Nabór na Mediatorów

Nabór na Mediatorów

Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku ogła­sza nabór Mediatorów na listę Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku, spe­cja­li­zu­ją­cych się w spra­wach gospo­dar­czych.

Wniosek o wpis na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku (wzór udostępniony na stronie www.pcaim.org.pl, w zakładce dokumenty do pobrania) zawiera:

1.     imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji;

2.     informacje o wykonywanym zawodzie lub innej działalności publicznej, w tym gospodarczej lub społecznej;

3.     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

4.     oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.     oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

6.     informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu udokumentowane zaświadczeniami i certyfikatami, w tym o ukończeniu kursów i szkoleń dla mediatorów;

7.     informacje o autorstwie publikacji jeżeli mają one związek z pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów, stosowaniem prawa lub działalnością gospodarczą; 

8.     zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z działalnością Centrum;

9.     zgodę na wpis na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji; 

10.  oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu  Mediacji oraz Zasad Etycznych (www.pcaim.org.pl, zakładka dokumenty do pobrania).

Kandydat zobo­wią­za­ny jest zło­żyć nastę­pu­ją­ce doku­men­ty: 

 1. Wniosek o wpis na Listę Mediatorów w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku na udo­stęp­nio­nym wzo­rze.
 2. Oryginały lub potwier­dzo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez Mediatora kopie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie wymo­gów doty­czą­cych posia­da­nej wie­dzy, umie­jęt­no­ści, szko­leń, cer­ty­fi­ka­tów, doświad­cze­nia zawo­do­we­go. Kandydat na Mediatora może tak­że zło­żyć pisem­ną reko­men­da­cję insty­tu­cji lub orga­ni­za­cji, z któ­rą kan­dy­dat na Mediatora współ­pra­co­wał lub współ­pra­cu­je, wska­zu­jąc czas i zakres współ­pra­cy, w zakre­sie media­cji.

 

Termin, spo­sób i miej­sce skła­da­nia wnio­sku: 

 1. Dokumenty apli­ka­cyj­ne nale­ży prze­słać listem pole­co­nym na adres Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza — Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku lub dostar­czyć oso­bi­ście do sie­dzi­by PCAiM w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 82 (III pię­tro, pok. 302, w godz. 9–17, od ponie­dział­ku — piąt­ku), 80–244 Gdańsk. W przy­pad­ku wysył­ki pocz­tą liczy się data stem­pla pocz­to­we­go.
 2. Nabór kan­dy­da­tów na Mediatorów pro­wa­dzo­ny jest w try­bie cią­głym – wnio­sek wraz z wyma­ga­ny­mi doku­men­ta­mi moż­na skła­dać od dnia publi­ka­cji ogło­sze­nia do dnia ogło­sze­nia zakoń­cze­nia nabo­ru, lecz doku­men­ty zło­żo­ne w ter­mi­nie 14 dni od daty publi­ka­cji niniej­sze­go ogło­sze­nia tj. do dnia 07.12.2018 r. włącz­nie zosta­ną roz­pa­trzo­ne w na naj­bliż­szym przy­pa­da­ją­cym po tym ter­mi­nie posie­dze­niu Zarządu Izby oraz Rady Centrum. Aplikacje zło­żo­ne po tym ter­mi­nie będą ocze­ki­wa­ły na kolej­ne posie­dze­nia Zarządu i Rady.

Tryb wybo­ru

 1. Kandydat na Mediatora, któ­ry zosta­nie pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ny przez Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Radę Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zosta­nie wpi­sa­ny na listę media­to­rów Centrum.  Lista ta zosta­nie zgło­szo­na do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 2. Do zaopi­nio­wa­nia przez Zarząd i Radę zosta­ną przed­sta­wie­ni jedy­nie kan­dy­da­ci posia­da­ją­cy umie­jęt­no­ści i wie­dzę w zakre­sie prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go, roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów i nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich zwe­ry­fi­ko­wa­ną na pod­sta­wie załą­czo­nych doku­men­tów oraz dają­cy rękoj­mię nale­ży­te­go wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków Mediatora w Centrum.

Ochrona danych oso­bo­wych

Na pod­sta­wie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 roku w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE infor­mu­je­my, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku z sie­dzi­bą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 82, któ­ra prze­twa­rza Pani/Pana dane zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia w o ochro­nie danych w celu wpi­sa­nia Pani/Pana na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku.

 1. Administrator Danych oso­bo­wych powo­łał Inspektowa Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) moż­li­wy jest pod adre­sem m.filipowski@filcon-inf.pl
 2. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w spo­sób manu­al­ny, przez upo­waż­nio­ne do tego oso­by oraz w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny z uży­ciem prze­zna­czo­nych do tego sys­te­mów infor­ma­tycz­nych.
 3. Przetwarzanie danych oso­bo­wych za pomo­cą sys­te­mów infor­ma­tycz­nych nie będzie wyko­rzy­sty­wa­ne w celu auto­ma­tycz­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji w spra­wach indy­wi­du­al­nych.
 4. Zautomatyzowane prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nie będzie pole­ga­ło na      pro­fi­lo­wa­niu, tj. dzia­ła­niu pole­ga­ją­cym na wyko­rzy­sta­niu danych oso­bo­wych do oce­ny nie­któ­rych czyn­ni­ków oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści do ana­li­zy lub pro­gno­zy aspek­tów doty­czą­cych efek­tów pra­cy, oso­bi­stych pre­fe­ren­cji, zain­te­re­so­wań, wia­ry­god­no­ści, zacho­wa­nia.
 5.       W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Pani/Pana do innych celów,    uzy­ska­nych poprzez wyra­że­nie zgo­dy, może Pani/Pan wyco­fać ją w dowol­nym momen­cie. W tym celu nale­ży zwró­cić się pisem­nie do Administratora Danych.
 6. Pani/Pana dane oso­bo­we będą prze­ka­zy­wa­ne upraw­nio­nym insty­tu­cjom w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa. W uspra­wie­dli­wio­nych przy­pad­kach dane te mogą być udo­stęp­nio­ne, na pod­sta­wie umów gwa­ran­tu­ją­cych bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych, insty­tu­cjom świad­czą­cym usłu­gi ser­wi­so­we, infor­ma­tycz­ne, gwa­ran­cyj­ne oraz wspar­cia merytorycznego/organizacyjnego.
 7. Dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje    Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 8. Ma Pani/Pan pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia.
 9. Ma Pani/Pan pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec dal­sze­go prze­twa­rza­nia, a w przy­pad­ku wyra­że­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych do jej wyco­fa­nia w dowol­nej chwi­li. Skorzystanie z pra­wa cof­nię­cia zgo­dy nie ma wpły­wu na prze­twa­rza­nie, któ­re mia­ło miej­sce do momen­tu wyco­fa­nia zgo­dy.
 10. Ma Pani/Pan pra­wo do otrzy­ma­nia dostar­czo­nych danych oso­bo­wych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym, nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go for­ma­cie.
 11. Ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go zaj­mu­ją­ce­go się ochro­ną danych oso­bo­wych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych oso­bo­wych, jest warun­kiem wpi­sa­nia na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku. Jest Pani/Pan zobo­wią­za­na do ich poda­nia, a kon­se­kwen­cją nie­poda­nia danych oso­bo­wych, będzie brak moż­li­wo­ści wpi­sa­nia na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku.

 

W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kon­takt e-mail: sekretariat@pcaim.org.pl