Broker zagraniczny pomoże w podboju rynków

Broker zagraniczny pomoże w podboju rynków

18 lute­go ruszy kon­kurs dla małych i śred­nich firm z Pomorza chcą­cych otrzy­mać wspar­cie w posta­ci bez­płat­nej usłu­gi Brokera zagra­nicz­ne­go. Usługa pole­gać będzie na dostar­cza­niu fir­mom spe­cja­li­stycz­nych infor­ma­cji o inte­re­su­ją­cych je ryn­kach zagra­nicz­nych, pomo­cy w nawią­za­niu kon­tak­tów biz­ne­so­wych, a tak­że orga­ni­za­cji spo­tkań z poten­cjal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi za gra­ni­cą.

Na czym pole­ga usłu­ga Brokera zagra­nicz­ne­go?

Usługa skła­da­ła się z dwóch eta­pów:

etap I- wyko­na­nie badań i ana­liz wybra­ne­go przez fir­mę ryn­ku zagra­nicz­ne­go, w tym bada­nia moż­li­wo­ści wej­ścia fir­my ze swo­imi pro­duk­ta­mi na ten rynek oraz poszu­ki­wa­nie i pomoc w ini­cjo­wa­niu kon­tak­tów biz­ne­so­wych,

etap II– orga­ni­za­cja wyjaz­du na spo­tka­nie z poten­cjal­ny­mi koope­ran­ta­mi na wska­za­ny przez fir­mę rynek zagra­nicz­ny.

Jakich ryn­ków doty­czy usłu­ga?

Działania w ramach Brokera zagra­nicz­ne­go mogą doty­czyć ryn­ków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj), Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Rekrutacja

Usługą Brokera zagra­nicz­ne­go wspar­tych zosta­nie oko­ło 20 firm posia­da­ją­cych wyso­ki poten­cjał eks­por­to­wy oce­nio­ny na pod­sta­wie wyni­ków bada­nia Proeksport oraz oce­ny infor­ma­cji zawar­tych we wnio­sku zło­żo­nym do kon­kur­su. Dokumenty do kon­kur­su będzie moż­na skła­dać w ter­mi­nie od 18.02 do 22.03 2019 roku. Po zakwa­li­fi­ko­wa­niu fir­my do sko­rzy­sta­nia z usłu­gi Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  pod­pi­sze z nią umo­wę na sko­rzy­sta­nie ze wspar­cia.

Komplet doku­men­tów kon­kur­so­wych dostęp­ny będzie na stro­nie Agencji Rozwoju Pomorza od 18.02.2019 r..

Informacje

Karolina Freda-Jędrzejewska, e-mail: karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl,
tel. 58 32 33 208.