Trzeci etap konkursu Razem do Zawodu zakończony. Projekty do konkursów regionalnych wybrane!

Trzeci etap konkursu Razem do Zawodu zakończony. Projekty do konkursów regionalnych wybrane!

Za nami dwa tygo­dnie ocen pro­jek­tów kon­kur­so­wych. Łącznie Izba przy wspar­ciu przed­sta­wi­cie­li Urzędu Marszałkowskiego zaopi­nio­wa­ła bli­sko 95 prac. Po wie­lu godzi­nach inten­syw­nych debat szan­se na przed­sta­wie­nie pro­jek­tów w kon­kur­sach regio­nal­nych otrzy­ma­ło 51 zespo­łów z 8 branż klu­czo­wych. Z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je­my zbli­ża­ją­ce­go się kon­kur­su w bran­ży ICT i Elektronika w Lęborku. Już 12 mar­ca!

Z rado­ścią przy­ję­li­śmy infor­ma­cję o obję­ciu nasze­go wyda­rze­nia patro­na­tem hono­ro­wym Rektora Politechniki Gdańskiej. Pragniemy rów­nież ser­decz­nie podzię­ko­wać Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, któ­ra po raz kolej­ny czyn­nie wspie­ra pro­jekt Razem do Zawodu. Dziękujemy za zaan­ga­żo­wa­nie.

W tym miej­scu chce­my tak­że zwró­cić się do przed­się­bior­ców: poszu­ku­je­my zain­te­re­so­wa­nych firm, któ­re wspar­ły­by swo­ją wie­dzą kapi­tu­ły kon­kur­so­we w bran­żach: Budownictwo, Chemia lek­ka, Środowisko, Energetyka, BPO/SSC i usłu­gi finan­so­we.

W celu uzy­ska­nia dokład­nych infor­ma­cji pro­si­my o kon­takt z biu­rem Izby.

Liczymy na pań­stwa wspar­cie!