Dla przedsiębiorcy

Dla przed­się­bior­ców, dla Pomorza. To dla nich Izba ist­nie­je przede wszyst­kim. Współpracujemy z przed­się­bior­stwa­mi z sek­to­ra MŚP oraz naj­więk­szy­mi, klu­czo­wy­mi w regio­nie spół­ka­mi. W naszych dzia­ła­niach kie­ru­je­my się:

 

Wsparcie eksportu

 

W momen­cie, gdy lokal­ny rynek jest prze­peł­nio­ny, a nasza usłu­ga lub pro­dukt mają dużą kon­ku­ren­cję, roz­wią­za­niem może być wej­ście na inny, zagra­nicz­ny rynek. W Izbie otrzy­masz kom­plek­so­we wie­lo­eta­po­we wspar­cie w zakre­sie eks­por­tu:

  1. Dzięki zawar­tym poro­zu­mie­niom i kon­tak­tom z inny­mi orga­ni­za­cja­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi poma­ga­my nawią­zy­wać bez­po­śred­nie kon­tak­ty z zagra­nicz­ny­mi przed­się­bior­stwa­mi;
  2. Organizujemy misje gospo­dar­cze do kra­jów euro­pej­skich, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Północnej
  3. Przekazujemy wie­dzę doty­czą­cą dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej: na semi­na­riach, szko­le­niach i indy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cjach
  4. Wspieramy dzię­ki indy­wi­du­al­nym kon­sul­ta­cjom praw­nym.

Klub Link

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest pomy­sło­daw­cą jed­nej z naj­dłu­żej dzia­ła­ją­cych ini­cja­tyw networ­kin­go­wych: Klubu Link. To wyjąt­ko­we spo­tka­nia, któ­re sku­pia­ją zrze­szo­nych w Izbie człon­ków, jej sym­pa­ty­ków oraz inne oso­by zwią­za­ne ze śro­do­wi­skiem biz­ne­su na Pomorzu. Celem spo­tkań jest nawią­za­nie i utrzy­ma­nie inspi­ru­ją­cych kon­tak­tów i two­rze­nie nowych pro­jek­tów biz­ne­so­wych. Spotkania odby­wa­ją się zawsze 13-ego dnia każ­de­go mie­sią­ca o godz. 19:00 w restau­ra­cji Pomarańczowa Plaża w Sopocie.


Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

Działające przy Izbie cen­trum media­cyj­ne to alter­na­ty­wa dla dłu­gich i kosz­tow­nych spo­rów sądo­wych. W naszym Centrum pra­cu­ją doświad­cze­ni media­to­rzy, któ­rzy popro­wa­dzą spo­tka­nia od począt­ku do koń­ca i wypra­cu­ją naj­lep­sze i naj­szyb­sze moż­li­we roz­wią­za­nie bez pono­sze­nia zbęd­nych kosz­tów. Więcej o media­cji tutaj: pcaim.org.pl


Pomorskie Śniadania Biznesowe

 

Specjalny cykl dla przed­się­bior­ców, któ­rzy chcą połą­czyć przy­jem­ne z poży­tecz­nym. Podczas naszych śnia­dań poja­wia się oka­zja by spró­bo­wać cie­ka­wej kuch­ni i zdo­być jed­no­cze­śnie wie­dzę. Każde spo­tka­nie jest tema­tycz­ne, poświę­co­ne naj­bar­dziej aktu­al­nym zagad­nie­niom w pomor­skim biz­ne­sie.


Organizacja wydarzeń

 

W Izbie doce­nia­my pomy­sło­wość. Zajmujemy się pro­fe­sjo­nal­ną orga­ni­za­cją wyda­rzeń dla naszych człon­ków i sym­pa­ty­ków: spo­tka­nia budu­ją­ce świa­do­mość i mar­kę, spo­tka­nia pre­sell oraz inne. Gwarantujemy peł­ną biz­ne­so­wą satys­fak­cję z orga­ni­za­cji oraz dotar­cie do wybra­nej gru­py przed­się­biorstw.


Inny pomysł?

 

Wierzymy, że naj­le­piej współ­pra­cu­je się wte­dy, gdy obie stro­ny są do koń­ca usa­tys­fak­cjo­no­wa­ne efek­tem koń­co­wym. Jeżeli masz pomysł na współ­pra­cę – napisz do nas! Na pew­no razem stwo­rzy­my wspól­ną ścież­kę roz­wo­ju.