Dzięki tym badaniom dowiesz się, jak efektywniej zarządzać swoją firmą

Dzięki tym badaniom dowiesz się, jak efektywniej zarządzać swoją firmą

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej reali­zu­je pro­jekt finan­so­wa­ny w ramach kon­kur­su Narodowego Centrum Nauki „OPUS 13”, któ­re­go głów­nym celem jest opra­co­wa­nie mode­lu efek­tyw­ne­go zespo­łu przed­się­bior­cze­go.

 

Zespół przed­się­bior­czy to gru­pa przed­się­bior­ców, któ­rzy wspól­nie podej­mu­ją decy­zję o zało­że­niu fir­my, wspól­nie reali­zu­ją wszyst­kie eta­py pro­ce­su przed­się­bior­cze­go, oraz wspól­nie korzy­sta­ją z zysków przed­się­wzię­cia.

 

W pro­jek­cie zapla­no­wa­no bada­nie dwóch typów zespo­łów przed­się­bior­czych:

1: Firmy, któ­re dzia­ła­ją na ryn­ku 3 lata lub wię­cej, mają dwóch lub wię­cej współ­wła­ści­cie­li, dzia­ła­ją w for­mie spół­ki cywil­nej, jaw­nej lub z o.o. – w tej gru­pie bada­nie reali­zu­je­my jed­no­ra­zo­wo.

2: Nowe fir­my, któ­re zosta­ły zało­żo­ne po listo­pa­dzie 2017 r. przez co naj­mniej dwóch wła­ści­cie­li, w for­mie spół­ki cywil­nej, jaw­nej lub z o.o. – pla­nu­je­my prze­ba­dać te fir­my dwu­krot­nie – na począt­ku

2019 roku i ponow­nie za rok, by obser­wo­wać zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu roz­wi­ja­ją­cych się zespo­łów przed­się­bior­czych.

 

Badanie obej­mu­je czte­ry eta­py:

etap I

•bada­nie ankie­to­we onli­ne doty­czą­ce fir­my (oko­ło 20 minut)

•każ­dy ze wspól­ni­ków wypeł­nia indy­wi­du­al­nie

etap II

•spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem Wydziału Zarządzania i Ekonomii, roz­mo­wa doty­czą­ca

pro­wa­dze­nia fir­my (oko­ło 1,5 godzi­ny)

•w spo­tka­niu uczest­ni­czą wszy­scy wspól­ni­cy

•może odbyć się w sie­dzi­bie fir­my lub na Politechnice Gdańskiej

etap III

•bada­nie ankie­to­we onli­ne doty­czą­ce spo­so­bu dzia­ła­nia przed­się­bior­ców (oko­ło 15

minut)

•każ­dy ze wspól­ni­ków wypeł­nia indy­wi­du­al­nie

etap IV

•spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem Wydziału Zarządzania i Ekonomii — infor­ma­cja zwrot­na

 

Firmy, któ­re wezmą udział w bada­niach, otrzy­ma­ją infor­ma­cję zwrot­ną o wła­snych wyni­kach i reko­men­da­cje, wyni­ka­ją­ce z prze­pro­wa­dzo­nych badań, któ­re mogą przy­czy­nić się do efek­tyw­niej­sze­go zarzą­dza­nia fir­mą.

 

Zapraszamy do kon­tak­tu:

dr Beata Krawczyk-Bryłka (beabrylk@pg.edu.pl)

Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Politechnika Gdańska