor serii i5. Komputery powinny mieć zainstalowane następujące oprogramowanie: przeglądarki Chrome i Firefox, edytor tekstu Brackets, pakiet XAMP, zintegrowane środowisko programistyczne netbeans,  framework JavaScript Angular.js oraz program do kompresji 7zip. W pobliżu sali szkoleniowej powinna znajdować się toaleta z węzłem sanitarnym (zaopatrzona w środki higieniczne). W pobliżu sali szkoleniowej powinna istnieć możliwość zorganizowania usługi cateringowej.
 3. zapewnienie podczas kursu zawodowego usługi cateringu dla uczestników obejmującej poczęstunek w przerwach od zajęć oraz dodatkowo zapewnienie jednego ciepłego posiłku podczas przerwy obiadowej, gdy czas trwania jednego dnia szkoleniowego przekracza 6 godzin zegarowych
 4. zatrudnienie trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie: co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tester oprogramowania lub co najmniej 250 godzin zegarowych zrealizowanych szkoleń z tego zakresu
 5. opracowanie szczegółowego programu szkolenia zgodnego z minimalnymi wytycznymi wskazanymi w przedmiocie zamówienia
 6. zapewnienie uczestnikom kursu egzaminu zewnętrzego oraz certyfikacji przez podmiot zewnętrzny upoważniony do przeprowadzania egzaminów ISTQB;
 7. zapewnienie kompletu materiałów szkoleniowych co najmniej w wersji elektronicznej
 8. przekazanie uczestnikom, którzy zdadzą egzamin certyfikatów Poziomu Podstawowego dla testerów oprogramowania (ISTQB Certified Tester Foundation Level)

 

Po zakończeniu kursu zawodowego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom egzaminu końcowego przeprowadzonego przez uprawnioną do tego instytucję, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (ISTQB Certified Tester Foundation Level). Informacje o terminie i miejscu egzaminu Wykonawca powinien podać Uczestnikom Kursu Zawodowego nie później niż na 5 dni przed zakończeniem kursu. Egzamin powinien zostać przeprowadzony nie później niż 7 dni po zakończeniu kursu.

 

Wynikiem usługi organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego na testera oprogramowania będzie przekazanie przez Wykonawcę Uczestnikom Kursu Zawodowego certyfikatu ISTQB potwierdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kserokopii certyfikatów wydanych na zakończenie kursu zawodowego dla każdego uczestnika.

 

Zamawiający wymaga, aby program szkolenia zawierał w szczególności następujące zagadnienia:

 • w ramach części teoretycznej:
  • Podstawy testowania oprogramowania
  • Cykl życia oprogramowania
  • Rodzaje defektów i błędów w procesie testowania
  • Proces zarządzania incydentami (m.in. ich zgłaszania, kontroli i monitorowania)
  • Rodzaje testów (m.in. funkcjonalne i eksploracyjne)
  • Dokumentacja testowa – tworzenie, modyfikowanie
  • Testowanie w oparciu o ryzyko
  • Rola testerów w projektach prowadzonych w różnych metodykach
  • TDD i BDD
 • W ramach części praktycznej:
 • Projekt do przetestowania wraz z opracowaniem dokumentacji testowej

 

 

 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Całość zamówienia obejmuje usługę szkoleniową w postaci organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego na testera oprogramowania wraz z certyfikacją zewnętrzną ISTQB świadczoną na rzecz jednej grupy szkoleniowej składającej się z 16 Uczestników Kursu Zawodowego.
 2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany liczebności grupy szkoleniowej. Kurs zawodowy jest możliwy do przeprowadzenia, gdy grupa liczy nie mniej niż 12 osób.
 3. Usługa szkoleniowe w postaci organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego na testera oprogramowania będzie świadczona na terenie województwa pomorskiego w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie, w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego.
 4. Kurs zawodowy powinien rozpocząć się w kwietniu 2018 roku.

 

 1. CPV

 

 1. CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

 1. CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. prowadzą działalność w zakresie obejmującym prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych co najmniej od 2 lat (liczonych do dnia złożenia oferty),
 2. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
 3. posiada doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych Tester Oprogramowania polegające na realizacji w ciągu 24 miesięcy przed terminem składania ofert min 2 szkoleń/kursów w zakresie testowania oprogramowania trwających co najmniej 90 godzin szkoleniowych każde.
 4. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeśli trenerzy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadać będą udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z przedmiotem zamówienia (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Tester oprogramowania polegające na zrealizowaniu co najmniej 250 godzin szkoleń w zakresie testowania oprogramowania lub posiadających co najmniej 24 miesiące doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z tego zakresu).

 

Wykonawca umożliwi Uczestnikom przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w kursie/szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu/szkolenia. Wydawane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych przez nich do ofert dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

 

 1. Załączy do oferty:

 

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII a:
 • oświadczenie (zawarte w ofercie)  o prowadzeniu działalności w zakresie obejmującym prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych od co najmniej 2 lat (liczonych do dnia złożenia oferty) (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania prawdziwości  złożenia ww. oświadczenia w oparciu o dane ujawnione w KRS lub CEIDG, w tym wpisy historyczne),

 

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.b:

 

 • Oświadczenie (zawarte w ofercie) o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania prawdziwości złożenia ww. oświadczenia w oparciu o dane ujawnione w RIS prowadzonym w systemie informatycznym),

 

 1. na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. VII.c.:
 • kserokopię co najmniej 1 certyfikatu (lub równoważnego dokumentu o innym tytule, np. „zaświadczenie”, stanowiącego potwierdzenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu) wydanego przez Wykonawcę dowolnemu uczestnikowi danego szkolenia (po dokonaniu anonimizacji danych),
 • albo referencje wystawione na rzecz Wykonawcy przez uczestników szkolenia lub podmioty, na rzecz których szkolenia były realizowane,

- przy czym z ww. dokumentów wynikać będą termin, przedmiot oraz realizator szkolenia (Wykonawca).

     d) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. VII d:

 • CV oraz referencje/umowy/zaświadczenia potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Tester oprogramowania polegające na zrealizowaniu co najmniej 250 godzin szkoleń w zakresie testowania oprogramowania lub posiadających co najmniej 24 miesiące doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z tego zakresu.

 

 

Za szkolenia przeprowadzone w ciągu 24 miesięcy poprzedzających termin składania ofert uznaje się szkolenia, które zostały w tym terminie zakończone, nawet jeżeli ich rozpoczęcie nastąpiło wcześniej.

 

 

Wykonawca wskaże w ofercie min. 2 trenerów  przewidzianych do prowadzenia szkolenia. Kurs zostanie przeprowadzony wyłącznie przez osoby, które zostały wskazane w ofercie jako trenerzy. Zmiana tych osób (lub wprowadzenie dodatkowych trenerów) po złożeniu oferty jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy inne osoby proponowane na trenerów posiadają kwalifikacje i doświadczenie (wymagane w warunkach udziału w postępowaniu oraz wykazane przez Wykonawcę w ramach kryteriów oceny ofert) nie gorsze niż osoby wskazane w ofercie, i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia ww. warunków Wykonawca zostanie obciążony karą umowną określoną w Umowie. 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

 

Zamawiający ustanawia dwa kryteria oceny ofert:

 1. Cena - kwota wynagrodzenia brutto za 1 Uczestnika Kursu Zawodowego: 60%
 2. Kwalifikacje i doświadczenie osoby/osób przeznaczonych do przeprowadzenia kursu zawodowego: 25%
 3. Doświadczenie Wykonawcy przeprowadzeniu szkoleń w zakresie testowania oprogramowania: 15%

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

 

 1. za zaoferowaną cenę brutto – max. 60 pkt. (60%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: (NC/OC) x 60, gdzie:

 • NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców
 • OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie

 

 1. za doświadczenie i kwalifikacje kadry dydaktycznej przeznaczonej do realizacji zamówienia (trenerów)– część warsztatowa – max. 25 pkt. (25%), w tym:
 • 1 pkt. za każde 10 godzin zrealizowanych szkoleń w zakresie testowania oprogramowania powyżej 250 godzin lub 1 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc doświadczenia powyżej wymaganych 24 miesięcy, nie więcej jednak niż 25 pkt

 

 

Ww. punkty zostaną przyznane, jeżeli powyższe warunki spełnia każda z osób przewidzianych do przeprowadzenia części warsztatowej kursu. Jeżeli osoby te posiadają różne doświadczenie i kwalifikacje, Wykonawca otrzymuje liczbę punktów przypadającą dla osoby posiadającej mniejsze doświadczenie.

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowiskach, kserokopie certyfikatów oraz referencje/zaświadczenia i in.

 

 

 1. Za każde należycie przeprowadzone przez Wykonawcę w ciągu 24 miesięcy poprzedzających złożenie oferty szkolenie w zakresie testowania oprogramowania trwające min 90 godz. szkoleniowych– powyżej 2 szkoleń – 1 pkt. Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może uzyskać 15 pkt.

 

 

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowiskach, kserokopie certyfikatów oraz referencje/zaświadczenia i in.

 

 

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w terminie do 20.04.2018r. do godz. 12.00

 

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

 

 1. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty mogą być składane:

 1. w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na organizację kursu zawodowego: tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB”  pod adresem: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk,
 2. w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: przetargi@rigp.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na organizację kursu zawodowego: tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB”.

 

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Ofertę należy sporządzić:

 1. na piśmie,
 2. w języku polskim,
 3. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego,
 4. składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

2. Do oferty należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa w pkt. X.b niniejszego zapytania ofertowego,

3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie stawki za jednego uczestnika szkolenia.

4. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi, w tym koszty wynajęcia sal, zamówienia cateringu, zatrudnienia trenera, egzaminu zewnętrznego, zakupu certyfikacji, itp.

 

6. Jeżeli cena oferty jest niższa o 50% od wartości zamówienia przewidzianej przez Zamawiającego lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w szczególności nie uwzględnia realnych kosztów związanych ze świadczeniem usług (kosztów przejazdów), Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy uzasadnienia oferowanej ceny w terminie 2 dni, a jeżeli nie uzyska takiego uzasadnienia bądź otrzymane uzasadnienie będzie budzić wątpliwości co do możliwości należytego wykonania usługi, oferta podlega odrzuceniu.

 

 

 1. ODRZUCENIE OFERT:

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 

 1. złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

 

 1. niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,
 2. niekompletne,
 3. zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego na realizację Usługi w przeliczeniu na 1 Uczestnika Kursu Zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona, uzyskała najwyższe pozycje w rankingu ofert i zawiera cenę nieprzekraczającą sumy, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.
 4. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

 1. jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,
 2. wszystkie oferty zostały odrzucone,
 3. jeżeli ceny określone we wszystkich ofertach przekraczają wartość stawki w przeliczeniu na Uczestnika Kursu Zawodowego, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Zamówienia,
 4. jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

 

 1. ZMIANA UMOWY

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia:

 

 1. w uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających realizację szkolenia w ustalonym pierwotnie terminie,
 2. zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
 3. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

 

 

 1. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

 

 1. ZASADY WYKLUCZENIA:

 

Zamówienie nie może być udzielone:

Podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowego z Zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto Wykonawca oświadcza, iż nie jest pracownikiem Lidera Projektu oraz pozostałych Partnerów (Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR   Sp. z o. O, Fundacji NOVA)

 

 

 1. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 - wzór oferty

 

 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z biurem RIGP  pod numerem tel. 58 305 23 25

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 29.03.2018

DOTYCZĄCE

USŁUGI SZKOLENIOWEJ NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO NA TESTERA OPROGRAMOWANIA Z CERTYFIKATEM ISTQB

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

KRS: 0000311830, NIP: 9571003947

 

 

 1. INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

 

 1. Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Nowy Zawód – Lepsza Praca”, zwanym dalej Projektem.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.02.: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie: 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 3. Nr Projektu: RPPM.05.02.02.-22-0134/15
 4. Okres realizacji Projektu: 01.10.2016r. - 30.09.2018 r.
 5. Uczestnikami Projektu będzie 350 osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Głównym celem projektu jest ich aktywizacja zawodowa prowadząca do uzyskania zatrudnienia lub samozatrudnienia.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Usługa szkoleniowa w postaci organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego Testera Oprogramowania z certyfikatem ISTQB kończącego się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Ww. usługa obejmuje w szczególności:

 1. przeprowadzenie kursu zawodowego na testera oprogramowania trwającego 105 godzin zegarowych w podziale na część teoretyczną oraz część praktyczną. Kurs zawodowy powinien rozpocząć się w kwietniu 2018 roku i trwać co najmniej 14 dni, jednak nie dłużej niż do 31  maja 2018.
 2. wynajmu sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,  z dostępem do światłą dziennego, wyposażona w projektor multimedialny z ekranem oraz w stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika; sala szkoleniowa powinna być oznaczona odpowiednimi logami, przekazanymi przez Zamawiającego. Minimalne wymagania sprzętu komputerowego to: system operacyjny Windows 7, pamięć RAM 4 GB oraz procesor serii i5. Komputery powinny mieć zainstalowane następujące oprogramowanie: przeglądarki Chrome i Firefox, edytor tekstu Brackets, pakiet XAMP, zintegrowane środowisko programistyczne netbeans,  framework JavaScript Angular.js oraz program do kompresji 7zip. W pobliżu sali szkoleniowej powinna znajdować się toaleta z węzłem sanitarnym (zaopatrzona w środki higieniczne). W pobliżu sali szkoleniowej powinna istnieć możliwość zorganizowania usługi cateringowej.
 3. zapewnienie podczas kursu zawodowego usługi cateringu dla uczestników obejmującej poczęstunek w przerwach od zajęć oraz dodatkowo zapewnienie jednego ciepłego posiłku podczas przerwy obiadowej, gdy czas trwania jednego dnia szkoleniowego przekracza 6 godzin zegarowych
 4. zatrudnienie trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie: co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tester oprogramowania lub co najmniej 250 godzin zegarowych zrealizowanych szkoleń z tego zakresu
 5. opracowanie szczegółowego programu szkolenia zgodnego z minimalnymi wytycznymi wskazanymi w przedmiocie zamówienia
 6. zapewnienie uczestnikom kursu egzaminu zewnętrzego oraz certyfikacji przez podmiot zewnętrzny upoważniony do przeprowadzania egzaminów ISTQB;
 7. zapewnienie kompletu materiałów szkoleniowych co najmniej w wersji elektronicznej
 8. przekazanie uczestnikom, którzy zdadzą egzamin certyfikatów Poziomu Podstawowego dla testerów oprogramowania (ISTQB Certified Tester Foundation Level)

 

Po zakończeniu kursu zawodowego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom egzaminu końcowego przeprowadzonego przez uprawnioną do tego instytucję, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (ISTQB Certified Tester Foundation Level). Informacje o terminie i miejscu egzaminu Wykonawca powinien podać Uczestnikom Kursu Zawodowego nie później niż na 5 dni przed zakończeniem kursu. Egzamin powinien zostać przeprowadzony nie później niż 7 dni po zakończeniu kursu.

 

Wynikiem usługi organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego na testera oprogramowania będzie przekazanie przez Wykonawcę Uczestnikom Kursu Zawodowego certyfikatu ISTQB potwierdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kserokopii certyfikatów wydanych na zakończenie kursu zawodowego dla każdego uczestnika.

 

Zamawiający wymaga, aby program szkolenia zawierał w szczególności następujące zagadnienia:

 • w ramach części teoretycznej:
  • Podstawy testowania oprogramowania
  • Cykl życia oprogramowania
  • Rodzaje defektów i błędów w procesie testowania
  • Proces zarządzania incydentami (m.in. ich zgłaszania, kontroli i monitorowania)
  • Rodzaje testów (m.in. funkcjonalne i eksploracyjne)
  • Dokumentacja testowa – tworzenie, modyfikowanie
  • Testowanie w oparciu o ryzyko
  • Rola testerów w projektach prowadzonych w różnych metodykach
  • TDD i BDD
 • W ramach części praktycznej:
 • Projekt do przetestowania wraz z opracowaniem dokumentacji testowej

 

 

 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Całość zamówienia obejmuje usługę szkoleniową w postaci organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego na testera oprogramowania wraz z certyfikacją zewnętrzną ISTQB świadczoną na rzecz jednej grupy szkoleniowej składającej się z 15 Uczestników Kursu Zawodowego.
 2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany liczebności grupy szkoleniowej. Kurs zawodowy jest możliwy do przeprowadzenia, gdy grupa liczy nie mniej niż 12 osób.
 3. Usługa szkoleniowe w postaci organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego na testera oprogramowania będzie świadczona na terenie województwa pomorskiego w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie, w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego.
 4. Kurs zawodowy powinien rozpocząć się w kwietniu 2018 roku.

 

 1. CPV

 

 1. CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

 1. CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. prowadzą działalność w zakresie obejmującym prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych co najmniej od 2 lat (liczonych do dnia złożenia oferty),
 2. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
 3. posiada doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych Tester Oprogramowania polegające na realizacji w ciągu 24 miesięcy przed terminem składania ofert min 2 szkoleń/kursów w zakresie testowania oprogramowania trwających co najmniej 90 godzin szkoleniowych każde.
 4. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeśli trenerzy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadać będą udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z przedmiotem zamówienia (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Tester oprogramowania polegające na zrealizowaniu co najmniej 250 godzin szkoleń w zakresie testowania oprogramowania lub posiadających co najmniej 24 miesiące doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z tego zakresu).

 

Wykonawca umożliwi Uczestnikom przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w kursie/szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu/szkolenia. Wydawane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych przez nich do ofert dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

 

 1. Załączy do oferty:

 

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII a:
 • oświadczenie (zawarte w ofercie)  o prowadzeniu działalności w zakresie obejmującym prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych od co najmniej 2 lat (liczonych do dnia złożenia oferty) (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania prawdziwości  złożenia ww. oświadczenia w oparciu o dane ujawnione w KRS lub CEIDG, w tym wpisy historyczne),

 

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.b:

 

 • Oświadczenie (zawarte w ofercie) o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania prawdziwości złożenia ww. oświadczenia w oparciu o dane ujawnione w RIS prowadzonym w systemie informatycznym),

 

 1. na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. VII.c.:
 • kserokopię co najmniej 1 certyfikatu (lub równoważnego dokumentu o innym tytule, np. „zaświadczenie”, stanowiącego potwierdzenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu) wydanego przez Wykonawcę dowolnemu uczestnikowi danego szkolenia (po dokonaniu anonimizacji danych),
 • albo referencje wystawione na rzecz Wykonawcy przez uczestników szkolenia lub podmioty, na rzecz których szkolenia były realizowane,

- przy czym z ww. dokumentów wynikać będą termin, przedmiot oraz realizator szkolenia (Wykonawca).

     d) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. VII d:

 • CV oraz referencje/umowy/zaświadczenia potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Tester oprogramowania polegające na zrealizowaniu co najmniej 250 godzin szkoleń w zakresie testowania oprogramowania lub posiadających co najmniej 24 miesiące doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z tego zakresu.

 

 

Za szkolenia przeprowadzone w ciągu 24 miesięcy poprzedzających termin składania ofert uznaje się szkolenia, które zostały w tym terminie zakończone, nawet jeżeli ich rozpoczęcie nastąpiło wcześniej.

 

 

Wykonawca wskaże w ofercie min. 2 trenerów  przewidzianych do prowadzenia szkolenia. Kurs zostanie przeprowadzony wyłącznie przez osoby, które zostały wskazane w ofercie jako trenerzy. Zmiana tych osób (lub wprowadzenie dodatkowych trenerów) po złożeniu oferty jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy inne osoby proponowane na trenerów posiadają kwalifikacje i doświadczenie (wymagane w warunkach udziału w postępowaniu oraz wykazane przez Wykonawcę w ramach kryteriów oceny ofert) nie gorsze niż osoby wskazane w ofercie, i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia ww. warunków Wykonawca zostanie obciążony karą umowną określoną w Umowie. 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

 

Zamawiający ustanawia dwa kryteria oceny ofert:

 1. Cena - kwota wynagrodzenia brutto za 1 Uczestnika Kursu Zawodowego: 60%
 2. Kwalifikacje i doświadczenie osoby/osób przeznaczonych do przeprowadzenia kursu zawodowego: 25%
 3. Doświadczenie Wykonawcy przeprowadzeniu szkoleń w zakresie testowania oprogramowania: 15%

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

 

 1. za zaoferowaną cenę brutto – max. 60 pkt. (60%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: (NC/OC) x 60, gdzie:

 • NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców
 • OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie

 

 1. za doświadczenie i kwalifikacje kadry dydaktycznej przeznaczonej do realizacji zamówienia (trenerów)– część warsztatowa – max. 25 pkt. (25%), w tym:
 • 1 pkt. za każde 10 godzin zrealizowanych szkoleń w zakresie testowania oprogramowania powyżej 250 godzin lub 1 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc doświadczenia powyżej wymaganych 24 miesięcy, nie więcej jednak niż 25 pkt

 

 

Ww. punkty zostaną przyznane, jeżeli powyższe warunki spełnia każda z osób przewidzianych do przeprowadzenia części warsztatowej kursu. Jeżeli osoby te posiadają różne doświadczenie i kwalifikacje, Wykonawca otrzymuje liczbę punktów przypadającą dla osoby posiadającej mniejsze doświadczenie.

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowiskach, kserokopie certyfikatów oraz referencje/zaświadczenia i in.

 

 

 1. Za każde należycie przeprowadzone przez Wykonawcę w ciągu 24 miesięcy poprzedzających złożenie oferty szkolenie w zakresie testowania oprogramowania trwające min 90 godz. szkoleniowych– powyżej 2 szkoleń – 1 pkt. Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może uzyskać 15 pkt.

 

 

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowiskach, kserokopie certyfikatów oraz referencje/zaświadczenia i in.

 

 

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w terminie do 5.04.2018r. do godz. 12.00

 

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

 

 1. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty mogą być składane:

 1. w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na organizację kursu zawodowego: tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB”  pod adresem: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk,
 2. w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: przetargi@rigp.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na organizację kursu zawodowego: tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB”.

 

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Ofertę należy sporządzić:

 1. na piśmie,
 2. w języku polskim,
 3. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego,
 4. składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

2. Do oferty należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa w pkt. X.b niniejszego zapytania ofertowego,

3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie stawki za całościowe zorganizowanie szkolenia.

4. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi, w tym koszty wynajęcia sal, zamówienia cateringu, zatrudnienia trenera, egzaminu zewnętrznego, zakupu certyfikacji, itp.

 

6. Jeżeli cena oferty jest niższa o 50% od wartości zamówienia przewidzianej przez Zamawiającego lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w szczególności nie uwzględnia realnych kosztów związanych ze świadczeniem usług (kosztów przejazdów), Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy uzasadnienia oferowanej ceny w terminie 2 dni, a jeżeli nie uzyska takiego uzasadnienia bądź otrzymane uzasadnienie będzie

budzić wątpliwości co do możliwości należytego wykonania usługi, oferta podlega odrzuceniu.

 

 

 1. ODRZUCENIE OFERT:

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 

 1. złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

 

 1. niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,
 2. niekompletne,
 3. zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego na realizację Usługi w przeliczeniu na 1 Uczestnika Kursu Zawodowego.

 

 

 

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona, uzyskała najwyższe pozycje w rankingu ofert i zawiera cenę nieprzekraczającą sumy, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.
 4. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

 1. jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,
 2. wszystkie oferty zostały odrzucone,
 3. jeżeli ceny określone we wszystkich ofertach przekraczają wartość stawki w przeliczeniu na Uczestnika Kursu Zawodowego, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Zamówienia,
 4. jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

 

 1. ZMIANA UMOWY

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia:

 

 1. w uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających realizację szkolenia w ustalonym pierwotnie terminie,
 2. zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
 3. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

 

 

 1. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

 

 1. ZASADY WYKLUCZENIA:

 

Zamówienie nie może być udzielone:

Podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowego z Zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto Wykonawca oświadcza, iż nie jest pracownikiem Lidera Projektu oraz pozostałych Partnerów (Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR   Sp. z o. O, Fundacji NOVA)

 

 

 1. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 - wzór oferty

 

 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z biurem RIGP  pod numerem tel. 58 305 23 25

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Zapytanie ofertowe dotyczące indywidualnego poradnictwa zawodowego 29.11.2016

 

I.  ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

II. NFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Nowy Zawód – Lepsza Praca”, zwanym dalej Projektem.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.02.: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie: 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 3. Nr Projektu: RPPM.05.02.02-22-0134/15.
 4. Okres realizacji Projektu: 01.10.2016r. - 30.09.2018 r.
 5. Uczestnikami Projektu będzie 350 osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Głównym celem projektu jest ich aktywizacja zawodowa prowadząca do uzyskania zatrudnienia lub samozatrudnienia.

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługi Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego na rzecz Uczestników Projektu, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Ww. usługi obejmują w szczególności: (1) analizę sytuacji uczestników na rynku pracy, (2) diagnozę występujących trudności i barier, (3) analizę potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestnika w kontekście jego sytuacji na rynku pracy i sytuacji życiowej, (4) zidentyfikowanie kompetencji osobistych i predyspozycji zawodowych uczestnika, (5) określenie celu i kierunku rozwoju uczestnika, (6) diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.   Wykonawca zapewni podmiotowy i czynny udział Uczestnika Projektu w ustaleniu i realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia. Wynikiem usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego będzie opracowanie przez Wykonawcę dla Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD).

V.  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Całość zamówienia obejmuje usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 350 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 1400 godzin (1400 x 60min), tj. w wymiarze po 4 godziny na rzecz 1 Uczestnika Projektu, wraz z opracowaniem na ich rzecz IPD.
 2. Zamówienie jest podzielone na 5 części, z których każda obejmuje usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 70 Uczestników Projektu, tj. łącznie 280 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego, wraz z opracowaniem na ich rzecz IPD.
 3.  Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedną część Zamówienia (tj. na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 70 Uczestników Projektu). Zamówienie obejmujące świadczenie usługi na rzecz 70 Uczestników Projektu zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. 
 4. Usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 1 Uczestnika (w łącznym wymiarze 4 godzin) będą świadczone w ramach co najmniej 2 sesji doradztwa (spotkań Uczestnika z Wykonawcą).
 5. Usługi doradztwa będą świadczone na terenie województwa pomorskiego,  w miejscu wskazanym i zapewnionym przez Zamawiającego (na jego koszt), dogodnym dla Uczestnika Projektu skierowanego do Wykonawcy.
 6. Usługi doradztwa będą świadczone w okresie do kwietnia 2018 r.
 7. W ww. okresie Zamawiający będzie kierował poszczególnych Uczestników Projektu do Wykonawcy, określając termin realizacji usługi.
 8. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do korzystania z usług poradnictwa zawodowego. Wykonawcy będą indywidualnie kontaktować się z Uczestnikami, motywować ich do udziału w sesjach doradztwa i uzgadniać z nimi terminy sesji.

VI.  CPV

1)      CPV 79634000-7: Usługi kierowania karierą

2)      CPV 85312320-8: Usługi doradztwa

VII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.      Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w związku z czym oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne (doradcy zawodowi), w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.       posiadają wykształcenie wyższe,

b. w ciągu ostatnich 60 miesięcy (tj. do dnia złożenia oferty) wykonywali należycie zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez łączny okres co najmniej 36 miesięcy w instytucjach rynku pracy lub w projektach skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia lub zagrożonych utratą zatrudnienia (jeżeli w danym

miesiącu Wykonawca wykonywał zadania na rzecz kilku podmiotów, należy przyjąć, że wykonywał takie zadania w 1 miesiącu), w tym wykonali min. 70 IPD.

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia.

VIII.  SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

1)      Złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)      Załączy do oferty:

a)      na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.a: poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

b)      na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.b.: poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopie referencji lub zaświadczeń o zatrudnieniu/świadczeniu usług; z ww. dokumentów będzie wynikać rodzaj wykonywanych zadań (poradnictwo zawodowe), okres ich wykonywania, określenie podmiotu, na rzecz którego były wykonywane oraz liczba wykonanych IPD (tj.: wykonywanie usług poradnictwa zawodowego w ciągu ostatnich 60 miesięcy przez łączny okres co najmniej 36 miesięcy w instytucjach rynku pracy lub w projektach skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia lub zagrożonych utratą zatrudnienia, w tym wykonanie min. 70 IPD).

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający ustanawia trzy kryteria oceny ofert:

1)      Cena - kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę usługi poradnictwa zawodowego: 60%

2)      Kwalifikacje: 20%

3)      koncepcja realizacji usług indywidualnego poradnictwa zawodowego: 20%

X.  OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

a)      za zaoferowaną cenę brutto – max. 60 pkt. (60%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: (NC/OC) x 60, gdzie:

·         NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców

·         OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie

b)      za kwalifikacje – max. 20 pkt. (20%), w tym:

·         za wykształcenie wyższe psychologiczne : 10 pkt.

za wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowego: 10 pkt.

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  kserokopie dyplomu ukończenia studiów magisterskich  z psychologii lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

c)      za koncepcję realizacji usług indywidualnego poradnictwa zawodowego – max. 20 pkt. (20%):

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty opracowania przedstawiającego koncepcję realizacji usług indywidualnego poradnictwa zawodowego przez Wykonawcę w ramach Projektu, zawierającą:

1)      ogólne zasady pracy z Uczestnikiem Projektu,

2)      opis sposobu/metod realizacji poszczególnych etapów usługi poradnictwa zawodowego określonych w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, tj.:

a) analiza sytuacji uczestników na rynku pracy,

b) diagnoza występujących trudności i barier,

c) analiza potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestnika w kontekście jego sytuacji na rynku pracy i sytuacji życiowej,

d) zidentyfikowanie kompetencji osobistych i predyspozycji zawodowych uczestnika, e) określenie celu i kierunku rozwoju uczestnika,

f) diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

3)      dobór indywidualnych metod narzędzi do poszczególnych grup Uczestników Projektu:

a)      osoby w wieku 50 lat i więcej,

b)      kobiety,

c)      osoby z niepełnosprawnościami,

d)     osoby długotrwale bezrobotne,

e)      osoby o niskich kwalifikacjach.

Kryteria oceny koncepcji realizacji usług poradnictwa:

1)      Realizacja zakresu usług poradnictwa zawodowego określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym: max 10 pkt.

2)      Zróżnicowanie metod doradztwa/narzędzi do poszczególnych grup Uczestników Projektu: max. 10 pkt.

XI.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w terminie do 7.12.2016r.
 2. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

XII. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być składane:

 1. w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację usług indywidualnego poradnictwa zawodowego” w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk (Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, 13 piętro),
 2. w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: przetargi@rigp.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na realizację usług indywidualnego poradnictwa zawodowego”.

XIII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić:

a)      na piśmie,

b)      w języku polskim,

c)      na formularzu, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego,

d)     składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

2. Do oferty należy dołączyć:

a)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

b)      dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa w pkt. X.b niniejszego zapytania ofertowego,

c)      koncepcję realizacji usług poradnictwa zawodowego, o której mowa w pkt. X.c niniejszego zapytania ofertowego

3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie stawki za 1 godzinę usługi poradnictwa zawodowego. Za realizację  usług na rzecz 1 Uczestnika Projektu w wymiarze 4 godzin wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości czterokrotności ww. stawki godzinowej.

4. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i

obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów, itp.

5. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia jest ceną brutto. Jeżeli Wykonawca będzie świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, cena ta zawiera podatek VAT. Jeżeli Wykonawca będzie świadczyć usługi poza działalnością gospodarczą, z oferowanej ceny Zamawiający będzie potrącać wszelkie należności publicznoprawne, w tym należne składki ZUS.

6. Jeżeli cena oferty jest niższa o 50% od wartości zamówienia przewidzianej przez Zamawiającego lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w szczególności nie uwzględnia realnych kosztów związanych ze świadczeniem usług (kosztów przejazdów), Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy uzasadnienia oferowanej ceny w terminie 2 dni, a jeżeli nie uzyska takiego uzasadnienie bądź otrzymane uzasadnienie będzie budzić wątpliwości co do możliwości należytego wykonania usługi, oferta podlega odrzuceniu.

XIV.  ODRZUCENIE OFERT:

Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

b)      niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,

c)      niekompletne,

d)      zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego na realizację 1 godziny Usługi.

XV.   WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 5 Wykonawców (po jednym Wykonawcy dla każdej z części Zamówienia), których oferty nie zostały odrzucone, uzyskały kolejne najwyższe pozycje w rankingu ofert i zawierają cenę nieprzekraczającą sumy, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia, a jeżeli wpłynie mniej ofert niepodlegających odrzuceniu – mniejszą liczbę Wykonawców.
 2. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.
 4. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.
 5. Umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą:

a)      Który jest jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, lub

b)      Którego obciążenie wynikające z zaangażowania w projektach wyklucza możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych osobie, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.

XVI.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

1)      jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,

2)      wszystkie oferty zostały odrzucone,

3)      jeżeli ceny określone we wszystkich ofertach przekraczają wartość stawki godzinowej, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Zamówienia,

4)      jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

 

XVII.    ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:

 1. przedłużenia terminu realizacji usługi (w szczególności w razie przedłużenia okresu rekrutacji do Projektu),
 2. zmniejszenia liczby Uczestników skierowanych do danego Wykonawcy w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizacją zamówienia w pierwotnym wymiarze,
 3. zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
 4. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

 

XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

XIX. ZASADY WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzielone:

1. Podmiotom powiązanym z RIGP osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym (Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza), osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. pracownikom Partnera Projektu (Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Szkoleniowego POLKAR   Sp. z o. o lub Fundacji NOVA).

 

XX. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.rigp.pl.

 

XXI.  ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 - wzór oferty

XXII.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z p. Dorotą Lewandowską, e-mail: d.lewandowska@rigp.pl, tel.: 665 770 331.

 

 Oferta doradca zawodowy

 Zapytanie doradca zawodowy

 Oferta doradca zawodowy

 

 

Do realizacji usług indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. "Nowy Zawód - Lepsza Praca" wybrano następujących wykonawców:1. Katarzyna Roszman; data wpłynięcia oferty: 06.12.2016; cena: 80,00 zł

2. Marta Krużyńska; data wpłynięcia oferty: 06.12.2016; cena: 80,00 zł

3. Małgorzata Tobiszewska; data wpłynięcia oferty: 06.12.2016; cena: 80,00 zł

4. Ewelina Szmurło; data wpłynięcia oferty: 06.12.2016; cena: 80,00 zł

5. Inga Borowska; data wpłynięcia oferty: 05.12.2016; cena: 80,00 zł

 

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: