Inteligentne Specjalizacje Pomorza to bran­że i obsza­ry badaw­czo-roz­wo­jo­we o dużym poten­cja­le roz­wo­ju w regio­nie,  któ­re zosta­ły okre­ślo­ne  w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakre­sie roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. 

Na roz­wój inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji regio­nów zosta­nie prze­zna­czo­na znacz­na część fun­du­szy Unii Europejskiej w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2014–2020.

W woje­wódz­twie pomor­skim wyło­nio­ne zosta­ły czte­ry Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP):

ISP 1 — Technologie offsho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne;

ISP 2 - Technologie inte­rak­tyw­ne w śro­do­wi­sku nasy­co­nym infor­ma­cyj­nie;

ISP 3 — Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie;

ISP 4 — Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia.

Na mocy pod­pi­sa­nej umo­wy pomię­dzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP zosta­ła Liderem Inteligentej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie:  TECHNOLOGIE MEDYCZNEZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCHOKRESU STARZENIA


PRIORYTETOWE KIERUNKI BADAWCZE ISP 4

1. Rozwój pro­duk­tów, usług oraz roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych wspie­ra­ją­ce pro­fi­lak­ty­kę, w tym: 

inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia pro­duk­to­we i pro­ce­so­we, słu­żą­ce pro­fi­lak­ty­ce ogól­nej oraz pre­wen­cji pier­wot­nej i wtór­nej, inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty żywie­nio­we.

 2. Kompleksowa dia­gno­sty­ka pacjen­tów

ukie­run­ko­wa­na na jak naj­szyb­sze wykry­wa­nie cho­ró­bi roz­po­czy­na­nie tera­pii, w celu ogra­ni­cze­nia nie­dy­spo­zy­cji pacjen­tów oraz zmniej­sze­nia kosz­tów spo­łecz­nych, w szcze­gól­no­ści poprzez opra­co­wa­nie spo­so­bów, testów, narzę­dzi i urzą­dzeń dia­gno­stycz­nych.

 3. Rozwój nowo­cze­snych i inno­wa­cyj­nych tera­pii poprzez opra­co­wa­nie:

  • nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i pro­duk­to­wych pro­wa­dzą­cych do ogra­ni­cze­nia skut­ków ubocz­nych,
  • nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, pro­ce­so­wych i pro­duk­to­wych umoż­li­wia­ją­cych wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych tera­pii,
  • nowych tech­no­lo­gii pro­duk­cyj­nych, 
  • nowych pro­dukt i usług tera­peu­tycz­nych lub reha­bi­li­ta­cyj­nych, w tym wyko­rzy­stu­ją­cych zaso­by regio­nal­ne.


PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA W RAMACH ISP 4

1. Spotkania tema­tycz­ne z eks­per­ta­mi z zakre­su tech­no­lo­gii medycz­nych w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych I okre­sów sta­rze­nia;

2.  Stworzenie I wspar­cie mery­to­rycz­ne dedy­ko­wa­nej gru­py inte­re­sów;

3. Przygotowanie cyklicz­nych opra­co­wań poświe­co­nych tema­ty­ce ISP 4.

Damian Mucha
Dyrektor Generlany Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
e-mail: d.mucha@rigp.pl ; tel. : 602–327-503.

Dorota Lewandowska
Kierownik Projektów w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza,
e-mail: d.lewandowska@rigp.pl ; tel.: 665–770-331.


Aktualności

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku w kon­sor­cjum z Fish Farm Solutions otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. IBMM będzie part­ne­rem badaw­czym w inno­wa­cyj­nym pro­jek­cie Shrimp Health Alert poświę­co­nym opra­co­wa­niu szyb­kie­go i pre­cy­zyj­ne­go testu do wykry­wa­nia pato­ge­nów  w gospo­dar­stwach kre­wet­ko­wych. Celem pro­jek­tu będzie stwo­rze­nie mobil­ne­go labo­ra­to­rium dla pro­du­cen­tów kre­we­tek, któ­re umoż­li­wi moni­to­ro­wa­nie ogól­ne­go sta­nu akwa­kul­tu­ry i, w razie potrze­by, zasto­so­wa­nia szyb­kie­go lecze­nia.
Jest to ósmy pro­jekt nad któ­rym pra­cu­je Instytut, a jego war­tość wyno­si 10 187 623,53 PLN


Spółka człon­ka naszej Izby — Dawida Nidzworskiego otrzy­ma­ła nagro­dę Pitch of A Day, za naj­lep­szy pitch pod­czas Innov8 Talks, w trak­cie Arab Health 2020 w Dubaju. Arab Health to naj­więk­sze tar­gi medycz­ne sek­to­ra opie­ki zdro­wot­nej na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Dawid Nidzworski swo­je suk­ce­sy upa­tru­je w dyna­micz­nym i kre­atyw­nym zespo­le oraz wyko­rzy­sta­niu środ­ków z dota­cji m. in. NCBiR.