Konkurs „Razem do zawodu” — czekamy na Wasze zgłoszenia!

Konkurs „Razem do zawodu” — czekamy na Wasze zgłoszenia!

Do dnia 10 grud­nia br. cze­ka­my na zgło­sze­nia od orga­nów pro­wa­dzą­cych, zespo­łów pro­jek­to­wych w kon­kur­sie dla uczniów pomor­skich szkół zawo­do­wych „Razem do zawo­du”.

Konkurs reali­zo­wa­ny jest w 8 bran­żach klu­czo­wych:

  1. ICT i elek­tro­ni­ka, regu­la­min kon­kur­su.
  2. Transport, logi­sty­ka i moto­ry­za­cja i Przemysł mor­ski, regu­la­min kon­kur­su.
  3. Turystyka, sport i rekre­acja i Przemysł spo­żyw­czy, regu­la­min kon­kur­su.
  4. Budownictwo i Meblarstwo, regu­la­min kon­kur­su.
  5. Chemia lek­ka, regu­la­min kon­kur­su.
  6. Środowisko, regu­la­min kon­kur­su.
  7. Energetyka i eko­ener­ge­ty­ka, regu­la­min kon­kur­su.
  8. BPO/SSC, usłu­gi finan­so­we i biz­ne­so­weregu­la­min kon­kur­su.

 

Celem kon­kur­su „Razem do zawo­du” jest zain­spi­ro­wa­nie uczniów do pod­ję­cia pra­cy zespo­ło­wej nad wspól­nym przed­się­wzię­ciem wyko­rzy­stu­ją­cym wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści z powyż­szych branż meto­dą pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go.

Zgłoszenia udzia­łu do kon­kur­su nale­ży doko­nać poprzez wysła­nie odpo­wied­nie­go ska­nu for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go oraz regu­la­mi­nu kon­kur­su, dostęp­nych powy­żej, danej bran­ży klu­czo­wej,  na adres: staze@rigp.pl

 

Zapraszamy!