Dziękujemy, że w ten świąteczny czas byliście z nami

Dziękujemy, że w ten świąteczny czas byliście z nami

Za nami świą­tecz­ne spo­tka­nie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

To była świet­na oka­zja do pod­su­mo­wań, dys­ku­sji, efek­tyw­ne­go networ­kin­gu i naucze­nia się wie­lu fascy­nu­ją­cych rze­czy pod­czas pre­zen­ta­cjach wygła­sza­nych przez naszych gości.

Dzięki hoj­no­ści zapro­szo­nych będzie­my mogli tak­że wes­przeć Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni.

Do zoba­cze­nia za rok!

Autorką wszyst­kich foto­gra­fii jest Renata Dąbrowska.