Kolejna edycja konkursu “Razem do zawodu”. Przedłużamy termin zgłoszeń!

Kolejna edycja konkursu “Razem do zawodu”. Przedłużamy termin zgłoszeń!

Dobiegł koń­ca I Etap zgło­szeń do Konkursu „Razem do zawo­du”. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że łącz­nie chęt­nych do udzia­łu zgło­si­ło się 100 zespo­łów z ponad 30 pomor­skich szkół. Największą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się bran­że:

  • ICT i elek­tro­ni­ka;
  • Transport, logi­sty­ka i moto­ry­za­cja, Przemysł mor­ski

Ogłaszamy rów­nież, że w poro­zu­mie­niu z Urzędem Marszałkowskim zde­cy­do­wa­li­śmy o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu zgło­szeń dla bran­ży:

  • Chemia lek­ka

Zachęcamy do prze­sy­ła­nia zgło­szeń do 20 grud­nia br.!

Przypominamy, że zgło­sze­nia do udzia­łu w kon­kur­sie nale­ży doko­nać poprzez wysła­nie odpo­wied­nie­go ska­nu for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go oraz regu­la­mi­nu kon­kur­su na adres: staze@rigp.pl.

Celem kon­kur­su „Razem do zawo­du” jest zain­spi­ro­wa­nie uczniów do pod­ję­cia pra­cy zespo­ło­wej nad wspól­nym przed­się­wzię­ciem wyko­rzy­stu­ją­cym wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści z 8 branż meto­dą pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go. Widząc obec­ne zain­te­re­so­wa­nie i pamię­ta­jąc suk­ces I edy­cji Konkursu „Razem do zawo­du” z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na eta­py kon­kur­so­we i Wasze pro­jek­ty. Przed nami II Etap!

Dokumenty do pobra­nia dostęp­ne są pod tym LINKIEM.