•  

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości


Informujemy, że z dniem 13 marca 2015r. Izba zawiesiła prowadzenia działalności ze środków Funduszu.

 

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 7 w dniu 28 stycznia 2009 r. na mocy trójstronnego porozumienia między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pracowników Instytucji Rynku Pracy z siedzibą w Gdańsku ul. Dyrekcja 7 przejęła prowadzenie Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.Fundusz powstał, w latach 90-tych, w ramach projektu TOR#10 prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a środki pochodzą z Banku Światowego. Fundusz może wspierać swoimi środkami na korzystnych warunkach osoby przedsiębiorcze w szczególności zakładające swoją działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.Zgodnie z § 10 Regulaminu Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości o pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:1.      rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,

2.      należą do jednej z wymienionych niżej kategorii:

a)      bezrobotni,

b)      zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy,c)      otrzymali w okresie dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,

d)      uzyskali poprzednio pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,

e)      osoba bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna, legitymująca się dyplomem wyższej uczelni, która nie ukończyła 27 roku życia,

f)       podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 50 osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez powiatowe urzędy pracy,

3.      ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,

4.      przedstawią wniosek o pożyczkę wg obowiązującego w Funduszu standardowego wzoru.Podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu przez Fundusz pożyczki stanowi wniosek o udzielenie pożyczki i plan finansowy planowanego przedsięwzięcia.Wysokość pożyczki może wynosić maksymalnie 120 tys. zł. Okres spłaty może wynosić do 60 miesięcy, w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Odsetki płatne są bez karencji, miesięcznie. Oprocentowanie (odnoszone jest do poziomu oprocentowania redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP). Minimalny wkład własny wynosi 20%.Zabezpieczenie ustalane w drodze negocjacji stanowić mogą łącznie dwa instrumenty prawne przewidziane w kodeksie cywilnym. Jednym z nich jest obowiązkowo weksel in blanco. Zabezpieczeniu podlega kwota o wartości minimum 100 % kapitału.Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości od 1% do 4% kwoty przyznanego kapitału pożyczki, płatną jednorazowo w momencie jej udzielenia. Opłata może być potrącona z kwoty wypłaconej pożyczki.Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, jako jednostka prowadząca Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek w trybie ciągłym, do wyczerpania posiadanych środków.  Środki funduszu ulegają stałemu powolnemu odnawianiu ze spłat już udzielonych pożyczek.W sprawie uzyskanie niezbędnych informacji na temat Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości prosimy o kontaktowanie się ze Specjalistą Pożyczkowym Funduszu - Panią Anną Kubiak: e-mail: kubiakanna@wp.pl  tel. 664-465-991

Wniosek o pożyczkę

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: