•  

Na fali zmian - kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu

Na fali zmian - kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu


 

 

Na fali zmian - kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu: Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcieRegulamin

Oświadczenie uczestnika projektu nr 1: Oświadczenie nr 1

Oświadczenie uczestnika projektu nr 2: Oświadczenie nr 2

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie: Deklaracja uczestnictwa

Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego: Karta oceny formalnej

Kontakt:

Dorota Lewandowska - Specjalista ds. projektów

e-mail: d.lewandowska@rigp.pl

Tel.: 665 770 331

Mamy przyjemność poinformować, iż dnia 29.09.2016 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jaki Partner Wiodący podpisała umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt. „Na fali zmian - kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Czas trwania projektu: 1.10.2016 – 30.09.2018

Kwota dofinansowania: 1 843 566,00 zł

Do partnerstwa przystąpili:

 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (Partner Wiodący)
 • Pomorską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych (Partner nr 1)
 • Hair Design s.c.  (Partner nr 2)
 • Amber Finance Sp. z o.o. (Partner nr 3)

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 osób (78 kobiet, 62 mężczyzn) w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia/samo zatrudnienia.

Planowane efekty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • co najmniej 135 uczestników, którzy podnieśli kompetencje w trakcie szkoleń i warsztatów po opuszczeniu Programu;
 • co najmniej 130 uczestników, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu Programu;
 •  podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 63 uczestników w czasie do 4 tygodni po opuszczeniu Programu
 •  wzrost samooceny wartości i atrakcyjności na rynku pracy, wzrost wiedzy

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat, są osobami pozostającymi bez pracy, mieszkają na terenie województwa pomorskiego i należą do co najmniej jednej kategorii:

 • Kobiety
 • Osoby pow. 50 roku życia
 • Osoby trwale bezrobotne
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (edukacja zakończona na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej/ technikum/ szkoły zawodowej)

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

Działanie nr 1: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem dla każdego uczestnika indywidualnego Planu Działania (IPD)

Działanie nr 2: Warsztaty Poszukiwania Pracy

Działanie nr 3: Trening umiejętności miękkich, w skład którego wchodzą następujące szkolenia:

 • Szkolenie komputerowe
 • Szkolenie ABC przedsiębiorczości
 • Szkolenie Rozwijam się

Działanie nr 4: Poradnictwo psychologiczne – indywidualne wsparcia psychologa

Działanie nr 5: Pośrednictwo pracy

Działanie nr 6: Kursy zawodowe do wyboru spośród:

 • Kurs Informatyka: CODE 2.0 (brak miejsc)
 • Kurs testera oprogramowania: Tester IT (brak miejsc)
 • Kurs fryzjerski I stopnia
 • Kurs podstaw rachunkowości (poziom I)
 • Dedykowane kursy zawodowe

Działanie nr 7: Płatne staże zawodowe

W trakcie realizacji projektu uczestnikom w trakcie kursów „Szkolenie komputerowe”, „ABC przedsiębiorczości”, „Rozwijam się” oraz warsztatów poszukiwania pracy zapewniamy:

 • Materiały dydaktyczne
 • Wyżywienie
 • Zwrot kosztów dojazdu

W trakcie realizacji szkoleń zawodowych zapewniamy:

 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną dla 10% uczestników

W trakcie realizacji staży zapewniamy:

 • Badania lekarskie
 • Stypendium stażowe w wysokości 1062 zł netto/ miesięcznie

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy:

 • Asystenta osoby niepełnosprawnej


Wartość Projektu: 1 843 566,00 Wkład Funduszy Europejskich: 95%

Aby zgłosić swój udział do projektu uczestnik powinien złożyć poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Komplet dokumentów, podpisywanych po formalnej akceptacji złożonego formularza zgłoszeniowego, znajduje się poniżej do wglądu. 

Formularz zgłoszeniowy do projektu: Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Regulamin

Oświadczenie uczestnika projektu nr 1: Oświadczenie nr 1

Oświadczenie uczestnika projektu nr 2: Oświadczenie nr 2

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie: Deklaracja uczestnictwa

Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego: Karta oceny formalnej

 

Sposób dostarczenia dokumentów:

Pocztowo na adres: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

Osobiście:

w Biurze Rekrutacji pod adresem: Amber Finance Sp. z o.o. ul. 3 maja 67/69,  Sopot 81-850,

w Biurze Projektu pod adresem: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Olivia Business Centre, budynek Olivia Six al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

 

Kontakt:

Dorota Lewandowska - Specjalista ds. projektów

e-mail: d.lewandowska@rigp.pl

Tel.: 665 770 331

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIA OFERTOWE 

Zapytanie ofertowe na zakup szkolenia/kursu zawodowego ABC księgowości w ramach projektu "Na fali zmian - kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu"

Data publikacji: 04.12.2017

FORMULARZ OFERTY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIA OFERTOWE 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące dot. zakupu kursu/szkolenia Projektowanie i aranżacja wnętrz w ramach projektu „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 08.11.2017 

FORMULRZ OFERTY

2. Zapytanie ofertowe dot. zakupu kursu/szkolenia Florystyka w ramach projektu „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 08.11.2017

FORMULRZ OFERTY

3. Zapytanie ofertowe dot. zakupu kursu/szkolenia w zakresie Pracownika biurowego z certyfikatem ECDL w ramach projektu „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 08.11.2017

FORMULARZ OFERTY

4. Zapytanie ofertowe dot. zakupu kursu/szkolenia Specjalisty ds. E-marketingu w ramach projektu„Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 08.11.2017

FORMULARZ OFERTY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe dotyczące dot. zakupu kursu/szkolenia Projektowanie i aranżacja wnętrz w ramach projektu „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 25.10.2017 

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający unieważnia postępowanie z 25.10.2017 r.  dot. ZAKUPU SZKOLENIA/KURSU ZAWODOWEGO

PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ w ramach projektu „ Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”,  z uwagi na wady, które uniemożliwiają należyte przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy.

Data publikacji: 07.11.2017

2. Zapytanie ofertowe dot. zakupu kursu/szkolenia Florystyka w ramach projektu „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 25.10.2017

FORMULRZ OFERTY

Zamawiający unieważnia postępowanie z 25.10.2017 r. dot. ZAKUPU SZKOLENIA/KURSU ZAWODOWEGO

FLORYSTYKA w ramach projektu „ Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”,  z uwagi na wady, które uniemożliwiają należyte przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy.

Data publikacji: 07.11.2017

3. Zapytanie ofertowe dot. zakupu kursu/szkolenia w zakresie Pracownika biurowego z certyfikatem ECDL w ramach projektu „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu

Data publikacji: 25.10.2017

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający unieważnia postępowanie z 25.10.2017 r. dot. ZAKUPU SZKOLENIA/KURSU ZAWODOWEGO

W ZAKRESIE PRACOWNIKA BIUROWEGO Z CERTYFIKATEM ECDL  w ramach projektu „ Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”,  z uwagi na wady, które uniemożliwiają należyte przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy.

Data publikacji: 07.11.2017

4. Zapytanie ofertowe dot. zakupu kursu/szkolenia Specjalisty ds. E-marketingu w ramach projektu„Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 25.10.2017

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający unieważnia postępowanie z 25.10.2017 r.  dot. ZAKUPU SZKOLENIA/KURSU ZAWODOWEGO

SPECJALISTY DS. E-MARKETINGU w ramach projektu „ Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”,  z uwagi na wady, które uniemożliwiają należyte przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy.

Data publikacji: 07.11.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIA OFERTOWE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 

 
Data publikacji: 30.06.2017 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: