Inteligentne Specjalizacje Pomorza to bran­że i obsza­ry badaw­czo-roz­wo­jo­we o dużym poten­cja­le roz­wo­ju w regio­nie,  któ­re zosta­ły okre­ślo­ne  w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakre­sie roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. 

Na roz­wój inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji regio­nów zosta­nie prze­zna­czo­na znacz­na część fun­du­szy Unii Europejskiej w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2014–2020.

W woje­wódz­twie pomor­skim wyło­nio­ne zosta­ły czte­ry Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP):

ISP 1 - Technologie offsho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne;

ISP 2 - Technologie inte­rak­tyw­ne w śro­do­wi­sku nasy­co­nym infor­ma­cyj­nie;

ISP 3 — Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie;

ISP 4 - Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia.

Na mocy pod­pi­sa­nej umo­wy pomię­dzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP zosta­ła Liderem Inteligentej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie: TECHNOLOGIE EKOEFEKTYWNEW PRODUKCJI, PRZESYLE, DYSTRYBUCJII ZUŻYCIU ENERGIIPALIWBUDOWNICTWIE (ISP 3)


CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

1. Generowanie satys­fak­cjo­nu­ją­cej  ilo­ści  pra­wi­dło­wo dobra­nych pro­jek­tów B+R reali­zo­wa­nych w ramach zde­fi­nio­wa­ne­go obsza­ru spe­cja­li­za­cji (ISP),

2. Poszerzenie gro­na pod­mio­tów zain­te­re­so­wa­nych obsza­rem ISP,

3. Wsparcie koor­dy­na­cyj­ne na kolej­nych eta­pach reali­za­cji każ­de­go pro­jek­tu,

4. Wsparcie w dobo­rze wła­ści­wych instru­men­tów finan­so­wych,

5. Aktywizacja jed­no­stek nauko­wych poprzez koope­ra­cjęi  defi­nio­wa­nie klu­czo­wych potrzeb przed­się­bior­ców na ryn­ku.


PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA W RAMACH ISP 3

1. Spotkania tema­tycz­ne z eks­per­ta­mi z zakre­su tech­no­lo­gii eko­efek­tyw­nych w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji  i zuży­cia ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie;

2.  Stworzenie dedy­ko­wa­nej gru­py inte­re­sów;

3. Przygotowanie cyklicz­nych opra­co­wań poświe­co­nych tema­ty­ce ISP 3.


Osoby do kontaktu:

Damian Mucha
Dyrektor Generlany Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
e-mail: d.mucha@rigp.pl ; tel. : 602–327-503.

Dorota Lewandowska
Kierownik Projektów w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza,
e-mail: d.lewandowska@rigp.pl ; tel.: 665–770-331.