•  

Kierunek Biznes - Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki

Kierunek Biznes - Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki


Mamy przyjemność poinformować, iż projekt realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” oraz partnerem ponadnarodowym Miejskie Centrum Przedsiębiorczości w Gijon pod nazwą: „Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki” został zakończony zgodnie z planowanym terminem realizacji projektu.

Projekt: Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy:
  1. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku
  2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
  3. Centro Municipal de Empresas de Gijon (Miejskie Centrum Przedsiębiorczości w Gijon)

 

CEL GŁÓWNY:

- wzrost zdolności do uruchamiania działalności gospodarczej wśród młodych osób pozostających bez zatrudnienia, będących w ostatnim roku nauki.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zwiększenie skuteczności usług rynku pracy poprzez wdrożenie nowatorskiego programu wsparcia przedsiębiorczości młodych osób pozostających bez zatrudnienia, będących w ostatnim roku nauki, w oparciu o doświadczenia partnera hiszpańskiego,

- wzrost kompetencji zawodowych pracowników instytucji rynku pracy (PUPów) poprzez uczestnictwo w szkoleniach zaznajamiających z nowym programem wsparcia.

 

PRODUKT FINALNY:

innowacyjny i kompleksowy program wsparcia doradczo – szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości dla młodych osób pozostających bez zatrudnienia, będących w ostatnim roku nauki.

Elementy składowe produktu finalnego:

  1. Program i scenariusz Warsztatu Inicjującego Pomysły Biznesowe (8 h, grupy 5-osobowe), oparty o wykorzystanie doświadczeń partnera ponadnarodowego,
  2. Metodologia poradnictwa zawodowego ukierunkowanego na wstępną konfrontację pomysłu biznesowego, badanie kompetencji i dobór miejsca stażu menedżerskiego,
  3. Metodologia stażu menedżerskiego realizowanego w doświadczonych firmach (zrzeszonych w izbach, parkach naukowo – technologicznych). Staż trwa 3 m-ce i oparty jest o zbudowanie relacji tutor/mentor – początkujący przedsiębiorca. Metodologia adaptuje częściowo doświadczenia partnera ponadnarodowego (tzw. Platforma Rozwoju Biznesu),
  4. Program i scenariusz Symulacji Biznesowej – nowe narzędzie szkoleniowe oparte o platformę internetową, służące przećwiczeniu decyzji związanych z prowadzeniem firmy w symulowanych warunkach biznesowych, na bazie doświadczeń hiszpańskich,
  5. Metodologia doboru szkoleń i doradztwa uzupełniających luki kompetencyjne wskazane w trakcie poradnictwa zawodowego i potwierdzone wynikami symulacji biznesowej,
  6. Podręcznik pokazujący proces przygotowania i wdrożenia nowego programu doradczo – szkoleniowego.

 Produkt Finalny

GRUPA DOCELOWA:

UŻYTKOWNICYprzedstawiciele PUPów na Pomorzu, w tym menedżerowie, doradcy zawodowi, trenerzy i inne osoby zaangażowane w aktywizację osób pozostających bez zatrudnienia w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej – 100% PUPów w woj. Pomorskim (17 instytucji)

ODBIORCY – 20 młodych osób (poniżej 26 roku życia) pozostający bez zatrudnienia, będący w ostatnim roku nauki (w wymiarze wieczorowym / zaocznym), zamieszkałe w województwie pomorskim, zainteresowane złożeniem firmy (50% grypy docelowej to kobiety).

Więcej informacji na stronie www.kierunek-biznes.pl

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: