Dyrektor Finansowy Roku

Nieważne czy zarzą­dzasz finan­sa­mi małej fir­my czy duże­go przed­się­bior­stwa — pokaż swo­je doko­na­nia w 2017 roku i zdo­bądź tytuł Dyrektora Finansowego Roku!

Projekt Dyrektorów Finansowych jest przed­się­wzię­ciem nie­ko­mer­cyj­nym, orga­ni­zo­wa­nym z ini­cja­ty­wy: ACCA, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych oraz Euler Hermes. Nadrzędnym zało­że­niem naj­więk­sze­go w kra­ju cyklu spo­tkań dla dyrek­to­rów finan­so­wych jest two­rze­nie plat­for­my wymia­ny doświad­czeń oraz dys­ku­sji mery­to­rycz­nych.

Dołącz do gro­na lide­rów kształ­tu­ją­cych pol­ską gospo­dar­kę Weź udział w kon­gre­sie dyrek­to­rów finan­so­wych!

Zapraszamy do reje­stra­cji udzia­łu w kon­gre­sie i kola­cji finan­si­stów.

 • Warszawa — 2 paź­dzier­ni­ka, hotel Intercontinental

W trak­cie kon­gre­su zosta­ną ogło­sze­ni lau­re­aci corocz­nej nagro­dy Dyrektor Finansowy Roku oraz zosta­ną wrę­czo­ne wyróż­nie­nia Digital Finance Award

Udział w spo­tka­niu jest bez­płat­ny i moż­li­wy tyl­ko dla osób, któ­re zare­je­stru­ją swo­ją obec­ność, a następ­nie otrzy­ma­ją od orga­ni­za­to­rów potwier­dze­nie udzia­łu.

Agenda:

 1. 14.30 – 15.00 Rejestracja Uczestników – kawa powi­tal­na
 2. 15.00 – 15.10 Otwarcie kon­gre­su
  1. Paul Flanagan, Prezes Zarządu, Euler Hermes
 3. 15.10 – 15.30 Heatmapa ryzyk finan­so­wych w pol­skiej gospo­dar­ce
  1. Ignacy Morawski, Ekonomista pro­jek­tu SpotData, lider inno­wa­cji New Europe 100 Financial Times
 4. 15.30 – 15.50 Ożywienie gospo­dar­cze
  1. Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista, mBank
 5. 15.50 – 16.30 Panel dys­ku­syj­ny: Pierwsze mie­sią­ce split pay­ment a realia biz­ne­su – kon­se­kwen­cje mecha­ni­zmu podzie­lo­nej płat­no­ści dla przed­się­bior­ców – mode­ra­cja Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Polska Izba Biegłych Rewidentów
 6. 16.30 – 17.20 Networking ses­sion – pod­wie­czo­rek
 7. 17.20 – 17.40 Gospodarka 4.0 – pol­ska rze­czy­wi­stość a trans­for­ma­cja prze­my­sło­wa
  1. Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 8. 17.40 – 18.30 Debata eko­no­mi­stów: koniunk­tu­ra i wzrost gospo­dar­czy pod pre­sją – mode­ra­cja Piotr Chęciński, Redaktor Naczelny, PolskieRadio.pl
  1. Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
  2. Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu
  3. Krzysztof Rybiński, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2004–2008
  4. Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, Doktor w Katedrze Ekonomii Politycznej, Uniwersytet Warszawski
 9. 18.30 – 18.45 Perspektywy dla biz­ne­su w Polsce. Prezentacja wyni­ków badań CFO
  1. Mariusz Maik, Partner, Departament Doradztwa, Grant Thornton
  2. Waldemar Wojtkowiak, CFAO i Członek Zarządu, Euler Hermes
 10. 18.45 – 19.15 Panel dys­ku­syj­ny: Mapa wyzwań przed CFO 4.0 – mode­ra­cja Dorota Goliszewska, Redaktor Naczelna MyCompany
 11. 19.15 – 19.30 CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓDXIII EDYCJI KONKURSU DYREKTOR FINANSOWY ROKU I WYRÓŻNIEŃ DIGITAL FINANCE AWARD
 12. 19.30 – 20.15 W dro­dze na szczyt – eks­klu­zyw­ny wywiad Piotra Chęcińskiego z Krzysztofem Wielickim, pol­skim wspi­na­czem, tater­ni­kiem, alpi­ni­stą i hima­la­istą. Pierwszym zdo­byw­cą Mount Everestu zimą, pią­tym czło­wie­kiem na Ziemi, któ­ry zdo­był Koronę Himalajów i Karakorum.
 13. 20.15 – 23.00 Bankiet – kola­cja finan­si­stów
  1. Dywidenda wie­czo­ru – uczta dla zmy­słów i magia kasy­na

Rejestracja na wyda­rze­nie i wię­cej infor­ma­cji — Dyrektor Finansowy Roku