•  

Informacje o Izbie

Informacje o Izbie


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz postanowień statutu, który został uchwalony podczas zgromadzenia założycielskiego w dniu 11 czerwca 2008r.Zadaniami statutowymi Izby są:

 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych,
 • nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 • przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym, informacji i ocen na temat funkcjonowania gospodarki.

Nieustannie rośnie liczba firm i organizacji dołączających do szerokiego grona członków Izby, których obecnie jest ponad 200. Należą do nich:

 • Mikroprzedsiębiorcy
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Duże, znaczące firmy regionu

O prężnym działaniu świadczą liczne inicjatywy oraz projekty, które Izba realizuje niezmiennie od chwili powstania, w tym:

Projekty finansowane ze środków UE:

 • "Ekonomia sukcesu" –program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej,
 • "Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza",
 • "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce",
 • "LEM- dyfuzja innowacji wśród MŚP",
 • „Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne",
 • "Pomorska Kuźnia Talentów",
 • „Szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania”,
 • "Prolog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego",
 • "Preludium do współpracy nauki i biznesu"
 • „Współpraca i rozwój – wzrost potencjału firm klastra Interizon”,
 • „Czas na jakość - czas na zmiany”,
 • „Kompetentni pracownicy szansą na sukces firmy!”.

Projekty Międzynarodowe:

 • Kampania promocyjna produktów wykonanych z bursztynu oraz regionu gdańskiego na rynku arabskim- AMBERIF- Targi Dubaj 2009
 • Baltic Supply 

Projekty Innowacyjne:

 • ​Kierunek Biznes- Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki
 • Case Simulator

RIGP zajmuje się także opiniowaniem aktów prawnych – dokumentów krajowych

i międzynarodowych:

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii
 • Ramowa dyrektywa wodna
 • Założenia do prawa wodnego
 • Energy road map 2050
 • Polityka energetyczna polski
 • Strategia rozwoju transportu
 • Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
 • Water blue print

... oraz bierze aktywny udział w pracach nad:

 • Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
 • Długookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020
 • Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza nawiązuje umowy partnerskie z organizacjami

i instytucjami o podobnym do Izby profilu działalności.Izba powołała dwie fundacje:

 • FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU PROJEKTÓW
 • FUNDACJA ROZWIĄZAŃ EKOENERGETYCZNYCH (FREE)

Ponadto Izba prowadzi Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w 2011 roku zawiązało się również „Stowarzyszenie na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim”. 

 

Porozumienia RIGP:

krajowe:

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
 • Elbląska Izba Gospodarcza
 • Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa Na Region Słupski
 • Politechnika Gdańska
 • Gmina Miasta Gdynia
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Ines)
 • Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Kaszubskie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

międzynarodowe:

 • Lwowska Izba Handlowa Przemysłowa
 • Białoruska Izba Przemysłowo - Handlowa Oddział W Mohylewie
 • Izba Handlowa w Antanarivo (Madagaskar)
 • Chmielnicka Izba Handlowo-Przemysłowa
 • Belgijsko - Polsko - Luksemburska Izba Gospodarcza „Bepolux”

Izba jest członkiem:

 • Krajowej Izby Gospodarczej
 • Stowarzyszenia Izb Gospodarczych Morza Bałtyckiego
 • Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli
 • Stowarzyszenia Project Management Polska
 • Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego  (BKEE)
 • Stowarzyszenia na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim
 • RSP –Rejestr Służący Przejrzystości
 • Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Polskiego Klastra Morskiego
 • Gdańskiego Klastera Budowlanego
 • Malborskiego Klastra Turystycznego (MKT)
 • Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (PZFP)
 • Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach
Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: