Kierunek Norwegia, Biznes nad Fiordami — jak zacząć? Seminarium

Kierunek Norwegia, Biznes nad Fiordami — jak zacząć? Seminarium

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ser­decz­nie zapra­sza na orga­ni­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu Pomorski Broker Eksportowy semi­na­rium Biznes nad Fiordami — jak zacząć?

Biorąc w nim udział dowiesz się m.in.

  • Jak pod­bić ser­ca skan­dy­naw­skich klien­tów
  • Jak poru­szać się w prze­pi­sach i zasa­dach odno­śnie dele­go­wa­nia, zatrud­nia­nia czy kosz­tów pra­cow­ni­ka
  • Jak pro­wa­dzić dzia­ła­nia na plat­for­mie zamó­wień publicz­nych nabyw­ców dla Twoich towa­rów i usług

Udział bez­płat­ny! Zapraszamy!

26.02.2019r. Hotel Scandic, Gdańsk

Agenda:

9:30 – 10:00 reje­stra­cja

10:00–10:15 Pomorski Broker Eksportowy – moż­li­wo­ścią wspar­cia eks­por­tu dla pomor­skich MŚP,

Dominika Czechowska – Broker Eksportowy

10:15 – 11:15 Kontrakty i rodza­je dzia­łal­no­ści w Norwegii

11:15–11:30 Przerwa kawo­wa

11:30 – 12:30 Delegowanie, zatrud­nia­nie i koszt pra­cow­ni­ka

12:30 — 13:00 Działania na plat­for­mie zamó­wień publicz­nych

13:00 – 13:30 Pytania

13:30–14:30 Poczęstunek i networ­king

Prowadzący:

Magdalena Polakowska Polish Connection

Barbara Cecylia Liwo Polish Connection

 

Zgłoszenia: https://bit.ly/2G7MEOS