Jak budować relacje, które dają szczęście i pieniądze?

Jak budować relacje, które dają szczęście i pieniądze?

Serdecznie zapra­sza­my na spo­tka­nie Akademii Rozwoju Osobistego „Columbus”.

Prelegentem będzie Wiktor Jodłowski — twór­ca Talkersów, czy­li szko­ły języ­ko­wej z zupeł­nie innej baj­ki. Niegdyś lek­tor, dzi­siaj men­tor i lider zespo­łu języ­ko­wych pasjo­na­tów. Pokazuje ludziom jak dobrze się komu­ni­ko­wać, jak sku­tecz­nie nauczyć się języ­ka i jak budo­wać biz­nes opar­ty na rela­cjach. Z cie­ka­wo­stek: język kolo­rów jest mu obcy, bo jest dal­to­ni­stą; potra­fi godzi­na­mi grać na Xboxie i, co nie­któ­rych wpra­wia w osłu­pie­nie, nie pije alko­ho­lu. Serio!

Agenda:

18:00 — networ­king
18:10 — Jak budo­wać rela­cje, któ­re dają szczę­ście i pie­nią­dze? — Wiktor Jodłowski
19:10 — prze­rwa (networ­king)
19:20 — Kahoot!
19:40 — zakoń­cze­nie spo­tka­nia, wspól­ne zdję­cie oraz czas na networ­king

Kiedy?
20.02.2019 18:00

Gdzie?
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie
ul. Przemysłowa
383–400 Kościerzyna