Z gospodarczą misją w Tajwanie

Z gospodarczą misją w Tajwanie

Krajowa Izba Gospodarcza wraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w misji gospo­dar­czej na Tajwan w ter­mi­nie 9–12 grud­nia 2018r.

Misja kie­ro­wa­na jest do wszyst­kich przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem wymia­ny han­dlo­wej z Tajwanem.

Program opra­co­wa­ny wspól­nie z lokal­ny­mi part­ne­ra­mi tj. Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) oraz TAITRA obej­mu­je:

-udział w Forum Gospodarczym pt. 16th Taiwan-Poland Joint Business Council Meeting,

-spo­tka­nia B2B z lokal­ny­mi part­ne­ra­mi,

-spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi admi­ni­stra­cji Tajwanu,

-wizy­ty stu­dyj­ne: Hsinchu Science Park, Taiwan Telematics Industry Association, Incubation Centers, Small & Medium Enterprise Administration oraz w Taiwan Computer Association i Institute for Information Industry.

Obecnie, szcze­gól­ne moż­li­wo­ści roz­wo­ju współ­pra­cy Polska – Tajwan prze­wi­du­je­my w zakre­sie: tech­no­lo­gii pro- eko­lo­gicz­nych, inte­li­gent­nych roz­wią­zań dla rol­nic­twa, smart cities, elek­tro­mo­blil­no­ści, ener­gii solar­nej, bio­tech­no­lo­gii, pro­duk­tów lecz­ni­czych, bran­ży spo­żyw­czej i prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie obrób­ki sta­li, czę­ści samo­cho­do­wych a tak­że wie­lu innych w zakre­sie nowych tech­no­lo­gii i prze­my­słu.

W ramach ceny w/w misji orga­ni­za­tor zapew­nia kom­plek­so­wą obsłu­gę orga­ni­za­cyj­no-logi­stycz­ną wyda­rze­nia, trans­port lot­ni­czy i miej­sco­wy, wykup ubez­pie­cze­nia, rezer­wa­cję gru­po­wą w hote­lu, wspar­cie mery­to­rycz­ne eks­per­tów i insty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych, orga­ni­za­cja roz­mów b2bi stu­dy visits.

Cena uczest­nic­twa w misji: ok 6 200zł+VAT+koszt hote­lu do opła­ce­nia na miej­scu.

Zgłoszenie udzia­łu w misji oraz dodat­ko­we zapy­ta­nia pro­si­my kie­ro­wać nie­zwłocz­nie do orga­ni­za­to­rów:

Krajowa Izba Gospodarcza –Biuro Współpracy z Zagranicą:

Monika Sasiak, tel. 22/63097 23, e-mail: msasiak@kig.pl