•  

Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Gmina przyjazna przedsiębiorcom


W tym roku rusza III edycja projektu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. Podobnie jak w latach poprzednich jej organizatorami są Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przy współpracy z Instytutem Rozwoju Projektów.

Celem projektu jest podniesienie jakości działania jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zdaniem ekspertów poziom rozwoju przedsiębiorczości jest i będzie w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych czynników rozwoju gmin.

W ramach projektu przeprowadzana jest co roku ocena wszystkich gmin województwa pomorskiego pod kątem wspierania przedsiębiorców przez gminę, rozwoju przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw w tym zakresie.  Zwieńczeniem projektu będzie konferencja poświęcona temu zagadnieniu, podczas której wręczone zostaną nagrody dla najlepszych gmin. Zasady wyboru najlepszej gminy zostały wypracowywane wspólnie z praktykami i teoretykami samorządu terytorialnego.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w tym roku w następujących kategoriach:

  • Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom
  • Aktywność na rzecz Przedsiębiorców
  • Najlepsza Inicjatywa na rzecz Przedsiębiorców

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

ul. Dyrekcyjna 7, 80-852 Gdańsk

tel. +48 58 305 23 25 fax. +48 58 741 53 73

e-mail: gpp@rigp.pl

 

Do pobrania:

   Wzór ankiety

 


Wstępny Raport z drugiej edycji konkursu "Gmina przyjazna Przedsiębiorcom"

Porównując liczbę gmin uczestniczących w konkursie, które badano w oparciu o szczegółowe ankiety, należy stwierdzić, że liczba ta nieco wzrosła z 39 w 2012 roku do 42 w 2014 r.

Gminy oceniono w oparciu o przeszło 20 kryteriów. Jednym z nich było wdrażanie zasad zarządzania strategicznego z elementami strategii pro-biznesowych. W tym kryterium zaznaczył się niewielki, bo 5%, spadek gmin posiadających aktualne strategie rozwoju, w tym spadek gmin posiadających strategie rozwoju przedsiębiorczości.

Ważnym czynnikiem rozwoju gmin jest posiadanie przez nie aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. W stosunku do roku poprzedniego w 2013 r, procent pokrycia gmin aktualnymi planami utrzymuje się na podobnym ale zbyt niskim poziomie ok. 28% powierzchni.

Jakość funkcjonowania urzędu gminy jest w naszej ocenie stymulowana posiadaniem procedur typu ISO – odnawialnego certyfikatu jakości działania. W stosunku do roku 2012 liczba gmin posiadająca takie certyfikaty w 2013 roku utrzymała się na identycznym poziomie. Martwić może fakt, że niewiele gmin sięga po to narzędzie poprawy jakości działania bo tylko ok. 35%.

Istotnym czynnikiem rozwoju gmin, szczególnie w kolejnej unijnej perspektywie finansowej, jest poziom zadłużenia. Badane przez nas gminy charakteryzują się średnim poziomem zadłużenia wynoszącym za 2013 r. ok. 30% przy zadłużeniu w 2012 r. na poziomie ok. 35%. Należy domniemywać, że część gmin zaczyna oszczędzać przygotowując się niejako do możliwości skonsumowania środków z perspektywy 2014 – 2020. Spada też poziom pozyskiwania środków finansowych spoza budżetów gmin, co należy wiązać także z wyczerpywaniem się finansów poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

W konkursie ocenialiśmy także aktywność lokalnych społeczności w zakresie tworzenia organizacji pozarządowych, organizacji samorządu gospodarczego i otoczenia biznesu. Średnia liczba organizacji pozarządowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat nieznacznie wzrosła o 0,1. Średnia liczba organizacji przedsiębiorców w gminie wynosi 2,91 natomiast średnia liczba organizacji otoczenia biznesu to 9,72 w gminie. Niestety jest wiele gmin, które nie posiadają żadnej organizacji samorządu gospodarczego – 23 gminy na 42 badane oraz nie posiadają żadnej instytucji otoczenia biznesu – 17 gmin na 42 badane.

Badano także czas oczekiwania na decyzje administracyjne związane z inwestycjami, I tak czas oczekiwania na wyrys i wypis z mapy wynosi średnio 6 dni i w ostatnich dwóch latach nie zmienił się. Natomiast czas oczekiwania na warunki zabudowy uległ, co napawa optymizmem, pewnemu skróceniu z 73 dni do ok. 68 dni.

W zakresie problematyki wspierania przedsiębiorczości zapytano gminy czy prowadzą zajęcia z przedsiębiorczości w podległych sobie szkołach. Zauważyć należy, że liczba gmin prowadząca takie zajęcia wzrosła z 51,3% do 59,5% badanych gmin. Ważnym elementem aktywności gmin w tym zakresie jest także obecność w Radzie Gminy komisji zajmującej się problematyką przedsiębiorczości. Wśród badanych gmin w ostatnich latach liczba gmin, które posiadają taką komisję wzrosła z 9 do 15.

W obszarze komunikacji elektronicznej sprawdzono czy gminy posiadają zakładki dla biznesu na swoich stronach internetowych oraz czy istnieje dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i do aktywnej skrzynki podawczej. Sytuacja w każdym z tych obszarów uległa poprawie. I tak w stosunku do 2012 roku o 6 wzrosła liczba gmin posiadających zakładki dla biznesu na stronach internetowych, o 6 wzrosła liczba gmin posiadających dostęp do planów i wreszcie o 4 wzrosła liczba gmin posiadających aktywną mailową skrzynkę podawczą.

 

Reasumując można pokusić się o stwierdzenie, że gminy województwa pomorskiego były w 2013 roku bardziej przyjazne przedsiębiorcom i przedsiębiorczości niż w roku poprzednim.

 

Pełny raport z II edycji konkursu dostępny jest poniżej:

 

   Raport z II edycji konkursu GPP

 

Autorzy Raportu:

Dariusz Wieczorek                                         Michał Górski

tel. 501 794 318                                             tel. 502 748 661

biuro@irp.net.pl                                             m.gorski@rigp.pl


II Edycja konkursu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

 

We wtorek 8 kwietnia o godz. 15.30 w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca II edycję konkursu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”. Organizatorem konferencji była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Projektów. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Patronat medialny nad konferencją objęły Radio Gdańsk i Dziennik Bałtycki. Głównym sponsorem konkursu była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Rolę sponsora objęło również Stowarzyszenie Rozwój i Praworządność.

Konferencję otworzyło wystąpienie Prezesa Fundacji Instytut Rozwoju Projektów, Dariusza Wieczorka. Następnie wszystkich przybyłych gości przywitała w imieniu organizatorów Teresa Kamińska – Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Splendoru wydarzeniu dodały również wystąpienia Premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego – Przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Marszałka Ryszarda Świlskiego – Członka Zarządu Województwa Pomorskiego.

Następnie wszyscy przybyli na konferencję mogli usłyszeć wystąpienie Pani Ewy Fryczke o działalności Stowarzyszenia Rozwój i Przedsiębiorczość. Z kolei Pan Michał Górski - przedstawił prezentację przedstawiającą wyniki ankiet przeprowadzonych w ramach projektu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”.

Raport z projektu "Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom"

Konferencję zakończyło uroczyste wręczenie nagród przedstawicielom zwycięskich gmin.

 

Laureaci II edycji konkursu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”

 

Kategoria: Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom:

- miasta na prawach powiatu                                      

   Nominowani: Miasto Słupsk, Sopot, Gdańsk

                                  Zwycięzca: Gmina Miasta Gdańsk

-miasta i gminy miejsko-wiejskie             

   Nominowani: Gmina Miasta Wejherowa, Miasto Tczew, Miasto Ustka

                                  Zwycięzca: Gmina Miasta Wejherowa

-gminy wiejskie                                

   Nominowani: Gmina Słupsk, Gmina Sztutowo, Gmina Gniewino

                                  Zwycięzca: Gmina Sztutowo

                                 Wyróżnienie: Gmina Gniewino

 

Kategoria: Gmina najbardziej aktywna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

-miasta na prawach powiatu                                       

   Nominowani: Miasto Słupsk, Miasto Sopot, Miasto Gdańsk

                                  Zwycięzca: Gmina Miasta Gdańsk

-miasta i gminy miejsko-wiejskie             

   Nominowani: Gmina Miasta Ustka, Gmina Miejska Tczew, Gmina Sztum

                                  Zwycięzca: Gmina Miejska Tczew

-gminy wiejskie                                

   Nominowani: Gmina Słupsk, Gmina Sztutowo, Gmina Gniewino

                                  Zwycięzca: Gmina Słupsk

 

Kategoria: Najlepsza inicjatywa gminna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

I miejsce - Gmina Miasta Sopotu za budowę dworca kolejowego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

II miejsce - Gmina Miasta Słupska za projekt „Inwestuj w Słupsku” oraz Centrum Obsługi Inwestora

III miejsce - Gmina Miejska Kościerzyna za realizację projektu „Decydujmy razem

 


I Edycja konkursu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

Finał I edycji projektu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom odbył się 12 grudnia 2012r. Przygotowaniem projektu oraz oceną  wyników zajmowała się  Rada Ekspertów, która została powołana przez Organizatora (RIGP) oraz Partnera projektu (IRP). W skład Rady weszło 11 osób wywodzących się  ze środowiska naukowego, zajmujących się  szeroko rozumianą  problematyką  zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego oraz instrumentów publicznego wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Zadaniem Rady ekspertów było opracowanie zaleceń dotyczących konstrukcji modelu oceny gmin oraz identyfikacja kategorii konkursowych, w ramach których wręczane były gminom nagrody i wyróżnienia.

Podstawą oceny był kwestionariusz zawierający blisko trzydzieści pytań, który został wysłany do ponad 120 gmin. Ankiety wypełniło ok. 40 z nich. Na ich podstawie sporządzony został raport badawczy zawierający analizy poszczególnych gmin. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach:

Kategoria: Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom:

- miasta na prawach powiatu - Gmina Miasta Gdańsk

- miasta i gminy miejsko-wiejskie - Gmina Miasto Malbork

- gminy wiejskie - Gmina Słupsk

Kategoria: Gmina najbardziej aktywna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

- miasta na prawach powiatu - Gmina Miasta Gdyni

- miasta i gminy miejsko-wiejskie - Gmina Miejska Starogard Gdański

- gminy wiejskie - Gmina Rzeczenica

Kategoria: Najlepsza inicjatywa gminna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

I miejsce - Gmina Sztum za „Kawiarenki biznesu”

II miejsce - Gmina Miejska Kościerzyna za „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”

III miejsce - Gmina Kartuzy za „Portal internetowy www.inwestujnakaszubach.com

Poniżej zamieszamy raport sporządzony na podstawie danych uzyskanych od gmin w ramach przeprowadzonych badań.

 Raport


 

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: