•  

Na pomoc pracy

Na pomoc pracy


Witamy na stronie projektu

Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”

[projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego] 

Przejdź do działu AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizuje Projekt własny w ramach VIII Priorytetu Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pomorskim.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku – Partner Wiodący

Stowarzyszenie ”Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Czas trwania projektu: od 01 listopada 2012 do 31 sierpnia 2015.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 360 osób, które są w trakcie wypowiedzenia stosunku pracy lub którzy już zostali zwolnionych w wyniku procesów zmian adaptacyjnych/modernizacyjnych/restrukturyzacyjnych w pomorskich firmach) i dostosowanie ich potencjału zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego:

 • pracowników w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

WARUNEK: nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty utraty zatrudnienia do momentu podpisania deklaracji Uczestnictwa w projekcie, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.

W ramach Projektu realizowane są następujące działania zapewniające kompleksowe wsparcie dla pracowników zwalnianych z zakładów pracy:

 • poradnictwo zawodowe,

 • wsparcie psychologiczne,

 • pośrednictwo pracy,

 • kursy i szkoleni podnoszące / uzupełniające / zmieniające kwalifikacje zawodowe,

 • wsparcie finansowe (dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz półroczne wsparcie pomostowe) połączone z odbyciem szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Działania projektowe będą realizowane poprzez Stacjonarne Centrum Wsparcia, które dodatkowo wspierać będą 2 Mobilne Centra, aby ułatwić dostęp do oferowanej pomocy w miejscowościach, z których będą wywodziły się najliczniejsze grupy odbiorców.

Kontakt:

Stacjonarne Centrum Wsparcia

ul. Wały Piastowskie 1 (tzw. "Zieleniak"), lok. 812 (piętro VIII)

80-855 Gdańsk

tel. 58 307 45 38

e- mail: napomocpracy@rigp.pl

Dokumentacja projektowa (w tym dokumenty rekrutacyjne) dostępna jest na stronie www.defs.pomorskie.eu


 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 

Dnia 17 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się Konferencja podsumowująca projekt Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim. Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizowany jest w konsorcjum wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP w roli Lidera oraz ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość Oddział w Gdańsku (Partner projektu).

 

W ramach otwarcia Konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Pan Marszałek Wiesław Byczkowski omówił efekty wykorzystania Funduszy Europejskich w poprzednim okresie programowania oraz nakreślił cele, zadania i wyzwania dla Województwa Pomorskiego związane z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

 

Ze strony Izby we wstępie do prezentacji projektu „Na pomoc pracy” głos zabrał Pan Sławomir Halbryt Prezes Zarządu RIGP, który przedstawił zagadnienia misji organizacji pracodawców we wzmacnianiu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców w regionie. Przypomniał także rolę i udział Pani Grażyny Zielińskiej – pierwszej Dyrektor Generalnej Izby w zainicjowaniu realizacji projektu, a także jej zaangażowanie w działania na rzecz wykorzystania środków UE, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Moderatorem konferencji był Pan Wojciech Szafran – Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP.

 

Program Konferencji obejmował:

 • prezentację Pani Katarzyny Rewers-Dawid Koordynatora RIGP dotyczącą przebiegu projektu  i dotychczas osiągniętych rezultatów,
 • panel dyskusyjny z udziałem uczestników projektów (osób, które otrzymały jednorazową dotacje inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej a także uczestników, którzy skorzystali ze ścieżki szkoleniowej i uczestniczyli w szkoleniach doskonalących/ zmieniających kwalifikacje zawodowe, podczas którego uczestnicy Konferencji mogli poznać indywidualne historie, motywacje do udziału w projekcie a także wrażenia i doświadczenia związane z podejmowaniem nowej roli na rynku pracy po utracie zatrudnienia w firmach przechodzących procesy restrukturyzacyjne lub adaptacyjne,
 • prezentację Pana Marcina Nowickiego z IBnGR poświęconą zagadnieniom elastyczności i mobilności na rynku pracy,
 • prezentację projektu Fundacji Gospodarczej dotyczącej przedsiębiorczości wśród osób 50+,
 • przedstawienie informacji DEFS na temat kierunków i instrumentów wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w województwie pomorskim realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Podczas podsumowania spotkania Pan Dyrektor Szafran przedstawił najważniejsze liczby dotyczące realizacji obu edycji projektu na przestrzeni lat 2010 - 2015.

 

W Konferencji udział brali m.in. posłowie województwa pomorskiego, przedstawiciele instytucji rynku pracy, w tym Dyrektor WUP w Gdańsku Pan Tadeusz Adamejtis, dyrektorzy i przedstawiciele powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej P. Krystyna Dominiczak, przedstawiciele MOPR, organizacji/instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS, liczne grono uczestników projektu „Na pomoc pracy” media lokalne i krajowe oraz personel konsorcjum projektu.

 

   Prezentacja podsumowująca projekt "Na pomoc pracy"

 


W związku z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie Rekrutacji do projektu „Na pomoc pracy”, zapraszamy do udziału w projekcie również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, których umowa wygasła bądź została wypowiedziana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Dodatkowo przypominamy, że zamknęliśmy rekrutację uczestników ubiegajacych się o otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej, natomiast zapraszamy  do udziału w projekcie osoby zainteresowane odbyciem dowolnie wybranego szkolenia zawodowego. 

 


Rozszerzenie grupy docelowej uczestników projektu.

Informujemy, iż z dniem 31.07.2014 uległ zmianie „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz załączniki nr 1 (Formularz zgłoszenia), nr 2, nr 3.

Zmiana ww. Regulaminu rozszerza grupę docelową  uczestników o osoby, które:

-  są w okresie wypowiedzenia pracy w ramach umowy cywilnoprawnej  z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz

- o osoby, które nie otrzymały przedłużenia cywilnoprawnej umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie  pracodawcy.

Aktualnie obowiązujące dokumenty projektu są dostępne  pod adresem: www.defs.pomorskie.eu

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu realizacji projektu, który realizowany będzie w okresie: 01.11.2012 - 31.08.2015.

 


Poniżej przedstawiamy Państwu broszurę informacyjną projektu: Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim” 

W materiale przedstawiamy cele projektu oraz efekty pracy naszych Uczestników.

W celu uruchomienia aplikacji proszę kliknąć na poniższe zdjęcie

 

14.04.2014

25.03.2014

Nowa ścieżka wsparcia dla pracowników sektora ochrony zdrowia w projekcie

„Na pomoc pracy”

Realizacja projektu „Na pomoc pracy-niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”, którego Partnerem wiodącym jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, została przedłużona do 31.08.2014 roku na podstawie  Uchwały  Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2014.   Z uwagi na planowane procesy restrukturyzacyjne w służbie zdrowia w województwie pomorskim w 2014 samorząd województwa uznał, iż celowe jest rozszerzenie realizacji projektu dla pracowników tracących zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie ww. pracodawców.

W związku z wprowadzonymi zmianami od 3. marca br.  w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie działa Mobilne Centrum Wsparcia (MCW) projektu „Na pomoc pracy”, które otwarte jest dla pracowników objętych zwolnieniami i zainteresowanych udziałem w projekcie we wtorki i czwartki w godzinach 10:30-14:30 w pokoju 212. Od 14 marca obowiązują zmodyfikowane Regulaminy: rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, które umożliwiają ponowne ubieganie się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zakwalifikowani do projektu uczestnicy mogą skorzystać z:

-  indywidualnego doradztwa zawodowego, dzięki któremu łatwiej będzie można zaplanować dalsze działania na rynku pracy, stworzone zostaną profesjonalne dokumenty aplikacyjne a świadomość swoich mocnych stron uczyni rozmowę kwalifikacyjną skuteczniejszą. Produktem finalnym dla uczestników poradnictwa zawodowego będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania, zawierającego rekomendacje doradcy zawodowego i wskazania dla Uczestnika dalszych form wsparcia w projekcie np. odbycie wybranego wg. indywidualnych potrzeb  szkolenia zawodowego, które dostosowane jest  do obecnych realiów rynku pracy oraz preferencji danego uczestnika.

- beneficjenci projektu będą mogli wziąć udział w warsztatach grupowych, podczas których zdobędą wiedzą na temat efektywnej autoprezentacji, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych czy też skutecznej komunikacji.

- pośrednictwa pracy.

Z kolei dla osób zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w projekcie „Na pomoc pracy” daje możliwość:

-  odbycia szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, stanowiące kompendium wiedzy przyszłego przedsiębiorcy oraz indywidualne konsultacje  doradcze z doświadczonymi trenerami biznesu.

- Dotację w wysokości do 40 tys. zł oraz wsparcie pomostowe (1000 zł przez pierwsze 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) otrzymać mogą osoby, które przedłożą najlepsze biznesplany.

Udział w projekcie „Na pomoc pracy” oraz udzielane wsparcie jest bezpłatne.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji i do zapoznania się ze zmienionym Regulaminami  dostępnymi na  stronie internetowej projektu www.defs-woj. pomorskie.eu

 


 

Informacja o przebiegu realizacji projektu „Na pomoc pracy”

Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu, tj. listopada 2012 roku, zostało przyjętych 112 uczestników, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu „Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”. Wśród przyjętych osób 20 zdecydowało się uczestniczyć w ścieżce szkoleniowej, pozostałe 92 osoby stara się o przyznanie dotacji. Wszyscy uczestnicy zostali objęci Indywidualnym Planem Działania w ramach 8 godzinnych konsultacji z naszymi doradcami zawodowymi.

32 osoby zakończyły już udział w cyklu szkoleń „ABC przedsiębiorczości” i zmagają się obecnie z tworzeniem biznesplanów. Z kolei 15 osób rozpoczęło uczestnictwo w kolejnym, trzecim  cyklu szkoleń z przedsiębiorczości.

W szkoleniach zawodowych wzięło udział łącznie 14 osób. Spośród wybieranych szkoleń dominującą okazała się tematyka związana z rachunkowością i finansami, niemniej jednak powodzeniem cieszył się również kurs na prawo jazdy C+E, tworzenie wizualizacji architektonicznej czy audytor wewnętrzny.

W ramach poradnictwa zawodowego grupowego odbyły się trzy cykle warsztatowe. W pierwszym cyklu warsztatów, o tematyce związanej z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych, wzięło udział 13 uczestników. Największym dotychczas powodzeniem cieszyły się warsztaty dotyczące autoprezentacji i wywierania wpływu na innych oraz umiejętności komunikowania się i negocjowania, w których wzięło udział po 30 osób na każdy cykl tematyczny.

Projekt „Na pomoc pracy” był prezentowany na Targach Pracy i Edukacji m.in. w Pucku, Wejherowie, Kościerzynie oraz na Metropolitalnych Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku.  Informacje dotyczące projektu pojawiają się również w prasie regionalnej oraz w ramach kampanii radiowej. 

Chętnym przypominamy, iż projekt jest skierowany do 360 osób. REKRUTACJA TRWA! ZAPRASZAMY!
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako Partner wiodący w Projekcie realizowanym przez samorząd województwa pt. Na pomoc pracy-niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim w dniu 15 września uczestniczyła w zwieńczeniu cyklu tygodniowych imprez realizowanych w ramach DNI OTWARTYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH. Festyn z tej okazji odbywał się na Targu Węglowym w Gdańsku, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli poznać najważniejsze projekty, porozmawiać o osiągniętych efektach i rezultatach tych przedsięwzięć dla regionu oraz spotkać się z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w ich realizację.

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące doradztwa biznesowego na rzecz uczestników projektu, którzy w ramach otrzymanego w projekcie wsparcia finansowego rozpoczęli działalność gospodarcząogłoszone w dniu 15.07.2013 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe


 

Ogłoszenie rekrutacyjne

zamieszczone w dniu 23.04.2013

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w związku realizacją projektu pt. „Na pomoc pracy-niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim” w ramach PO KL, VIII Priorytet Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pomorskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osób na  stanowisko pracy:

Pracownik ds. przedsiębiorczości i wsparcia finansowego

Do pobrania:

Ogłoszenie rekrutacyjne


 

Informacja

W ramach Projektu „Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów  restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim” rozpoczyna pracę Komisja Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

Najbliższe Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w środę 17.04.2013 o godz. 10.00 w siedzibie Stacjonarnego Centrum Wsparcia w Gdańsku.


 

Ogłoszenie rekrutacyjne

zamieszczone w dniu 02.04.2013

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w związku realizacją projektu pt. „Na pomoc pracy-niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim” w ramach PO KL, VIII Priorytet Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pomorskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osób na  stanowisko pracy:

 • Pracownik biurowy ds. obsługi infolinii dla Uczestników projektu oraz aktualizowania zapisów na stronie internetowej

Do pobrania:

Ogłoszenie rekrutacyjne

Ogłoszenie rekrutacyjne


 

Zapytanie ofertowe

dotyczące realizacji usługi analizy i oceny merytorycznej wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o wsparcie pomostowe na rzecz Uczestników projektu

ogłoszone w dniu 04.03.2013 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


 

Zapytanie ofertowe

dotyczące realizacji usługi polegającej na przygotowaniu, sprawdzeniu i kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do udzielania, zabezpieczenia i rozliczania wsparcia finansowego

ogłoszone w dniu 04.03.2013 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


 

Zapytanie ofertowe

dotyczące realizacji usługi analizy i oceny merytorycznej wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o wsparcie pomostowe na rzecz Uczestników projektu

ogłoszone w dniu 12.02.2013 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


 

Zapytanie Ofertowe

dotyczące realizacji usługi grupowego poradnictwa zawodowego (warsztatów) na rzecz Uczestników projektu ogłoszone w dniu 10.01.2013 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


 

Zapytanie Ofertowe

dotyczące realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego (konsultacji psychologicznych) na rzecz Uczestników projektu ogłoszone w dniu 07.01.2013 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


 

Zapytanie Ofertowe

dotyczące realizacji usługi grupowego poradnictwa zawodowego (warsztatów) na rzecz Uczestników projektu ogłoszone w dniu 18.12.2012 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


 

Zapytanie ofertowe na realizację IPD

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego w postaci opracowania Indywidualnych Planów Działania na rzecz uczestników projektu "Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim".

Załączniki do pobrania:

zapytanie_ofertowe_IPD_14-11-2012.pdf

oferta_do_zapytania_IPD_14-11-2012.odt


 

Zapytanie ofertowe

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ogłasza zapytanie ofertowe w ramach projektu "Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim" dotyczące wynajmu pomieszczeń biurowych

ogłoszone w dniu 29.10.2012.

Zapytanie_ofertowe_Na_pomoc_pracy.pdf


 

Ogłoszenie Rekrutacyjne

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach PO KL, VIII. Priorytetu Regionalne Kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pomorskim pt.

"Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, poszukuje osób na następujące stanowiska pracy:

 1. Admninistrator Stacjonarnego Centrum Wsparcia
 2. Pracownik ds. rekrutacji
 3. Informatyk

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo w pliku umieszczonym poniżej.

Szczegóły oferty 

 
Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: