•  

INNOwrota - Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza

INNOwrota - Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza


 
Celem Projektu Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza jest propagowanie innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacja badań naukowych poprzez nawiązanie i rozwój współpracy między środowiskiem biznesu i nauki.

 
Projekt skierowany jest do:
• pracowników pomorskich firm
• pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
• doktorantów
• studentów
• absolwentów
 
Projekt przewiduje realizację szkoleń i staży w terminie od III. 2011 do IV.2012. W tym okresie pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni biorą udział w stażach w przedsiębiorstwach z terenu województwa pomorskiego. Pracownicy przedsiębiorstw uczestniczą tylko w stażach w uczelniach wyższych. Dla doktorantów, studentów i absolwentów przewidziano bezpłatne szkolenia.
Nasi Trenerzy (Sylwetka trenera dostępna po kliknięciu w nazwisko):
Tomasz Bojar-Fijałkowski
• Własność Intelektualna,
• Spin off czy spin out, 
• Umiejętność Komunikacji i Negocjacji
Maciej Topolewski
• Zarządzanie Projektami
Jacek Jaworski
• Rejestracja i Rozliczenia Działalności Gospodarczej,
• Analiza Opłacalności Działalności
Marcin Jerzynek
• Źródła finansowania działalności i projektów
 
W ramach projektu oferujemy:
I Staże dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Uczestnicy odbędą je w przedsiębiorstwach zarejestrowanych (lub mających wyodrębnioną filię, oddział) w woj. pomorskim. Każdemu stażyście przysługujestypendium stażowe.

II Staże dla pracowników przedsiębiorstw. Uczestnicy odbędą je na wskazanych wydziałach uczelni z terenu woj. pomorskiego. Każdemu stażyście przysługuje stypendium stażowe.

III Bezpłatne szkolenia dla doktorantów, studentów i absolwentów  w zakresie następujących modułów:

1 Własność intelektualna:
• Zagadnienia prawne w transferze technologii i innowacji; ochrona własności intelektualnej i ubezpieczenia; umowy licencyjne oraz klauzule o poufności; nieuczciwa konkurencja i przykłady rozstrzygania sporów o prawa do własności intelektualnej i prawnej.
2 Zarządzanie projektami:
• Metodyka zarządzania projektami; narzędzia i techniki stosowane w projektach; praktyczne umiejętności w opisywaniu projektów, definiowaniu celów; zarządzanie zasobami; tworzenie budżetu i planowanie przepływów finansowych oraz zarządzanie ryzykiem w projektach.
3 Rejestracja i rozliczenia działalności gospodarczej:
• Obowiązki formalno-prawne związane z rejestracją działalności gospodarczej i prowadzeniem rozliczeń z ZUS i US; podstawy dokumentacji finansowej.
4 Spin off czy spin out:
• Możliwości I zasady tworzenia spółek spin off i spin out; podstawy działalności gospodarczej typu spin off I spin out.
5 Umiejętności komunikacji i negocjacji:
• Praktyczne umiejętności komunikacji oraz negocjacji w projektach realizowanych wspólnie przez przedsiębiorców oraz kadrę naukową.
6 Analiza opłacalności działalności:
• Przygotowanie dokumentacji projektu; opis projektu; biznes-plan; metody pozyskiwania danych i analiza kosztów.
7 Źródła finansowania działalności badawczej i projektów:
• Fundusze; programy ramowe.
 
Zapytanie Ofertowe 1 
 
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na realizację szkoleń i prowadzenie doradztwa w ramach projektu "Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
Zapytanie Ofertowe Szkolenie
 
Zapytanie Ofertowe 2
 
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na realizację szkoleń i prowadzenie doradztwa w ramach projektu "Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.

Zapytanie ofertowe.pdf

 
INNOspotkania
 
Cykl konferencje mających na celu omówić praktyczne aspekty i przedstawić realne przykłady komercjalizacji wiedzy. Konferencje służące również przedstawieniu aktualnej problematyki w temacie firm spin off, spin out oraz w temacie komercjalizacji i IP Management.
INNOspotkanie 1 (10 grudnia 2010)  podsumowanie
INNOspotkanie 2 (7 czerwca 2011) podsumowanie

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: