•  

Eksperci Izby

Eksperci Izby


Hanna Kąkol

Ekspert RIGP z zakresu szkolnictwa zawodowego, marketingu i HR.

Od 1999r. jest Dyrektorem Zarządzającym firmy Perfect Consulting- Hanna Kąkol, która powstała z jej inicjatywy. Działalność Perfect Consulting obejmuje doradztwo personalne, organizacyjne, usługi rekrutacyjne, szkolenia interpersonalne, sprzedażowe i coaching. Specjalizuje się w stosowaniu oraz wdrażaniu narzędzi wspomagających zarządzanie kapitałem ludzkim.

Hanna Kąkol posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów, których celem jest wspieranie firm w określaniu strategii operacyjnej oraz wdrażaniu programów poprawy wyników. Specjalizuję się w tematyce zmiany i podnoszeniu efektywności organizacji oraz budowaniu optymalnych struktur organizacyjnych.

Jest doświadczonym trenerem biznesu i Ekspertem z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, swoje 25 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na różnych szczeblach zarządzania: product manager, dyrektor oddziału, dyrektor firmy. Należy do grupy trenerów – praktyków, którzy do kształcenia kadr związanych ze sprzedażą wykorzystują swoją praktyczną wiedzę i doświadczenie.

 

Jan Trawiński

Ekspert RIGP z zakresu funduszy europejskich dla MŚP oraz ICT/nowych technologii

Prezes zarządu BlueDew – spółki informatycznej, specjalizującej się w tworzeniu i implementacji systemów workflow do zarządzania obiegami dokumentów i spraw. Partner zarządzający firmy doradczej 0Rh+.

Ekspert - członek Zespołu Ekspertów oceniających wnioski w ramach działania 1.1-1.2. Projekty unijne złożone w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu między innymi sprzedażą, relacjami z klientami, logistyką i inwestycjami w firmach różnych branż.

Z wykształcenia magister zarządzania. Szeroką wiedzę dotyczącą wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym finansów, rachunkowości zarządczej, prawa spółek handlowych itd. potwierdził zdając egzamin państwowy przeprowadzony przez komisję powołaną przez Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

Janusz Gierulski

Ekspert RIGP z zakresu relacji międzynarodowych w biznesie oraz ekonomii i finansów MŚP

Założyciel, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego "ART-MALEX" w Elblągu (od 1989r.). Założyciel, członek zarządu, Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą Elbląskiej Izby Gospodarczej o/Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Elblągu.

Organizator misji handlowych do Szwecji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Gruzji. Organizator Bałtyckiego Centrum Energii Odnawialnej w Elblągu w ramach unijnego projektu Synergy. Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Olsztynie. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Elblągu. Założyciel Lions Club Elbląg i Lions Club Elbląg Truso, sekretarz Okręgu 121 LC Polska (1998-1999), Pełnomocnik ds. kontaktów z Okręgiem w Londynie (2009-2012).

Urodzony w 1954 roku w Lęborku, magister ekonomii - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji (1976), doświadczenie praktyczne zdobywane w Zakładach Mechanicznych "Zamech" w Elblągu na stanowiskach kierowniczych w zakresie organizacji i finansów (1976-1990). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1985-1989), Prezes PTE Oddział Wojewódzki w Elblągu (1989-1994), ekspert PTE ds. ekonomiki przemysłu.

 

Bartosz Szczygieł

Ekspert RIGP z zakresu funduszy europejskich dla MŚP

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista zajmujący się od 2009 r. funduszami unijnymi. W tym okresie z sukcesem przygotowywał projekty w ramach następujących programów operacyjnych:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalne Programy Operacyjne.

Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców w tym w projektach informatycznych, dotyczących rozwoju działalności eksportowej, związanych z rozwojem działalności badawczo – rozwojowej oraz zwiększających zakres świadczonych produktów/usług. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru prowadzenia, rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz przygotowywania studiów wykonalności i biznes planów.

 

Bartłomiej Domagalski

Ekspert RIGP z zakresu funduszy europejskich dla przedsiębiorstw

Dyrektor ds. projektów unijnych i Prezes Zarządu Grant Finance. absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania, specjalizacja Organizacja i Zarządzanie oraz Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw.  Posiada licencję na pełnienie obowiązków syndyka/doradcy retrukturyzacyjnego.

Posiada bogate, przeszło 10-letnie doświadczenie w doradztwie dla firm w zakresie finansowania zewnętrznego (przygotowywanie projektów europejskich, wniosków o dotacje, audytów dotacyjnych, biznes planów, projektów szkoleniowych, rozliczanie projektów europejskich, zarządzanie projektami, pośrednictwo kredytowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej). Brał udział w przygotowaniu, zarządzaniu, rozliczaniu ponad 70 projektów o łącznej wartości przekraczającej 100 mln pln.

 

Mirosław Orłowski

Ekspert RIGP z zakresu ekonomii i finansów przedsiębiorstw z sektora MŚP

Dyrektor ds. Finansowania, absolwent ekonomiki przedsiębiorstw, informatyki i ekonometrii oraz podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości na Wydziale Zarządzania UG, posiadacz dyplomu MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Dyrektor finansowy z rozległym doświadczeniem w kierowaniu pełnym zakresem funkcji finansowych zarówno w spółkach korporacyjnych, jak i samodzielnych spółkach kapitałowych. Ekspert w dziedzinie nadzoru i kontroli biznesowej, raportowaniu zarządczym, tworzeniu i przekształcaniu struktur kontrolingu i rachunkowości oraz wdrożeniu budżetowania. Kompetentny menadżer z szeroką wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania dłużnego, modelowaniu finansowym a także audycie procesów administracyjnych i operacyjnych. Certyfikowany audytor systemów ISO, poziom Green Belt w optymalizacji procesów w metodologii Six Sigma.

 

Svitlana Lizakowska

 

Ekspert RIGP z zakresu relacji międzynarodowych w biznesie oraz szkolnictwa zawodowego

Doktor nauk społecznych w zakresie administracji publicznej. Od 7 lat wykładowca na Czarnomorskim Państwowym Uniwersytecie im. Petra Mohyły (m. Mikolajów, Ukraina). Trener w Wojewódzkim Centrum Szkoleń Przekwalifikowania Pracowników Instytucji Państwowych i Samorządów Lokalnych w Mikolajowie.

W 2012 roku brała udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W 2011 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem "Rozwój regulacji Państwa w sferze mecenatu na Ukrainie". W 2010 roku odbyła staż naukowy w Departamencie Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Absolwentka XX Jubileuszowej Wschodniej Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Programu Stypendialnego im. Lane Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta w 2009/2010 (studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie). W 2007 roku uzyskała tytuł magistra administracji publicznej, specjalizacja ekonomia i magistra pracy socjalnej, specjalizacja socjologia (oba z wyróżnieniem) na Czarnomorskim Państwowym Uniwersytecie im. Petra Mohyły.Prowadziła wiele projektów naukowych krajowych i międzynarodowych.

Podstawowymi obszarami jej zainteresowań są: problemy społeczne w procesie transformacji społeczeństwa na Ukrainie, krajach Europy Środkowej i Wschodniej, teoria i praktyka zarządzania instytucjami publicznymi oraz budowanie współpracy sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na szczeblu krajowym i mięzynarodowym. Od 2015 roku ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

Zenon Szczepkowski

Ekspert RIGP z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz ekonomii i finansów przedsiębiorstw z sektora MŚP

 

Anna Miazga

Ekspert RIGP z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz marketingu i reklamy

Związana z rozwojem przedsiębiorczości i ekonomii społecznej od 5 lat. Prezes Zarządu Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Kartuzach i Kościerzynie. Doradca Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku i Warszawie, gdzie opiekowała się ponad 70 organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi.

Doradca, konsultant i project manager z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu strategii i kampanii marketingowych oraz komunikacyjnych. Konsultantka komunikacyjna, autorka kampanii marketingowych z branży motoryzacji, energetyki, handlu, transportu i nauki. Współautorka i autorka publikacji na temat komunikacji z interesariuszami przy inwestycjach kontrowersyjnych. Współautorka programu i wykładowca studiów podyplomowych „Marketing Ekoefektywny” w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Specjalizuje się w kampaniach niestandardowych i ambientowych.

 

 

Joanna Englander-Brzozowska

Ekspert RIGP z zakresu relacji międzynarodowych w biznesie

 

Joanna Woźniczka

Ekspert RIGP z zakresu struktur klastrowych i inkubatorów oraz rynku i prawa pracy

Ekspert ds. rynku pracy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Kluczowy doradca biznesowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku (2013-2015). Od 2014 r. Prezes Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Kooperacja w Sopocie prowadzącej m.in. pierwszy w Sopocie sklep charytatywny LukLuk.

Specjalizuje się w aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, funduszach europejskich na działalność organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, partnerstwach, społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów. Od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym i rynkiem pracy. Współpracowała m.in. z Fundacją Centrum Solidarności, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy Federacją Organizacji Pozarządowych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przez 9 lat pracowała w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, gdzie pełniła rolę koordynatora i realizatora projektów z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej m.in. Gdański Model Ekonomii Społecznej, Rzecznik Osoby Bezdomnej, Agenda Bezdomności, Jesienna Szkoła Streetworkingu. Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Fundacji NOVA. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, ekspert oceniający wnioski w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (MPiPS), Programu Aktywizacji Osób Starszych (MPiPS) oraz „funduszy norweskich” (2007-2009).

Od 2005 roku zaangażowana w rozwój sektora ekonomii społecznej. Autorka i współautorka wielu opracowań nt. ekonomii społecznej m.in. „Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej”, „Rekomendacji dot. budowania mechanizmów skutecznej komunikacji w zakresie ekonomii społecznej” „ Systemu rekomendacji podmiotów ekonomii społecznej dla biznesu”, Ekonomia Solidarności – Przewodnik dla Trenera” „Ekonomia Społeczna – Poradnik dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” i innych. W 2013 r. uzyskała certyfikat MPiPS doradcy biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej i pełni także rolę kluczowego doradcy biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jako trener przeprowadziła ok. 1000 godzin szkoleń i ok. 1000 godz. doradztwa dla różnego rodzaju podmiotów w tym podmiotów ekonomii społecznej (ok. 70 PES i NGO) głównie z zakresu zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, tworzenia biznesplanów, zarządzania projektami, wolontariatu, budowania partnerstw, modeli biznesowych, strategii rozwoju organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności miękkich.

Dnia 30 czerwca 2016 r. na mocy Uchwały nr 691/152/16 Zarządu Województwa Pomorskiego Joanna Woźniczka – zgodnie z rekomendacją Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, została wpisana do wykazu ekspertów w ramach RPO WP 2014-2020  (ocena strategiczna I stopnia w ramach Działań objętych mechanizmem ZIT) w dziedzinach:

  • Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP
  •  Rynek pracy, w tym samozatrudnienie
  • Aktywizacja zawodowa
Krzysztof Ciuła

Ekspert RIGP z zakresu ekonomii i finansów przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz relacji międzynarodowych w biznesie

 

Małgorzata Tobiszewska

Ekspert RIGP z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz rynku pracy

 

Dyrektor Instytutu Rozwoju Kadr wspierającego przedsiębiorstwa i instytucje w badaniu i budowaniu kompetencji pracowników, doskonaleniu zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażania zmian oraz w zarządzaniu jakością. Doradza zarządom w budowaniu i wdrażaniu strategii HR i Employer Brandingu. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (autorka analiz systemowych i porównawczych), Przewodnicząca Sekcji HR Pracodawców Pomorza.

Twórczyni Akademii Menadżera prowadzonej od 2013r. przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny i Instytut Rozwoju Kadr. Projektuje i przeprowadza projekty z obszaru zarządzania, szkoleń, audytów, outplacementu, ekspert oceniający biznesplany, wnioski o dofinansowanie, mentor przedsiębiorczości.Dyplomowany trener, wykładowca-praktyk na studiach podyplomowych, autorka artykułów, badań i analiz z obszaru zarządzania, HR, rynku pracy, zarządzania wiekiem, innowacji, aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości.

 

Jan Zacharewicz

Ekspert RIGP z zakresu funduszy europejskich dla przedsiębiorstw

 

Zbigniew Datta

Ekspert RIGP z zakresu szkolnictwa zawodowego oraz rynku i prawa pracy

Właściciel firmy Dom-Coachingu, specjalizującej się w usługach coachingu, szkoleń oraz doradztwie dot. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacjach. Certyfikowany coach ICC, trener i konsultant biznesu. Pedagog z wykształcenia, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończył studia podyplomowe m.in. z zakresu Zarządzania Personelem oraz Zarządzania Finansami.

Przez wiele lat związany z branżami bankową i telekomunikacyjną. Zajmował stanowiska menadżerskie. Jako Dyrektor Departamentu Rozwoju i Rekrutacji w jednej z ogólnopolskich firm telekomunikacyjnych zarządzał procesami rekrutacji i doboru pracowników oraz ich rozwojem. Implementował rozwiązania HR, m.in. modele kompetencyjne, systemy oceny okresowej oraz zarządzania talentami. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rynku pracy i szkolnictwa zawodowego. Jako ekspert wspiera przedsiębiorstwa i ich menadżerów w procesach zmiany i optymalizacji procesów biznesowych. Od kilkunastu lat współpracuje z firmami na terenie całego kraju. Realizuje kompleksowe projekty HR oraz związane z budowaniem i rozwojem struktur handlowych.

 

Ewa Słusznik

Ekspert RIGP z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, logistyki i transportu morskiego oraz marketingu i reklamy

Ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Właściciel firmy Business Consulting Service, marki 3 Arts BAS, członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA oraz członek European Logistics Association. V-ce Prezes ds. PR Toastmasters Business Leaders.

Posiada wiedzę i doświadczenie oraz ugruntowane kompetencje w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, logistyką i łańcuchem dostaw, zakupami, sprzedażą, spedycją, transportem, jakością (systemy ISO 9001, TQM), marketingiem, PR, administracją sprzedaży, negocjacji oraz zarządzania projektami.Ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu na stanowiskach: Dyrektor Operacyjny, Dyrektor ds. Logistyki, Marketingu, Łańcucha Dostaw, Transportu, Spedycji, Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Generalny Frachtu Morskiego. Wiedza i doświadczenie z zakresu standardu logistyki/zakupu/produkcji APICS i ELA potwierdzone międzynarodowym certyfikatem logistycznym European Logistics Association w Brukseli. Studia MBA, gruntowna wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania także studia podyplomowe Handlu Zagranicznego, Marketingu, Zarządzania Produkcją i Łańcuchem Dostaw oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Adam Gęsich

Ekspert RIGP z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz ICT/nowych technologii

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej, certyfikowany coach ICC i trener (grupa TROP), wykładowca Akademii Coachingu na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ponad 15 lat aktywnie działa w biznesie, ma praktyczne doświadczenie: w tworzeniu, zarządzaniu procesami handlowymi, optymalizacji procesów; w zakresie tworzenia i wdrażania strategii, rozwoju zasobów ludzkich, projektowaniu i realizacji szkoleń. Posiada szerokie doświadczenia branżowe, od wielu lat współpracuje z firmami ICT, produkcyjnymi, FMCG, farmaceutycznymi, organizacjami samorządowymi i edukacyjnymi, instytucjami ochrony zdrowia.

 

 

Mirosław Dobrzyński

Ekspert RIGP z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi/HR

Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał sprzedając ubezpieczenia na życie oraz OFE. Następnie przez okres 4 lat zaczynając od stanowiska Specjalisty ds. Reklamy doszedł do roli Z-cy Dyrektora Biura Reklamy tworzył pierwszą w Polsce sieć Gazet Bezpłatnych w ramach Grupy Medialnej 4MEDIA. Od ponad 12 lat jest związany ze specjalizacją zarządzania zasobami pracy, gdzie rozpoczynał swoją przygodę jako Specjalista ds. Personalnych dochodząc po kilku latach do poziomu Dyrektora ds. ZZL w dużych międzynarodowych grupach kapitałowych. Wszystkie dotychczasowe doświadczenia tworzą jego spójne i unikalne kompetencje w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi - (miękki i twardy HR) – projektowanie i wdrażanie strategii HR, zarządzanie zmianami, rozwój przywództwa strategicznego w Polsce, Europie Centralnej, Wschodniej i Zachodniej. Rozbudowane doświadczenie zdobył w firmach polskich oraz międzynarodowych -(przemysł chemiczny, farmaceutyczny, rolno-spożywczy, meblarski oraz budowlany) – produkcja, sprzedaż oraz badania i rozwój technologii a także procesów biznesowych. Najbardziej szczególne osiągnięcia posiada we wdrażaniu systemów zarządzania wynikami pracy, włączając politykę wynagrodzeń, ścieżkami kariery oraz rozwój organizacji. Wyróżnia się również nowoczesną i kompleksową wiedzą w zakresie wdrażania systemów ERP HR (TETA, SAP, DMZ CHERMAK). Wysoka skuteczność we wdrażaniu zmian organizacyjnych ukierunkowanych na rozwój kultury organizacyjnej. Ponad 10 lat doświadczeń we współpracy z wieloma Związkami Zawodowymi oraz Radami Pracowniczymi.

Magdalena Dąbrowicz – Rzeczycka

 

Ekspert w zakresie projektów rozwojowych w sektorze ochrony zdrowia

Prezes Pomorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Od 2003 roku zajmuje się doradztwem w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmioty publiczne, finansowanych ze środków własnych oraz źródeł zewnętrznych (fundusze unijne, środki EBOR, krajowe i zagraniczne programy pomocowe). W tym czasie zdobywała doświadczenie realizując projekty inwestycyjne oraz wdrożeniowe dla instytucji sektora publicznego, w tym samorządów, instytucji kultury, uczelni wyższych, podmiotów służby zdrowia. Wielokrotnie zasiadała w zarządach fundacji pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Ekspert w zakresie innowacji organizacyjnych i technologicznych na rynku medycznym. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

 

Dr Andrzej Poszewiecki

 

Ekspert Izby z zakresu projektów PPP dla jednostek samorządu gospodarczego.

Członek American Economic Association, członek Rektorskiego Zespołu ds. Realizacji Polityki Morskiej, Członek Rady Naukowe Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, Członek Regionalnej Sieci Tematycznej dla woj. pomorskiego,. Członek Zarządu Krajowej Fundacji Kultury Przedsiębiorczości.Trzykrotnie Nagradzany Nagrodą Rektora UG za osiągnięcia naukowe (2008, 2011 i 2014 r.)Uczestnik wielu projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) – m.in. Regionalne sieci współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego ( w oparciu o hierarchiczną analizę skupień), Rola innowacyjności w rozwoju regionów peryferyjnych. Analiza na przykładzie krajów obszaru Morza Bałtyckiego, Baltic Sea Virtual Campus - Transregional Management (BSVC), Agora – Network Sustainable Tourism Development in The Baltic Sea Region, AGORA 2.0 Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity. Obecnie kierownik informacyjny projektu Baltic Heritage Routes.Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych, uczestnik ok. 30 konferencji.

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: